Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 43-44. (Kaposvár, 2014)

Domokosné Szalai Zsuzsanna: Jankovich László, Somogy vármegye főispánja tiszteletére készített fényképalbum 1885-ből. Somogy vármegye tisztikarának adattára

Az adatok forrásai: 1. MNL SML IV. 401. a. Somogy vármegye főispánjának bizalmas (elnöki) iratai 14/1924. sz. 2. MNL SML IV. 401. b. Somogy vármegye főispánjának általános iratai 1027/1895. sz. 3. MNL SML IV. 402. a. Somogy Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek 469/1889., 626/1895., 668/1901. kgy. sz. 4. MNL SML IV. 429. Somogy vármegyei felekezeti anyakönyvek másodpéldányainak gyűjteménye. Görgetegi ref. születési akv. 20/1852. sz. 5. MNL SML XXXIII. 1. Somogy megyei állami anyakönyvek másodpéldányainak gyűjteménye. Nagy­atádi születési akv. 9/1903., Nagyatádi halotti akv. 58/1927. sz. 6. Kempelen Béla: Magyar nemes családok. I. kötet. Aágh-Bazzendorf. Bp., 1911, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 374. p. 7. Magyarország tiszti cím- és névtára 1873-1944. Arcanum Digitális Tudománytár. 8. Szántó László (szerk.): A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara emlékkönyve. Kaposvár, [é. n.], Somogy Megyei Ügyvédi Kamara, 130. p. 14. Szentmargitai dr. Folly Hugó megyei tiszti főorvos Kaposvár, 1854-Budapest, 1891. augusztus 22. 1854-ben született Kaposváron, római katolikus családban. Orvosi oklevelét 1877-ben Budapesten szerezte, 1886-tól 1891- ig megyei tiszti főorvos volt. Feleségét Gruber Franciskának hívták, házasságukból öt gyermek született: Irén Etelka (1882), Etelka (1884), József (1886), Sarolta (1889) és György Hugó (1891). Családjával Kaposváron, a Fő utca 91. szám alatt lakott. 1891. augusztus 22-én halt meg Budapesten. Az adatok forrásai: 1. MNL SML IV. 402. a. Somogy Vármegye Törvényhatósági Bizott­ságának iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek 465/1889. kgy. sz. 2. MNL SML IV. 405. b. Somogy vármegye alispánjának közigaz­gatási iratai 1916/1885. sz. 3. MNL SML IV. 411. Somogy Vármegye Számvevőségének iratai. Somogy vármegyei tisztviselők illetményeinek nyilvántartási főkönyvei 1889-1890. 4. MNL SML IV. 429. Somogy vármegyei felekezeti anyakönyvek másodpéldányainak gyűjteménye. Kaposvári r. k. születési akv. 225/1886., 125/1889., 329/1891. Kaposvári r. k. halotti akv. 338/1891. sz. 5. Magyarország tiszti cím- és névtára 1873-1944. Arcanum Digitális Tudománytár. 6. Csánki Dezső (fó'szerk.): Somogy vármegye. Bp., [1914], Országos Monográfia Társaság (Magyarország vármegyéi és városai), 572. p. 15. Dr. Szigeti Gyula János kórházi igazgató-főorvos Verespatak, 1840-Kaposvár, 1900. december 19. Az Alsó-Fehér vármegyei (Erdély) Verespatakon született 1840-ben, református családban. Édesapja Szigeti János bányatiszt volt. A család 1868-ban költözött Somogyba. A hatvani születésű Bélaváry Emíliával kötött házasságot. Gyermekei, a rendelkezésre álló adatok sze­rint Sándor Gyula (1872), Gyula László (1873), Sarolta Krisztina (1875), Andor Gyula (1878), Vilma (1880), István Gyula (1880), János Miklós (1882-1934, ügyvéd), Miklós (1883—1909), Ilona Alexandrine (1885), Erzsébet Emília (1887), István (1890). Orvosi tanulmányait a pesti egyetemen végezte, 1868-ban diplomázott. Tagja volt az Országos Közegészségügyi Tanács­25

Next

/
Oldalképek
Tartalom