Fónod Zoltán (főszerk): A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918-2004

A szövegben előforduló rövidítések jegyzéke

Szombat tek, ami negatívan befolyásolta a művészi színvonalat. Ir.: Sziklay Ferenc: Kulturális szervezkedésünk tör­ténete. = Magyarok Csehszlovákiában 1918-1938 (szerk. Borsody István), Bp. 1938; Z.: A magyar színészet problémái Szlovenszkón és Ruszinszkón, MÍ 1934/3. T. L. Szlovenszkói Magyar Tanügy (1928-tól Ma­gyar Tanügyj: tanügypol. lap. 1925 júl.-tól 1933 dec.-ig havonta jelent meg Po.-ban, Far­kas Gyula, majd Dezső Zoltán szerkesztésé­ben. Kárpátaljáról Czabán Samu és Szerényi Ferdinánd voltak a munkatársai. A Szlovensz­kói Általános Magyar Tanítóegyesület ellen­zékét alkotó pedagógusok hozták létre. Fő kö­vetelésük a felekezeti iskolák teljes államosí­tása és a Tanítóegyesület, valamint a Magyar Tanító c. lap Po.-ba való áthelyezése volt. A szocdem párthoz közel álló lapra egyformán jellemző volt az antikommunista és az antikle­rikális hozzáállás. Közölte azt a nyílt levelet is, melyet Farkas István a Magyar Tanítót súj­tó egyházi tilalom idején Pavol Jantausch püs­pökhöz intézett. Ritkán közölt irod. recenzió­kat, a pajtáskodó szellem jellemezte, pl. Sán­dor Ernő (Schulz Ignác) Vérfolyó partján c. dilettáns kötetének írásait „költői igazgyön­gyök"-nek, szerzőjüket pedig „végtelen ívelé­sű intellektuel"-nek nevezte. T. L. Szlovenszkói Sport Hírlap: heti sportlap. 1924-ben 9 száma jelent meg Po.-ban, Lányi Géza és Feuer Gábor szerkesztésében. „A Csehszlovák Köztársaság magyar sportszövet­ségének hivatalos lapja"-ként jelezte magát. T. L. Szlovenszkói Színházi Élet: a po.-i Színház mellett a leghosszabb életű kisebbségi színhá­zi hetilap. 1925 aug.-tól 1938 jún.-ig jelent meg Kassán, többi színházi lapunkhoz hason­lóan nem egész évben, hanem csak a színházi idény alatt. Szerkesztésében Székely Jenő, Újvári László, Meisl Lajos, Guttman Ernő és Schiffer Imre váltották egymást. Az I. évfo­lyamtól eltekintve nem volt színvonalas, s a mo.-i Színházi Elet jóformán csak rossz érte­lemben (a színházi pletykák vég nélküli kitere­getésével) hatott rá. Az I. évf. terjedelmesebb, 32 oldalas számai viszont kritikus képet adtak a kisebbségi színjátszás diszkriminált, nyomo­rúságos helyzetéről, és kitekintettek a műked­velő színjátszás problémáira is; az okt. 17-i és 24-i számokban szellemes „így írtok ti"-szerű paródiasorozat jelent meg többek között Antal Sándor, Jarnó József, Komlós Aladár, Mécs László, Palotai Boris, Simon Menyhért, Sze­nes Erzsi és Vozári Dezső költészetének paro­dizálásával. Folyt, regényeket és drámát (Lá­nyi Menyhért: A herceg szerelmes) is közölt. A későbbi években terjedelme fokozatosan csökkent, s egyre szürkébbé, igénytelenebbé SZMKE -> Szlovenszkói Magyar Kultúre­gyesület Szocialista Nevelés; Nevelés (1956. szept. ­1993. dec.): módszertani folyóirat a magyar tannyelvű iskolák számára. A Szlovák Peda­gógiai Kiadó gondozásában jelent meg, 1990 jan.-tói Nevelés címmel. Felelős szerk.: Náhlovsky László (1956), Turczel Lajos (1957), Onódi János (1963), Mózsi Ferenc (1968), Fibi Sándor (1981). A Nevelés megbí­zott vez. szerk.: Kosa Karola (1990). F. Z. Szocializmus Felé Vezető Út, A —> Gömöri Hírlap Szombat: zsidó hetilap. 1923 márc.-tói szept.­ig jelent meg Érsekújvárott, Újvári Péter és László Sándor szerkesztésében. Vezércikkei­ben és nemzetpol. közleményeiben a zsidó nemzeti öntudatot és a nemzeti jellegű pol. pártszervezkedést propagálta és a zsidó álla­mot eszményítette (Újvári Péter: Ezt akar­juk...; A zsidó kultúra reneszánsza; Zsidó po­litikára szervezkedjünk!). Ez a magatartás nem állt ellentétben a lapnak a csszl. polgári rendszer iránti lojalitásával (a csszl. törvények a zsidóságot nemzetiségnek tekintették). A Vérvádolók boszorkányünnepe Vágsellyén c. cikkben egy akkori vérvádesetről adott hírt. 397

Next

/
Oldalképek
Tartalom