A visszatért Felvidék adattára (Budapest, Rákóczi, 1939)

Ölvedi János: Üzenet a csonkaországi magyaroknak

Bratkó István ny. vasutas. * 1896. Pelsöcardó. Iskoláit szülőhelyén vé­gezte. 1920-ban a vasút szolgálatába lépett, Pelsőcön teljesített szolgálatot, ahonnan 1934-ben vonult nyugalomba. A világháborúban az olasz és orosz fronton harcolt, ahol fogságba esett. Az Ev. egyház gondnoka. F.: Repka Julianna. Gy.: Margit. Braun Tibor sütőmester. * 1903. Nagymegyer. Szakmáját atyja mellett tanulta ki, mint segéd ugyanott dol­gozott, majd 1934-ben önálló sütőmes­ter lett. Két alkalmazottnak nyújt megélhetést. F.: Krakkauer Róza. Gy.: Irén, Éva, René és Bernát. Breuer Jakab fakereskedő. * 1884. Dunaszerdahely. Pozsonyban végezte a polgári iskolát, utána atyja mellett kitanulta szakmáját. 1908-ban önálló­sította magát. F.: Büschitz Regina. Gy.: Mór, Jenő, Sándor és Ella. Buddy József ácsmester. * 1869. Bátorkeszi. Iskolái elvégzése után az ácsmesterséget tanulta ki. 1910-ben lett önálló ácsmester Bátorkesziben. A világháborúban az orosz fronton har­colt. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.: Duka Rozália. Gy.: János, József, Ilona és Imre. Büschitz József fakereskedő. * 1877. Iskolái elvégzése után atyja mel­lett kitanulta szakmáját, majd 1908­ban önálló kereskedő lett Dunaszerda­helyen. F.: Tauber Teréz. Kilenc gyer­meke van. Büschitz Lázár bankfiók-igazgató. * 1888. Tejfalu. Középiskoláit Somor­ján végezte, utána a kereskedői pá­lyára lépett, később a dunaszerdahelyi bank felügyelőbizottságának tagja lett. Jelenleg a bank vezetője Dunaszerda­helyen. F.: Paschkusz Sarolta. Gy.: Erzsébet. Margit, Lipót és Blanka. C-Cs Chikán József mészáros, kocsmáros és kereskedő. * 1883. Inászó. Iskoláit Balassagyarmaton végezte, utána fi hentes- és mészárosmesterséget tanul­ta ki. 1918-ban lett önálló Pincén. A világháborúban az orosz fronton har colt, ahol fogságba esett. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.: Útrata Margit. Csernok Ferenc gazdálkodó és mé­száros. * 1893. Csízen tanulta ki a mészáros mesterséget, mint segéd több helyen fejlesztette szaktudását. 1914 ben lett önálló. Jelenleg Csíz község­ben vezeti mészárosüzletét és 7 1/« hold földön gazdálkodást folytat. Tag­ja az E. M. N. P.-nak. F.: Gergely Margit. Cservenák József molnár. * 1896 Kállógarab. Iskoláit Losoncon végezte, majd a molnár mesterséget tanulta ki 1934-ben lett önálló. Szlovákiában 125 hold földje van és Pincén 24 hold földjén gazdálkodik. A világháborúban az olasz fronton harcolt. Kit.: II. o. ezüst v. é., br. v. é. és a Kcsk. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.: Szaniszló Er­zsébet. Gy.: Pál. Csordás János mészáros- és hentes­mester. * 1881. Rimaszombaton ta­nulta ki a mészáros és hentes mester­séget, majd 1905-ben önálló lelt. A vi­lágháborúban a román és olasz fron­ton küzdött, ahol fogságba esett. Tag­ja az E. M. N. P.-nak. F.: Szöllösy Teréz. Gy.: Etelka, Ilona, János és László. Csörnök István gazdálkodó. * 1900. Harmac. Mezőgazdasági ismereteit a szülői háznál szerezte. 1935-ben került Balogtamásiba, ahol önálló lett. Ezidő­szerint 11 hold földjét míveli. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.: Mács Irén. Gy.: István. Csuvala Lajos gazdálkodó. * 1897. Farnad. Mezőgazdasági szakismereteit a szülői háznál szerezte. 1923-ban lelt önálló gazda, jelenleg 18 hold saját és 10 hold bérleten gazdálkodik. A vi­lágháborúban az orosz fronton har­colt. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.. Szlávik Emerencia. Gy.: Lajos, Mária. Czinyéry Dezső ref. ig.-tanító. * 1882. Sajókeszi. Középiskoláit Dobsi­nán a tanítóképzőt Losoncon végezte. Pályafutását Alsóbalogon kezdte meg, 1933-ban került Balogujfaluba, ahol jelenleg, mint igazgató-tanító működik. Tagja az E. M. N. P.-nak. F.: Kupay Margit. Gy.: Kálmán, Dezső, Erzsébet és Ilona. D Danczig Gáborné Fuchs Rózsi ve­gyeskereskedő. * Komárom. Iskoláit Komáromban végezte. 1918-ban alapí­totta meg jelenlegi üzletét, mely azóta fennáll. Férje, Danczig Gábor résztvett a világháborúban. Kit.: II. o. ezüst v. é., br. v. é. Dávid Jakab bor, sör és pálinka nagykereskedő. * 1871. Dunaszerda­hely. Iskoláit Pozsonyban végezte, utána a kereskedői pályára lépett. 1889 óta atyja üzletét önállóan vezeti Sándor fiával együtt. Cégét nagyatyja 1850-ben alapította. Résztvett a világ­háborúban. F.: Ehrenfeld Frida. Gy.: Sándor, Rózsi és Flóra. Demjén Lajos községi bíró. * 1891. Kisvisnyó. Iskoláit szülőhelyén végez­te, azóta mezőgazdasággal foglalkozik. Háború előtt 8 éven keresztül Ameri­kában tartózkodott. A világháborúban az orosz fronton harcolt. Kit.: I. és II. o. ezüst v. é., br. v. é. Az E. M. N. P.­nak pénztárosa. 1938 óta Alsófalu köz­ség bírája. F.: Szabó Erzsébet. Gy.: Lajos és Aranka. Derencsényi Sándor gazdálkodó. * 1891. Rakottyás. A szülői háznál sze­rezte mezőgazdasági ismereteit, majd 1919-ben önálló gazda lett. Ezidősze­rint 18 hold földjét míveli. A világhá borúban az orosz és olasz fronton harcolt. Kit.: II. o. ezüst v. é., br. v. i. és a Kcsk. Tagja az E. M. N. P.-nak, volt közs. bíró. F.: Derencsényi Ro­zália. Gy.: Linus és Rózsi. Derekas János fűszer- és csemege­kereskedő. * 1875. Aszód. A gimnáziu­mot Aszódon végezte, utána a keres­kedői pályára lépett. 1902-ben lett ön álló kereskedő, amikor megalapította jelenlegi üzletét. Tagja az E. M. N. P.­nak. Résztvett a világháborúban. F.: Gál Paula. Gy.: János, Margit, Endre és József. Deutelbaum Artur fakereskedő. * 1897. Borcsány. Pozsonyban érettségi­zett, utána szülei gazdaságában tevé­kenykedett. A világháborúban az olasz és orosz fronton harcolt, mint had­nagy szerelt le. 1925-ben telepedett le Dunaszerdahelyen, ahol megalapította fakereskedését, melyet fivérével közö sen vezet. F.: Ruider Gizella. Gv.: Herta, Erika és Éva. Deutelbaum Emil fakereskedő. * 1890. Borcsány. Középiskolái elvégzése után a kereskedői pályára lépett. Mint kereskedő Nyitrán munkálkodott. A világháborúban az albán és olasz fron­ton harcolt. 1925-ben telepedett le Dunaszerdahelyen, ahol megalapította fakereskedését, melyet fivérével közö­sen vezet. F.: Engel Janka. Gy.: An­dor, Jakab, Gyula, Flóra és Vera. Dobsinszky János kereskedő. * 1914. Turcsok. Jo'sván végzett 3 pol­gári iskolát, utána a kereskedői pá­lyára lépett. 1936-ban Rimatamásfal­ván lett önálló kereskedő. Atyja, né­hai Dobsinszky János a világháború­ban szerzett betegségben hunyt el. Domonkos Pál gazdálkodó. * 1870. Rátorkeszi. Mezőgazdasági szakismere teit a szülői háznál szerezte. 1920-ban önálló gazda lett. Ezidőszerint 14 hold földjét míveli. Tagja az E. M. N. P.­nak. A világháborúban az orosz és olasz fronton harcolt, egyszer sebe­sült. F.: Bóna Erzsébet. Gy.: Pál, Éva. Duna Bank Fiók Dunaszerdahely. 1872-ben alakult. Igazgatója Büschitz Lázár, cégv. Weisz Zsigmond, tisztvi­- 247 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom