Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619-1629 (Kassa. Wiko, 1943)

Bethlen Gábor kassai udvara - Bethlen kassai főkapitányai az udvarban és városi ügyekben - Perényi főkapitány a drágaság miatt szorongatja a várost

tanácsunkat és generálisunkat súlyos tisztitől és fáradozásá­tól sok esedezésére felmentettük, de úgy, hogy generálisunk mellett főtanácsunk maradjon s folyton Kassán rezideáljon. Eddigi szállásából Szegedi Mihály és István kiszállítani akar­ják az ő személyes méltóságának nyilvánvaló gyalázatjára, holott a mi szolgálatunktól fel nem szabadítottuk. Intjük és parancsoljuk kegyelmeteket, ne engedje eddigi szállásában háboríttatni, hanem abban megtartani. 2 2 S valóban Korláth még a következő évben is szerepel Bethlen udvartartása elszámolásában. Mint felsőmagyaror­szági kapitány Szendrő vára számára a részben Berzeviczy Pál rendelkezése alatt álló újonnan bevezetett gyalogok zsold­jára 126 frtot vett föl (1626 szept. 6). ee) Perényi főkapitány a drágaság miatt szorongatja a várost Perényi Ferenc, az új kassai generális-főkapitány Abauj vm. egyik legrégibb, legtekintélyesebb családjából szárma, zott. A Perényiek Abauj örökös főispánjai voltak, közöttük Ferenc is, aki egyszer-egyszer meg is jelent a megyei köz­gyűléseken. De valóságos főispánként Perényi György műkö­dött éspedig negyed századon át (1613—1638). Halála után hasonló nevű fiát, Perényi Györgyöt iktatták be utódjának. Habár Bethlen Perényi Ferencnek sem tehetségében, sem munkateljesítményében, sem hirtelenkedő természetében nem bízott, de nem mellőzhette őt e vármegyei fontos összekötte­téseinél fogva, ezért is tette meg őt előbb (1621) udvari, majd (1624) kassai főkapitánynak és udvari tanácsosának is. Kü­lönben is már főhadvezérként is működött s mint ilyen őfel­sége parancsára személyes nemesi fölkelést rendelt el azzal, hogy mindenki a maga személyében köteles a megye zászlója alatt azonnal táborba szállani. Ezenfelül minden kapuszám egy-egy gyalogot (jobbágykatonát) adjon. Miként általában szokásos volt főkapitányoknál, fontos védelmi (fölkelési, vég­várépítési, hadi, élelmezési és fuvarozási stb.) ügyekben való tanácskozás végett ő is többször követek kiküldését kérte Abauj vármegyétől magához Kassára. 2 3 Mint főkapitány, Perényi Ferenc részint saját kezdemé­nyezéséből, részint Bethlen megbízásából a város több dolgá­val foglalkozott. így hívatta Lang János bírót, ki Koncsik Bá­lint szenátorral fölmenve az akkori háborús és rossz pénz miatti drágaság s a nagy szükség okairól kérdezte őket. Nagy esküvéssel mondá, hogy a város szabadsága ellen semmit 1 2 Nagybánya, 1624. dec. 5. Kassa v. lt. 2 8 1622. okt. 9. Abauj vm. szinai közgyűlése, 1622. okt. 9 és garad­nai közgyűlése 1625. jan. 31. 112

Next

/
Oldalképek
Tartalom