Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 40. (Kaposvár, 2010)

Szőllősy Ferenc: Visszapillantó tükör (bevezetőt és jegyzeteket írta, a szöveggondozást végezte: Csóti Csaba, a kéziratot átírta: Domokosné Szalai Zsuzsanna)

Lajos kalaposmesternek, dr. Russay Géza rendőrtanácsosnak, Varga Gyula pénzügyigazgatónak, Odor Gyula tanfelügyelőnek, Földváry Miksa erdőigazgatónak, Gundi János vármegyei tűzrendé­szed felügyelőnek, ikafalvi Farkas Béla ref. lelkésznek, Takács Gyula evang. lelkésznek, dr. Herczog Manó főrabbinak, vitéz Verhás Jenő cipészmester, ecetgyárosnak, Sebők Jenő nyomdai vezérigazga­tónak, dr. Simon István téglagyárosnak, Molnár László fűszer- és csemegekereskedőnek, Geiszler István vaskereskedőnek, vitéz dr. Fazekas Péter rendőrfogalmazónak, Jovánczai István kisgazdának, dr. Szerényi Jenő rendőrkapitánynak, Kiss Elemér mezőgazdasági kamarai igazgatónak, majd utódá­nak, Asztalos Lajos igazgatónak, Rajczy Géza főtitkárnak, Imreh Sándornak, a téli gazdasági iskola igazgatójának, dr. László Sándornak, a törvényszék elnökének, (vagy bíráinak: dr. Szabady Géza, dr. Horváth Artur, dr. Magay Ferenc, dr. Fábián László, a süket dr. Tusa Jenő, vitéz dr. Móricz Lajos, dr. Raáb Lajos, dr. Bozóky Károly, dr. Albert János, dr. Bányay Lajos, dr. Paraszkay Gyula, dr. Borsos Dezső, dr. Imrefi László, (hogy csak a jelentősebbeket említsem, noha volna még számos hangadó személy) nevét. Ha már a bíróságot említem, szólnom kell az ügyészség társadalmi szereplőiről is. Elsősorban ott volt dr. Polgár Kálmán, sok kaposvári sportlétesítmény kőbe álmodója, az ügyészség elnöke, utána dr. Révy László ügyészségi elnök, aztán dr. Koronay József, de nálánál is szereplőbb a kis Máthé Endre ügyész. Aztán a bővérű ügyvédi kar, hiszen még nem is a legkiterjedtebb periódusban az Ügyvédi Ka­marának 62 ügyvédtagja volt,46 így közvetlenül az orvosi kar 69 tagja után következett. Mindannyit felsorolni nehéz lenne, ezért csak a főbb szereplőket említem meg a rövidség kedvéért elhagyom mindegyik neve elöl a jogi egyetemi végzettséget feltüntető „dr.” megkülönböztetést, noha ez meg­járna. így is nagyon hosszú a felsorolás: Androsits István, Bakonyi Lajos, Bálint Hugó, Bertalan Zsig- mond, Bók Miklós, Boross István, a vak Csurgó György, a NOT ügyésszé vált Frank László, Gyimesi Ferenc, az irodalombarát Goitein Gábor, a volt 44-es Gruber János, a donneri származású Halda Antal, (a „Totyó”), Hegedűs János, Hegyi Árpád, a volt országgyűlési képviselő, a sánta Keresztury Lajos, a sportbarát Lantos József, Marton Ernő István a városi tiszti ügyész, Matolcsy Sándor bank vezérigazgató, Mátéffy József megyei tiszti főügyész, Neubauer Ferenc volt államtitkár, Nicsovics Sándor a bűnügyes, Oszmann Aurél, Papp Andor a politikai szélkakaskodó, Polgár Ferenc, a kövér Sárközy László, a tevékeny Simon Imre, a volt főispán Szathmáry Lajos, az elköltözött Szél Ferenc, aztán Szilli Gyula, akiről már említést tettem, Vidor Ferenc, Zánkay Jenő és legvégül a tekintélyes Zsobrák János, majd később Légár Béla, Mayer Ferenc és Mezei József. A közúti kerületi felügyelőség, az államépítészeti hivatal, az iparfelügyelőség nem adott jelentős közéleti személyeket, ellenben Nagy Géza posta-főfelügyelő és Muzikár Gyula későbbi hivatalveze­tő, (de előbb még Muzikár Ferenc vezető), személyében már érdekelve volt a közélet, ugyanígy a pénzügyigazgatóság részéről dr. Scheidl Sándor pénzügyigazgató személyében. És a bankok. A Magyar Nemzeti Banknál Lux Rezső főnök, a Dunántúli Banknál dr. Matolcsy Sándor vezérigazgató és Tilinger János bankigazgató, a Kaposvári Takarékpénztárnál Skolák Ernő igazgató, a Kisgazda és Kisiparos Takarékpénztárnál Tankovich János vezérigazgató, a Magyar Ál­talános Takarékpénztárnál Roboz József igazgató, az Alsó-dunántúli Körzeti Mezőgazdasági Hitel- szövetkezetnél dr. Kämmerer Gusztáv ügyvezető igazgató és Földváry István cégvezető említhető. A papságot dr. Kis György prépost-plébános vezette be, mint dr. Hoss József kanonok utóda, a protestánsoknál Huszár Aladár felsőházi tag, mint gondnok követte, majd Cserfán Márton után ikafalvi Farkas Béla, az evangélikus Takáts Béla, végül az izraelita dr. Herczog Manó főrabbi zárta be a sort. A pedagógusok sorát a főgimnázium nyitotta meg, ahol dr. Pongrácz Kálmán után dr. Ercsey Jakab következett. És nagyon aktív tantestület hallgatott szavára: Kengyel Miklós h. igazgató, majd Brolly Imre, dr. Hetyey József, Holpert Gyula, dr. Kohányi Zoltán, Papp Antal, dr. Páti Ferenc a „Túrós”, a megfontolt Pintér Lajos h. igazgató, Szabó Alajos, Szente László, Vajda János, Szuchovszky Bertalan után Jillek Emil. A kaposvári leánygimnáziumot dr. Biró Lajos vezette, s mögötte sorakozott fel: dr. Biczó Ferenc, Kővári Aladár, Lendvay Ernő, stb. A fiú felsőkereskedelmiről és fiú polgári iskoláról már szóltam, de megemlítendő még a polg. leányiskolából Schwáby Georgina és Seidl Anna, 46 Az ügyvédi kamarákról lásd! Szántó László: A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara emlékkönyve. Kaposvár, 2000. 95

Next

/
Oldalképek
Tartalom