MSZMP Somogy Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.1.c.) 1966

55. ő. e. 1966. december 20. Együttes ülés a S. M. Tanács Végrehajtó Bizottságával (115-145. o.) - 3. Különfélék: (Csak a párt-vb ülésén) - a.) A politikai bizottság 1966. december 13-i határozatai. Szóbeli tájékoztató. Hiányzik - b.) Tájékoztató a vezetőségválasztó taggyűléseken és pártértekezleteken elhangzott javaslatokra és kritikai észrevételekre tett intézkedésekről. Jelentés: 142-144

észült: 20 T/155/1966. példányban« Javaslat Javasoljuk, hogy a Marcali járási párt-végrehajtóbizottság állásfoglalása alapján HORYÍTH VEííSEL elvtárs a Marcali, Lőbl Lipót u.5«S2* alatti lakos munkásmozgalmi idejét 1932- feői a megyei párt-végrehajtóbizottság ismerje el. Név: született; anyja neve: párttag : foglalkozása lakhelye: Horváth Vendel 1907*1.27. Berzence Martinas Katalin 1945-től Községi tanácsi helypénzbeszedő Marcali, Lobi Lipót u.5.sz. Horváth elvtárs bognár segédként dolgozott különböző munkálta­tóknál. 1930-ban Marcali községbe költözött és ott Tóth Antal bognár mesternél kapott munkát. 1932-33~ban felkereste Lóki Horváth Józsefné élelmiszerkereskedő és egy ismeretlen egyéntől származó csomagot adott át részére, amelyben a Magyar Kommunista Párt által aláirt különböző röplapok és egy kisérő levél volt, hogy kiket kell felkeresni, melyik köz­ségekben kell a röplapokat terjeszteni. Sa időtől kezdve rend ­szeresen fölkereste a megnevezetteket, röpcédulákat terjesztet­tek, szerkesztettek, csoport gyűléseket tartottak és soraikat bővitették. A röplapok ilyen cimen jelentek meg: " Munkások^ ki­zsákmányolt parasztoki" Egységre szólítottak, a kizsákmányolás megszüntetésére mozgósítottak, hirdették a proletárforradalom szükségességét, a vörös május elseje méltó megünneplését. A kis kommunista csoport 27 tagját forradalmi tevékenység miatt a Szombathely-i csendőrség politikai nyomozó csoportja letartóz­tatta, és hosszas brutális vallatás után a pécsi kir. ügyészség 67o2/kü.1933.sz.alatt vádiratot nyújt be ellenük. 1933 telén az összes perbefogottat elitélik 6 hónaptól 4 évig terjedő börtön ­büntetésre, köztük Horváth elvtársat is mint IX.réndü vádlottat 6 hónapi börtönbüntetésre, 10 évi jogvesztésre Ítélték. A böa> tönbüntetéE letöltése után szigorított csendőri felügyelet alá helyezték. Kiszabadulása után szakmájában dolgozott, mint bognár segéd, majd mint társtulajdonos élelmiszer-kiskereskedái tevékenységet foly­tatott. A felszabadulás után azonnal belépett a Magyar Kommunista Pártba és aktiv tevékenyseéget folytatott a pártban. Jelenleg is a párt­bizottság taggá. Kérelmével többször fordult a marcali járási pártbizottsághoz,de kérelme nem nyert elintézést. Kaposvár, 1966. december 12, MSZ?3P Sm-i PB. Párt-és ^ömegszervezetek Osztálya

Next

/
Oldalképek
Tartalom