MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1986

182. ő. e. 1986. november 12. (2-82. o.) - 1. A megyei párt-vb 1974. február 7-i, a Somogy Megyei NEB tevékenységéről és további feladatairól szóló határozatának végrehajtása. Jelentés: 4-18

'AL 'b 5 Műdig István elvtárs, PB-tag Véleménye szerint a kormány legfőbb ellenőrző szerve a NEB. Az ellenőrzés társadalmi tudatot formál, közérzetet befolyásol. Gazdasági életünkben sok a fonákság, sok a gond. A feltárt helyzet mellett a megoldá­si javaslatok nem kielégítőek. Sok szerv ellenőriz ebben az országban, a vizsgálato­kat azonban megfelelő szankciók nem kisérik, ezért a gondok tömegméretekben jelent­keznek. Ha nem történnek megfelelő intézkedések, akkor a jövőben is hasonló hiányos­ságokat olvashatunk. Hatékonyabbá kell tenni ezért az ellenőrzést és a hibák kijaví­tására tett intézkedéseket. Mihalics Veronika elvtársnő, megyei KISZ első titkár Korábbi testületi ülésen a megyei rendőrkapitány és a megyei főügyész által előter­jesztett jelentések is hasonló gondokat tükröztek. Egyre több olyan jelenséggel kell foglalkozni, amivel a korábbi időkben nem találkoztunk. Ezeket a kedvezőtlen tenden­ciákat meg kell akadályozni. Megítélése szerint a NEB tekintélye növekedett, de ezzel ellentétes tendenciával is találkozhatunk. Dobos István elvtárs, KNEB elnökhelyettese A Központi Népi ellenőrzési Bizottság a közelmúltban áttekintette a megyei NEB tevé­kenységét. Ez a vizsgálat a jelentésben foglaltakat megerősíti, a jelentéssel egyet­ért. A jelentés javuló tevékenységről ad számot, ez sokkal értékesebbnek tekinthető, mintha látványos változásról szólna, hiszen korábban is jó volt a munka, ezért látvá­nyos változásokról nem lehet szó. A városi elnökök cseréje a megyében jól sikerült, a kapcsolattartásban lényeges javulás tapasztalható. A munka igényessége emelkedett, a tervezett, szervezett munka lényegesen javult. Nagy Iván elvtárs tevékenysége is jónak minősíthető. A gazdaság-irányítási rendszer 1968 óta megváltozott, szervezeti változások is történ­tek, azonban ezeket a változásokat az ellenőrzési rendszer nem követte. A miniszté­riumok a vállalatokkal szembeni jogosítványaik egy részét elvesztették, most törvé­nyességi felügyeletet gyakorolnak, azonban ezzel nem tudnak mit kezden i. Ezek a fel­adatok most a NEB felé jelentkeznek, olyan kérdésekkel foglalkoznak, ami nem a népi ellenőrzés testére lett szabva, ezért a gondok egyre sűrűsödnek. Egy évben mintegy hétszáz témát vizsgálnak, amit nem tudnak átfogni, ellátni. Minde­zekből ered, hogy nem tudnak mindent jól megoldani, ezért vesztettek tekintáyükből. Példaként említi meg a kecskeméti színház ügyét, amit ugyancsak a NEB vizsgált. Az a kérése védjük meg a népi ellenőrzést ilyen feladatoktól. A Minisztertanács határozatot hozott a munkaidőalap felhasználásáról. Megítélésük sze­rint e határozat előkészítése nem vett figyelembe mindent, igy olyan javaslat szüle­tett, hogy fizessék meg a népi ellenőröket. Ez ellen tiltakozik, a társadalmi munkát nem lehet az elképzelt módon megfizetni. Az a javaslata, hogy a hivatásos apparátus számát kell növelni és azokat kell megfizetni. A pártbizottságtól azt kéri, hogy kemény és következetes követelményeket támasszon a NEB munkájával szemben. A tanács is hasonló segítséget tudna adni, a helyi sajtó pedig irjon a népi ellenőrök munkájáról, mert ezen keresztül érezni fogják, hogy fon­tos a munkájuk, megkapják az erkölcsi elismerést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom