Bősze Sándor: „Az egyesületi élet a polgári szabadság…” Somogy megye egyesületei a dualizmus korában - Somogyi Almanach 53. (Kaposvár, 1997)

VI. Az egyesülettípusokról - A kulturális-népnevelési egyesületek

ilyenkor szokásos módon, a helyi jegyző így szolgáltatta a szükséges információt: „A tagok között vannak politikai tekintetben ellenzéki érzelműek is, de nem szélsőségekre hajlók." 477 A polgári olvasókörök ugyanolyan — lehetőleg a tartalmas munkát biztosító — eszközökkel igyekeztek megvalósítani a maguk elé tűzött célokat, mint ezt az „általános" olvasóegyletek tették. Szalóky Dániel, aki 37 évig elnökként állt a Csokonyai Polgári Olvasókör élén, az egyesület fennállásának negyvenedik évfordulójára elkészítette annak történetét. Ebből tudjuk, hogy kezdetben az egyletnek a helyi református iskola egyik tanterme adott otthont, ahol „lapokból és könyvekből felolvasások, természettani, csillagászati, gazdaságtani stb. előadások tartatnak; söt a tagok számvetésben is gyakoroltatnak." Miután az elhelyezésük kérdése nem oldódott meg, a „lelkes és áldozatkész tagok ezután versengve ajánlották fel lakházuk egy-egy külön szobáját, ingyen, vagy igen csekély bérért..." A kulturális és műkedvelő ren­dezvények mellett az egylet tagjai az utcai lámpák szerelésében is részt vettek. Adakozásokat szervezve gyűjtöttek pénzt a csángók hazatelepítésére, a tűz- és vízkárosullak megsegítésére, Arany-, Baross-, Irányi- és Kossuth-szobrokra, a „helybeli egyházak toronyóráira", az EMKE támogatására, az egykori honvédek menházára és a tüdőbeteg-szanatóriumra. 478 Az egyesület dalárdája pedig még a Szlavóniában, az oda kivándorolt magyarok előtt is fellépett. 479 Bár az olvasóköröket gyakran állították jó példaként az utókor elé, azért az olvasóegyletekben történt féktelen, kicsapongó életre is találtunk néhány precedenst. Az Igali Polgári Olvasókörben kártyázás, tivornyázás és véres verekedések tették változatossá a szürke hétköznapokat. A jegyzőkönyvből pedig eltüntették a vezetési hiányosságokat. Mindazonáltal nem volt sem könyvtáruk, sem pedig lapelöfizetésük. A kör helyisége ellenben a kocsma mellett állt. „A korcsmáros az éj leple alatt itt szegte meg a záró órákat." Ezért függesztette fel a főszolgabíró az alapszabályukat. 480 Zajosnak tudott egyesületi élete miatt ugyanerre a sorsra jutott a Lengyeltóti Polgári Olvasókör is. A Nagyatádi Polgári Olvasókör egyik 188 l-es választmányi jegyzökönyvének határozat szerint csak fogadóstól vásárolhattak bort. Az olvasókör akadálytalan működéséhez oly „clengedhetetlen"-nek ítélt nedű sorsa végül úgy alakult, hogy egyesületi gond­nok csak a tagoktól hozhatott bort, de mindig ügyelnie kellett annak minőségére és az olcsóságára. A „gondos" beszerzésnek azután meg lett az „eredménye": az „Elnök úr előadja, hogy tapasztalata odajutott már, hogy a kör helyiségében, mint csapszékben érzik némelyek magokat lenni." Emellett volt egy éjjel-nappal 477 SML főispáni 35//19I6. 478 OL-BM-K-150-1875-III-4-576., 32522. SML Szalóky Dániel iratai. 479 Szili Ferenc szíves közlése. 480 SML ai. 362/1910. 481 Dolevácz: 48. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom