A visszatért Felvidék adattára (Budapest, Rákóczi, 1939)

Ölvedi János: Üzenet a csonkaországi magyaroknak

seíői Farkas Sándor, Hölzer János és Csernyei Erzsébet. Dukès Arnold földbirtokos. * 1878. Galgóc. Középiskoláit Turócszentmár­tonban végezte. Ifjú kora óta gazdál­kodással és gyáriparral foglalkozik. Jelenleg 450 hold földbirtokán mun­kálkodik és keményítő- és burgonya­cukorgyárát önállóan vezeti. Gyárában 50—55 embernek nyújt megélhetést. F.: Fuchs Szerén. Gy.: Margit, Alice, Klára, Ilona, Edit és Ferenc. Dulovics Lajos asztalosmester. * 1899. Rimaszombat. Iparát Rimaszom­baton tanulta ki. Budapesten, mint se­géd fejlesztette szakismereteit. 1925­ben Rimaszombaton önálló lett. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.: Bittner Juli­anna. Gy.: Lajos és Pál. E Erdélyi József községi bíró, gaz­dálkodó. * 1889. Bolyk. A szülői ház­nál tanult gazdálkodni. 14 éves kora óta vezeti birtokát özvegy anyjával együtt. A világháborúban az olasz fronton harcolt. Kit.: kétszer a II. o. ezüst v. é., br. v. é., Kcsk. 1938 óta bírája Bolyk községnek. F.: Soós Mar­git. Gy.: Margit. Erdélyi Pál igazgató-tanító. * 1893. Losonc. Tanítói oklevelét 1913-ban Lo­soncon szerezte. Pályafutását Bolgá­romban kezdte meg, onnan került Tő­rincsre, ahol azóta megszakítás nélkül működik. Résztvett a világháborúban. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.: Szaniszló Margit. Gy.: Tibor. Erdős Mór vendéglős. * 1883. Pa­dány. Iskolái elvégzése után a szűcs­mesterséget tanulta ki, mint segéd Po­zsonyban dolgozott, majd a vendéglős­szakmát sajátította el. 1908-ban ön­állósította magát Dunaszerdahelyen, vendéglőjét azóta önállóan vezeti. A világháborúban az orosz és román fronton harcolt. F.: Herzfeld Berta. Gy.. Sándor, Pál és Valéria. F Fabó András gazdálkodó. * 1883. Kisvisnyó. Atyja mellett tanult gaz­dálkodni, majd átvette a családi birtok kezelését 1920-ban. Jelenleg 20 hold földön gazdálkodik. Állattenyésztéssel foglalkozik. 11 évig volt Kisvisnyó közs. bírája. A világháborúban az orosz fronton küzdött. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.: Bráz Erzsébet. Gy.: Zoltán. Fabó Géza gazdálkodó, h. bíró. * 1893. Szkáros. A szülői háznál tanult gazdálkodni. 1926-ban lelt önálló gaz­da, jelenleg 23 hold birtokát míveli. Az orosz és olasz harctéren küzdötte végig a világháborút. Kit.: II. o. ezüst v. é., br. v. é. és a Kcsk. 1939-ben vá­lasztották meg Szkáros község h. bírá­jának. F.: Szabari Rozália. Gy.: Ró­zsika. Fabó István gazdálkodó. * 1892. Kisvisnyó. A gazdálkodást a szülői bir­tokon sajátította el. 1937-ben önálld gazda lett, jelenleg 14 hold földön gazdálkodik. A gazdaságban állatte­nyésztéssel is foglalkozik. A világhá­borúban az orosz fronton küzdött, ahol fogságba esett. A cseh megszállás alatt sok zaklatás érte. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.: Tamás Anna. Gy.: István és Gyula. Bene Farkas István gazdálkodó. * 1898. Szádvárborsa. A gazdálkodást atyja mellett sajátította el. 1927-ben önálló gazda lett, jelenleg 50 hold föl­det mivel. A világháborúban az olasz és román fronton küzdött. Kit.: II. o. ezüst v. é., br. v. é., Kcsk. Tagja az E. M. N. P.-nak és több helyi egyesü­let vezető tagja. F.: Máté Mária. Gy.: Rózsa. Farkas Pál vendéglős és dohány­kisárus. * 1910. Herencsvölgy. Isko­láit Herencsvölgvben végezte. 1935-ben lett önálló vendéglős. Atyja, néhai Farkas Vilmos a világháború alatt ka­tonai szolgálatot teljesített. Fazekas István gazdálkodó. * 1895. Mezőgazdasági ismereteit a szülői ház­nál szerezte. 1935-ben lett önálló gaz­da, ezidőszerint 20 hold földjét míveli. A világháborúban az orosz és román fronton harcolt. Kit.: II. o. ezüst v. é., br. v. é. és a Kcsk. Tagja az E. M. N. P.-nak F.: Mike Margit. Gy.: Aranka és Margit. Fazekas Lajos gazdálkodó. * 1904. Nagyölved. Mezőgazdasági szakismere­teit a szülői háznál szerezte. 1933-ban lett önálló gazda. Jelenleg 27 hold sa­ját és 168 hold bérleten apósával kö­zösen gazdálkodnak. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.: Fazekas Erzsébet. Gy.: Lajos, Gyula és Eszter. Fejes Arpád közs. bíró, gazdálkodó. * A szülői háznál tanult gazdálkodni, majd 1920-ban önálló gazda lett. Ez­időszerint 92 hold földet mivel. Végig küzdötte a világháborút. 1932 óta az E. M. N. P.-nak elnöke és Balogivánvi község bírája. F.: Arany Katalin. Gy.: Emilia, István és Olga. néhai Felsenburg Ödön földbirto­kos. * 1865. Balassagyarmat. Közép­iskoláit Budapesten végezte el, majd nagybátyjával közösen gazdálkodni kezdett. 1939-ben hunyt el. Birtokát jelenleg két fia: Dezső és György ve­zeti. Mindkettő résztvett a világhábo­rúban. Dezső a gazdaságot vezeti, György pedig kereskedő. Ferenc István gazdálkodó. * 1895. Nagydaróc. Mezőgazdasági ismereteit a szülői háznál szerezte. 12. hold föl­dön lett önálló gazda, birtokát szor­galmával 17 holdra növelte. Volt köz­ségi bíró, az E. M. N. P.-nak alelnöke, 1939-ben kinevezték törv. hat. biz. tag­gá. A világháborúban az orosz fron­ton harcolt, ahol fogságba esett. Az önk. tűzoltó test. alparancsnoka. F Varga Mária. Fekete Jenő gazdálkodó, hentes és mészáros. * 1900. Nagyölved. Mező­gazdasági szakismereteit a szülői ház­nál szerezte. 1921-ben lett önálló gaz­da. 1924-ben alapította hentes- és mé­szárosüzemét, melyet önállóan vezet. Résztvett a világháborúban. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.: Mészáros Eszter. Gy.: Julianna és Mária. Ferenc József (Lukács) gazdálko­dó. * 1908. Bolyk. Mezőgazdasági is­mereteit a szülői háznál szerezte. Je­lenleg özvegy anyjával együtt vezeti a családi birtokot. Atyja a világháború­ban hősi halált halt. Pénztárosa az E. M. N. P.-nak. F.: Kovács Anna. Gy.: Anna. Franki Géza fakereskedő. * 1885. Alsónyárasd. Középiskoláit Pozsony­ban végezte, utána a fakereskedői szakmát tanulta ki. Szaktudását Újpes­ten gyarapította. A világháborúban az olasz és orosz fronton harcolt, orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918-ban szabadult. 1921-ben alapította meg fa­kereskedését Nyárasdon, 1925-ben Du­naszerdahelyre telepítette át, melyet önállóan vezet. F.: Kohn Berta. otrókocsi Fürjes István kocsmáros. * 1900. Kövecses. Iskolái elvégzése után a géplakatos és szerelő szakmát tanulta ki, majd bércsépléssel foglal­kozott. 1938-ban megalapította a Ma­gyar Borozó-hoz címzett kocsmáját, 25 hold földjén gazdálkodik. Résztvett a világháborúban. 10 év óta résztvesz a község vezetésében. Elnöke az E. M. N. P.-nak. Fukács Nándor kocsmáros. * 1908. Kétkeresztur, 4 gimnáziumot végzett, utána földmíveléssel foglalkozott. Je­lenleg Nagydarócon kereskedő és kocsmáros. Vendéglőjét 1939-ben nyi­totta meg. Tagja volt az E. M. N. P.­nak, levente-oktató. F.: Cziriák Mária. - 248 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom