Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619-1629 (Kassa. Wiko, 1943)

Nagy elfoglaltsága Kassán - Különféle személyi ügyek intézése

lessége szerint házát és örökségét bocsássa mindjárt az öz­vegy kezéhez. Azonban bizonyára tudomást szerzett e követelésről Al­vinczy Péter kassai prédikátor és igényt támasztva rá, a feje­delemhez fordult, aki ezt írta a kassai tanácshoz: Istenben elnyugodott boldog emlékezetű Bocskai fejedelem Alvinczy Péter pap uramnak megtekintve mellette való hűséges szol­gálatját, 500 arany frtot hagyott testamentumában. Mi­vel még ezt nem teljesítették (az örökösei, köztük Bocskai Miklós), amely követelése Bocskai Miklósnak hűségtek váro­sában lakó Izdenczy Istvánnál vagyon, adassa meg és adja Alvinczy Péternek kezébe mindjárást. 8 Magának Bethlennek is volt kérése a tanácshoz: Becsü­letes hívünk — írja nekik — Wesselényi István bizonyos dolgunkban Lengyelországba megy. Mivel a gonosz út miatt lovai bágyadt állapottal érkeznek, kegyelmesen intjük hű­ségteket, hogy odaérkezvén városunkba, adjon szekerei eleibe elegendő lovakat csak Szepesváraljáig. 9 Egy más alkalommal udvari katonái hozzátartozói ré­szére kért kedvezményt Bethlen a várostól. A mostani felhá­borodott állapotnak mivoltához képest udvarába fizetésére zászlója alá többi közt a Kassához tartozó Űjfaluból is egy­néhányan kék gyalogoknak jöttek. Ezeknek velők egy ke­nyéren és kereseten élő feleségöket, apjokat, anyjokat azon időre fel kellett mentenie a naponként való szolgálattól, adó­zástól és dézsmaadástól. Tehát a város ne kényszerítse ezekre őket. Inkább legyenek oltalmukra. E katonák Pál Ist­ván és György, Darabont Márton, Ujfalusi Gál Mihály, Be­nedek és Márton, Benkeö György, Farkas Máté, Zabó István és Nevelős György, kik személye mellett e hazának és a városnak is híven szolgáltak. 1 0 Közbenjárt Bethlen egykori tanácsura, néhai Mindszenti Benedek követelése behajtásában. Ugyanis kölcsön vett tőle Rajner Menyhért (bíró is volt és a fejedelem megtette őt kassai kamarai igazgatónak) 500 magyar frtot, továbbá 2 és fél ezer (2500) dutkát, egyet-egyet 9 pénzen, dénáron szá­mítva. Vagyis 22.500 pénzt, dénárt. Bethlen Gyulafehérvárról írt a kassai tanácsnak, hogy ez adósságot adassa meg ez írá­sát megadó ifj. legénynek, bejárójának, háza szolgájának. E levelére a felek, Mindszenti személyesen eljött fia és Raj­ner maradéki 3 hónap múlva tanúk előtt megegyeztek, hogy az összesen 4000 magyar frtot kitevő összegből az Istent, az árvákat (Rajner árváit) s a főemberek közbenjárását tekintve, 8 Kassa, 1623. márc. 1. Kassa, v. lt. 5994. és Várad, 1623. ápr. 28. u. o. 6000. Megyjegyezzük, hogy ez ügyet a városi tanács tárgyalta, de Alvinczy e hagyatékot nem kapta meg. 9 Àranyosmedgyes 1623. febr. 3. Kassa v. lt. 5993. 1 0 Kassa, 1621 jún. 3. Kassa v. lt. 6002. E szám kétszer fordul elő. 159

Next

/
Oldalképek
Tartalom