A visszatért Felvidék adattára (Budapest, Rákóczi, 1939)

Schubert Tódor: A felvidéki magyar kultúrélet

2. Krisztus szellemének megfelelő gazdasági rend­szer kiépítésére törekszik. Az élethez, kenyérhez joga van mindenkinek. 3. Művelt földműves és iparos ifjúságot akar, mert a tudatlan tömeg csak forradalmat csinál és romhol. Szebb jövőt csakis művelt ifjúság építhet. 4. Egészséges munkás és földműves ifjúságot ne­vel a sport nemes művelése által, mert nemes eszmé­kért csak egészséges és tiszta ifjúság tud lelkesedni. A SzIvlE-t szlovák püspök, Rubnic Mihály alapí­totta. Ő dolgozta ki az alapszabályokat, amelyet a szlovák hivatalok nagy előzékenységgel kezeltek és 1934-ben jóváhagytak. A SzKIE szlovák alapítás és így szlovák szervezet és csak nemzetiségi alosztályai voltak. „Működési köre kiterjed Szlovenszkó egész te­rületére, melynek határain belül a szervezet központja, mint főegyesület a más nemzetiségű ifjúság körében is helyi csoportokat létesít." (2. §.) A magyar rész szervezése még az alapszabályok elkészítése és benyújtása előtt megkezdődött Kovács Gyula tornagörgői pélános és Meggyesi Sándor tanító vezetése alatt. A vezetőség az első időben vezetőkép­zéssel foglalkozott és az egész országban vezetői tan­folyamokat tartott. A hivatalos kimutatás szerint a törvényszerinti megindulásig (1934-ig) 20 tanfolyamot tartottak, amelyen kb. 2000 vezető vett részt. A nagyszámú és jól kiképzett vezető hamarosan elérte a szervezési maximumot és hatalmas egyesületté fejlesztette a katolikus ifjúság vallási alakulatát. A tempót a legigazabban a taglétszám grafikonja mu­tatja be. E szerint: A tagok száma: 1934-ben 2140, 1935-ben 4318, 1936-ban 6481, 1937-ben 12.016. A SzKIE mindig tömegmozgalomnak mondta ma­gát. A magyar nyelvterült különböző pontjain, köz­pontjaiban katolikus nagygyűléseket rendezett, amelye­ken átlagban 5—6 ezer ember vett részt. Ilyen SzKlE­nagygyűlés keretében került bemutatásra az első ki­sebbségi gyöngyösbokréta is. Alapos és szép volt az egyesület belső munkája is. Tagegyeletei hetenként, sok helyen egy héten két­szer is, összejövetelt tartottak, amelyen ismeretter­jesztő és szórakoztató előadások hangzottak el. A központ állandó és jó anyaggal látta el a helyi veze­tőséget, az ú. n. előadási füzettel, amelyben sok elő­adást és művészi számot adtak a vezető kezébe. Az előadások vallási és jellemnevelői szempontból ké­szültek és világnézeti jellegűek voltak. Később, főleg a magyar érzelmű alsó-papság' és a közvélemény nyo­mására, nemzeti színt vettek fel. Más irányú munkaterületén említésre méltó ered­ményei : 1. Sajtópropaganclúja. „Ifjúságunk" címen a kato­likus ifjúság számára néplapot adott ki, amely több­ezer példányban kelt el. Nagy népszerűségre tettek szert népnevelő füzetei. Időszerű szociális, vallási, egészségi stb. kérdésekről népszerű formában és rövi­den tájékoztatta a katolikus közvéleményt. A füzete­ket népi áron hozta forgalomba. 2. Ifjúsági munkatáborok rendezése. Minden év­ben több helyen teljesen ingyen táborszerűen nyaral­tatta a fáradt iparos ifjúságot. Egy-egy táborban 30—40 szegény iparos nyert elhelyezést. A táborokban a fia­talságnak nemcsak a testi, hanem a lelki felfrissülésé­vel is törődött. Nemzeti, vallási és szociális nevelést adott nekik és később felhasználta őket arra, hogy hí­veket, barátokat szerezzenek az egyesületnek a mun­kásság körében. A munkáspihentető tábor volt a SzKIE-munka legértékesebb része. Szervezői és veze­tői a proliászkások voltak. 3. Szociális és karitatív tevékenység. A SzKIE megindulását tartózkodással nézte a ka­tolikus magyarság és a magyar politika. A tartózko­dásra az az elbánás adott okot, amiben a ma­gyarság a szlovák egyházpolitika és püspöki kar ré­széről évek óta részesült. A soviniszta szlovákság — főleg katolikus részen voltak sokan — az egyházi szer­vezetet, a templomokat stb. használta fel arra, hogy a magyarságot beolvassza, vagy legalább is politikai cél­jainak megnyerje. A magyar katolikusok önállósága és cselekvési szabadsága nagyon kevés helyen volt biz­tosítva. A SzKIE sem magyar talajon indult meg, ha­nem szlovák köntös alatt. A komáromi esperesi kerü­let és a katolikus magyar papság nemzeti sérelmet és veszedelmet láttak a magyar ifjúság eme bekebelezé­sében. A komáromi esperesi kerület követelte, hogy: 1. „a csehszlovákiai magyar katolikusok katoli­kus akciója s az ezzel összefüggő minden ifjúsági és egyéb szervezet éppúgy bele legyen kapcsolva az or­szágos katolikus akcióba, mint bármely más nemzeti­ségé, emellett az országos egyházmegyei, járási és helyi szervezeteiben s azok vezetésében a szlovák és más nyelvű katolikus akciótól függetlenül saját ma­gyar nemzetiségű és önálló vezetőséggel működ­hessék. 2. Minthogy a Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület (SzKIE) alapszabályaiban erre nézve nem találunk megnyugtatást, a legmélyebb lelkipásztori meggyőződésünk alapján szükségesnek tartjuk, hogy az alapszabályzat előbbi kívánságunk szerint módo­suljon." A magyar községek SzKIE fiókjainak vezetése a katolikus papság kezébe került, amely — mint látjuk — nemzetileg bizalmatlan volt a szlovák egy­házi hatóságokkal szemben. A SzKIE kezükben lassan­lassan ellenzéki magyar attitűdöt vett fel és — talán a központ akarata ellenére — tiszta magyar szellem­mel töltődött meg. Mozgalmas magyar népi szerv lett. amelynek magyarságához és tiszta munkájához semmi — 116 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom