MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1971

81. ő. e. 1971. február 25. Rendkívüli ülés (168-172. o.) - 1. Az 1. számú választókerület képviselőjelöltjének jóváhagyása. Szóbeli javaslat: 168-169

- 3 - WD"^ N é m e t h Ferenc elvtárs ; Javaslata és kérése: a végrehajtó bizottság személyével kap­csolatban ne'tartsa fenn korábbi álláspontját, ne jelöljék őt képviselőnek. Ennek kapcsán utalt arra, hogy a korábbi tárgya­lásokon már szóbakerült egyrészt Bogó László és Biró Gyula személye, de politikai alkalmasságuk mellett mérlegelni kell, hogy nemrég kerültek megyei titkári beosztásukba, jelölésük nem indokolt. Érintve lett emellett Szigeti István ás Somogyi József elvtársak személye is. Kost azt javasolja,^hogya vb fogadja el képviselőjelöltnek Szigeti István elvtársat. B ö h m József elvtárs: Javasolja a végrehajtó bizottságnak, hogy Németh elvtárs je­lölése mellett tartson ki. Ez a vb-tagok senki által külön nem sugallt álláspontja, ki-ki saját meggyőződése szerint szava­zott ezügyben a február 23-i vb-ülésen. Reméli, hogy a Politikai Bizottság figyelembe veszi a végrehajtó bizottság ezzel kapcso­latos álláspontját és ez esetben a legalkalmasabb elvtársat jelölhetjük országgyűlési képviselőjelöltnek. A vb-nek az alternativ javaslat ügyében is döntenie kell ma. Ezért Németh elvtárs javaslatával egyetért, Szigeti elvtársat ő jónak, alkalmasnak tartja képviselőjelöltnek. Megítélése szerint ő tudja a legjobban képviselni a pártbizottságot a képviselőcsoportban. Kiemeli Szigeti elvtárs tapasztaltságát és emberségét, amelyet a vb különben is ismer. Illés Dezső elvtárs: Javasolja, hogy Németh elvtárs jelölésével kapcsolatban tart­suk fenn korábbi álláspontunkat. Hangsúlyozza, hogy álláspon­tunk fenntartása megítélése szerint nem lehet pártszerűtlen, A pártbizottság képviseletét a képviselőcsoportban ő is indo­koltnak tartja, ezért egyetért azzal, hogy alternativ javas­latként Szigeti elvtársat jelöljük képviselőnek. Somogyi József elvtárs: Egyetért azzal, hogy alternatív javaslatként Szigeti elvtár­sat vegyük számításba. Dr. Sólyom Gábor elvtárs: Böhm elvtárs javaslatával ért egyet. Róna Imre elvtárs: Hasonló módon Böhm elvtárs javaslatával ért egyet. IJ é m e t h Ferenc elvtárs: Ismételten javasolja a végrehajtó bizottságnak, hogy ne töre­kedjen alternativ jelölésre. Javasolja, hogy az l-es számú választakerületbe is egy jelöltet állítsunk, Szigeti István elvtársat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom