Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619-1629 (Kassa. Wiko, 1943)

A fejedelem érintkezése a város vezetőségével és polgáraival - Érintkezés a korabeli 4 bíróval - Bethlen kedvelt kassai papja, Alvinczy Péter

Holott Istenével bizonyítja őfelsége, hogy mindig oltalmazta. S ami sérelem előfordult, tudta nélkül történt. Bethlen laka­dalmakor is hasonlóképen biztosította a nagy összegyüleke­zés és a felmerülő sok teher miatt aggodalmaskodó várost, hogy nem lesz semmi baj. Őfelsége nevében intimálta (kö­zölte), hogy jelentsék neki (a fejedelemnek) minden polgár szállójának nevét gazdástól s ha bántódása lesz, tudassa őfel­ségével, ki esküvéssel mondotta, hogy nagy büntetéssel meg­büntetik, mert meg vagyon hagyva, hogy mindenki pénzen éljen. A tanács ugyan tudtára adta ezt a biztosítást az embe­reknek, de valaki a jegyzőkönyvben más tintával odaírta: nem igaz volt. (Nem tudjuk, hogy Alvinczy közlése nem volt-e igaz, avagy a fejedelem ígérete.)) Résztvett Alvinczy oly tanácskozásokon is, ahol a feje­delem főemberei a várost szorogatták. így a jelenlévők kö­zött találjuk őt is, amikor egy alkalommal Bornemissza gene­rálisnál a város kiküldöttei többekkel együtt a drágaság megszüntetéséről és a rossz pénz kiküszöböléséről tanács­koztak. Ö közvetítette az új kivetést, mellyel a város tarcali szőlőbirtokos polgárai Bethlen ottani szőlőműveléséhez hoz­zájárulni tartoztak. 9 De Alvinczy szerepe a fejedelem és a város között nem volt egyoldalú, mert védte a város érdekeit is. Mikor Béla­váry Dávid Erdélybe, Gyulafejérvárra készült, Alvinczy fi­gyelmeztette Almássy István bírót, hogy Bélaváryval hozzák rendbe a pénzverés árendájának ügyét, nehogy a város alá öntse a forrót. Máskor meg Bornemissza vicegenerális harag­jára hívta fel figyelmüket egy gyilkosságba keveredett szol­gája elítélése miatt. De Bornemissza ő reá is nyers célzást tévő kifakadással tagadta, hogy neheztelne. Jelen volt Al­vinczy azon a városi tanácsülésen is, amikor Bornemissza Erdélyből visszatérve Bethlen halálhírére összehívta a sze­nátust, hogy a legközelebbi teendőkről határozzanak. 1 0 Amint mondottuk, távollétében Bethlen különösen kassai dolgaiban sokszor fordult Alvinczyhez tájékoztatást, tudósí­tást, elintézést kérve tőle. Panaszkodik neki, hogy tisztviselői Kassáról 3—4 hétben írnak egyszer, noha mostan gyakorta kellene őt mindenről értesíteniök. Azért Alvinczyt kéri meg erre, sőt hogy szállását (kassai fejedelmi palotáját) is járja meg. S a rendelkezései szerint ott folyó építkezések folytatá­sáról, mindenekről tudósítsa. Általában sokszor kér tőle tudó­sításokat. Hozzá fordul segítségért, midőn egész postája a Tiszába esett. Viszont Alvinczynek is volt kérése Bethlenhez, aki bizto­9 Cassa, v. jk. 1622. márc. 5., 1625. dec. 9. Kassa v. lt. 6291/109. és 97. sz. 1 0 Kassa v. jk. 1627 jún. 25., 1628 márc. 20. 144

Next

/
Oldalképek
Tartalom