MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1976

116. ő. e. 1976. április 28. (172-210. o.) - 2. Az ideológiai és kulturális élet pártirányításának tapasztalatai és a további feladatok. Jelentés: 182-191 - Szóbeli kiegészítés: 192-193

- 4 Az ideológiai élet pártirányitását még közvetlenebbé kell tenni. A Somogyi Néplap tekintetében ez jól megvalósul, de más terüle­ten már nem ilyen egyértelműen. Sajnos a PMO idejének egy részét a fellángolások csillapitására kell fordítania a különböző in­tézményeknél. Az elmúlt időszakban is komoly viták voltak. A tanácsi irányitó munkában sok felemás intézkedésekkel talál­koztunk, pld. a balatonbogiári kápolnatárlat, melyet 3 heti nyit­vatartás után bezárattak, vagy Bakay Kornél múzeum igazgató meg­ítélése. Tudományos munkásságát el kell ismerni annak ellenére, hogy vezetési hibái is vannak. Nem szabad türelmetlennek lenni és a formaságokat előtérbe helyezni. A szinház esetében is lel­kesíteni kell a művészeket, hisz köztudott, hogy a legfinomabb birálatra is rendkivül érzékenyek. Megyénkaek vannak olyan sajátosságai - pld. Balaton-parton a mű­vészi szinvonal, a szocialista tartalom nincs mindig biztosítva ­melyet az anyagnak tartalmazni kell. Azt is látni kell, hogy a követelmények fokozásánál nem lehet figyelmen kivül hagyni a sze­mélyi és tárgyi feltételeket. Javasolom a végrehajtó bizottságnak, hogy az anyagot belső hasz­nálatra fogadjuk el, a Politikai Bizottság határozatának megjele­nése után, azt figyelembe véve foglalkozzanak a témával az alsóbb szintű pártszervek. Honfi István elvtárs; Javasolja, hogy a Politikai Bizottság határozata alapján tár­gyalják meg a jelentést, s az akkor elfogadott határozat kerül­jön az alapszervezetekhez. Annak ellenére,^hogy különösen nagy gond nincs, mégis jobban oda kell figyelni néhány jelenségre, pld. a balatonbogiári kápolna­tárlat. Ha nyitva maradt volna, esetleg a művészt is elgondol­kod-tatja a vélemények eltérősége, s ugyanakkor a többi kiállitó sem állt volna vissza. Sajnos a tanácsi vezetők nem érzik ez­ügyben a felelősségüket. A^Balaton-part művészeti, ideológiai előkészitésére az eddigi­nél nagyobb gondot kell forditani, erre egész éven át kell ké­szülni. A feladatok jobb végzése érdekében az együttműködés további ja­vitása indokolt. Deák Ferenc elvtárs: Véleménye az, hogy alapvetően az anyagban megfogalmazott módon f»lyik a munka. Nem tartja indokoltnak a Politikai Bizottság e témájú határozatának megjelenése előtt az anyagot tovább vinni. Véleménye szerint az ideológiai és kulturális elet területén dolgozó embereknél eszmei, politikai, szemléletbeli gondok van­nak, de ezt csak a határozat gyors levitele nem tudja megolda­ni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom