Szeghalmy Gyula: Felvidék (Budapest, Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala, 1940)

Községi adattár

.•gyermekei: Mária, Jolán, Szilvia és Jó­zsef. Thegze Jenő fő'jegyző, Kökényes 1- — 1887-ben született Alsóbisztrán, ahol édes­apja, néhai T. Géza gör. kat. lelkész volt. Munkácson érettségizett, jegyzői oklevelét Debrecenben szerezte- Segéd­jegyző volt Iszkán, majd vezető jegyző Kőrösmezőn, azután Nagybocskón. In­nen Ungvár városához került mint re­ferens. 1939-ben Kökényes főjegyzőévé nevezték ki. Végigküzdötte a világhábo­rút zászlósi rangban és mint 45 0/0-0 s ha­dirokkant szerelt le. A cseh éra alatt ha­zafias magatartása miatt elnyomásban ré­szesült. Neje Kákonyi Erzsébet, gyer­mekei: Jenő tanitó és Judit képzős. Thegze Miklós gkat. lelkész, Zsukó,. 1908-ban született Beregpapfalván. A gimnáziumot Munkácson, a teológiát — Ungváron végezte, 1932-ben szentelték pappá. Még ez évben Kenézpatakon lett lelkész, 1935-ben pedig Zsukón. Nagy munkát fejt ki a község kulturális eme­lésén. A Hangya ügyv. elnöke. Fele­sége Bokotey Margit áll. tanitónő, gyer­mekei: Margit, József, István és Ka* talin. t j i Theglze László áll. tanitó, Alsóbisztra. 1912-ben .született Bereznán. Tanítói ok­levelét 1933-ban kapta Ungváron. Pe­dagógiai működését Bereznán kezdte, 1933 óta Alsóbisztrán tanit. Neje Papp Krisztina, gyermekei: Olga és János Thegze Sándor elemi isk. igazgató, Hársfalva. 1887-ben született Maszárfal­ván. A képzőt Ungváron végezte 1908­ban. Tizenkét évig Kesielymezőn tanított, 1920 óta a hársfalvai gkat. iskolát ve­zeti, azonkívül ellátja a kántori teendő­ket is. A Hitelszövetkezet elnöke, a .Jfogy. szövetkezet alelnöke, a közbirto­kosság jegyzője és pénztárnoka. A meg­szállás alatt tíz évig nem volt hajlandó letenni a hűségesküt, törhetetlen ma­gyarságától közismert. Neje Bokotey An­na. Tessedik Lajos gazdálkodó, Negyed. Itt született 1862-ben. 1885-ben kezdte el az önálló gazdálkodást 5 holdon és birtokát azóta 25 holdra gyarapította. A MNP. tagja, a ref. egyház presbb tere. Felesége: Izsák Julianna, leánya: Ilona: férj. Molnár Lajosné. Tichy Tibor községi irnok, Ker ecke. 1903-ban született Budapesten. A kö­zépiskolát Kassán és Késmárkon végez­te, azután ügyvédi irodában és 1 több jegyzőségen dolgozott. -1^8-ban kém­kecléssel vádolva letartóztatták a cse­hek. Szabadulása után a szabadcsapatok­ban harcolt. Kárpátalja felszabadítása után a katonai parancsnokság a kerec­kei körjegyzőséghez helyezte. Tihunyák László füszerkereskedő, Al­sószinevér. Itt született 1913-banJ Közép­iskolába járt és 1939-ben nyitott füszerüz­letet. Mindig jó magyar volt. Apja, — György az orosz fronton hősi halált halt­nemes Tildy Béla birtokos, Kismánya. Itt született 1888-ban. Pápán elvégezte a ref. gimnáziumot, azután szülei mel­lett gazdálkodott. 1910-ben önálló gaz­da lett 10 k. holdon, mai birtoka 26 'k. hold. Végigküzdötte a világháborút az orosz és olasz fronton, 1918 novemberé­ben sebesülten hadifogságba esett, mely­ből egy év múlva szabadult. Kcsk-t és vaskeresztet kapott. Tíz évig h. biró volt, a felszabadítás óta községi pénz­táros. A Magyar N. Párt tagja, ref. presbiter: Neje Dömötör Mária, gyerme­kei: Mária férj. Czanik Pálné, Béla képzős, Magdolna, Ilona, Zoltán és Ti­bor. nemes Tildy Vince birtokos, Kismá­nya.. Itt született 1869-ben. 188 i-ben lett önálló birtokos 28 holdon, 'mai gaz­dasága 45 k. hold. Harmincegy éve vesz részt a község vezetésében, volt köz­ségi képviselő, hely. biró és községi biró. Jelenleg ismét hely. biró. A M. N. Párt tagja, a ker. szoc. párt alapitója és elnöke. Felesége: Juhász Margit 1936­ban meghalt. Hat gyermeke van, köztük Gyula (neje Feketsi Lenke) és Károly (neje Vágner Elma.) Tilistyák András gkat. lelkész, Nyi­resujfalu. 1900-ban született Nyirpazony­ban. A teológiát Ungváron' végezte. Elő­ször Bruszturán, majd Nyágován volt lelkész, 1934 óta pedig Nyiresujfaluban működik. Neje Szluk Ilonka, gyermekei: Katalin, Éva, Andrea és Magdolna. Özv. Timkovics Mihályné sz. Nemes Anna áll óvónő, Szentmiklós. Kisver­bócon született. A középiskolát Mára­marosszigeten, az óvónőképzőt Hódme­zővásárhelyen végezte. 1918-ban kapta meg oklevelét. 1931-ig Felsővereckén működött, azóta a szentmiklósi óvodát vezeti. Férje, T. M. igazgató-tanító 1929­ben elhunyt. Gyermekei: Magda és Sán­dor. —- 195 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom