MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1973

97. ő. e. 1973. június 13. (2-54. o.) - 1. A munka nélkül szerzett túlzott személyi jövedelmek, a harácsolás, a spekulációs tevékenységek visszaszorításának, a személyi tulajdon korlátozására hozott állami intézkedések végrehajtásának megyei tapasztalatai. Jelentés: 4-18 - Állásfoglalás: 32-37

Szigeti István elvtárs; Sólyom elvtárs javaslatával kapcsolatban: csak egy 10­15 perces szóbeli tájékoztatóra gondoltak az állam el­lenes bűncselekményekkel kapcsolatban. Javasolja, hogy januárban tűzze a vb napirendre a témát. Illés elvtára javaslatát helyesnek tartja, s javasolja, hogy a megyei tanács,a Hazafias Népfront megyei elnök­ségi ülésen tárgyalja meg a napirendet. Stier elvtárs kérése elfogadható. Biró Gyula elvtársnak a brigádvizsgálattal kapcsolatos javaslatával is egyetért. Németh Perenc elvtárs: Egyetértek Szigeti elvtárs által adott válaszokkal és javaslom, hogy ennek alapján fogadjuk el a munkaterv­javaslatot azzal, hogy azt a június 28-i pb-ülésre be kell terjeszteni. A PB-ülés napirendjén három napirend szerepel: ifjúsági téma, a munkaterv és jelentés a két vb-ülés között végzett munkáról. Szigeti elvtárs a szokásos módon adjon érdemi tájékoz­tatót az MB-nek a féléves munkaterv teljesítéséről. A végrehajtó bizottság egyetért Németh elvtárs javas­latával. III. Különfélék: 1./ Javaslat a területi elvtől eltérő pártirányitásra Előadó: Tanai Imre elvtárs A végrehajtó bizottság a javaslattal egyetért. 2./ Illés Dezső elvtárs kéri a VB hozzájárulását, hogy .lunxus 21-tol 3 hétre gyógykezelés céljából el­utazhasson. A végrehajtó bizottság egyetért vele. 3./ Vincze Imre elvtárs balatonszabadi lakos, volt csúcstitkár pártfegyelmi ügyé Előadó: Tóth Lajos elvtárs

Next

/
Oldalképek
Tartalom