Somogy megye múltjából - Levéltári Évkönyv 38. (Kaposvár, 2007)

Nagy-Tóth Mária: Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei 1622-1636

Keresztélynek szüksége lett volna segítségre, de szövetségesei szétszéledtek. Először az an­gol-francia szövetség omlott össze. Wallenstein 1626-ban a Dessau melletti Elba-hídnál legyőzte Mansfeld seregét, melynek maradványai igyekeztek csatlakozni Bethlen csapataihoz. 102 Ugyanebben az évben Tilly Lutternél 103 verte meg a dánokat, majd miután 1627-ben Wallenstein Sziléziában is győzelmet arat felettük, a dánok hazatérnek. Végül 1629-ben a dánok Lübeckben békét kötöttek: a dán király többé nem avatkozhatott be a német ügyekbe. 104 A Habsburg Birodalom Magyarország felőli oldalát biztosították (magyar-török határ), minthogy a Birodalom békét kötött a törökkel. 105 1625 április első felében nyílt meg a tanácskozás Hidasgyarmat határában, Párkány és Szőgyény közt. 106 Murád szultán és II. Ferdinánd követei 1625. május 26-án kötötték meg a gyarmati békét, mely tulajdonképpen megerősítette a zsitvatorokit. Az 1625. május 20/30-án írt levélben 107 említi a doktor a magyarországi nádorválasztás kérdését. Májusban ugyanis elhunyt Thurzó Szaniszló, az utolsó protestáns nádor. 108 A rendek 1625. október 25-én, a soproni országgyűlésen 125 szavazattal Esterházy Miklóst választották meg Magyarország nádorának 109 , aki haláláig, 1645-ig viselte e tisztséget. Breda ostromáról is érkeztek hírek. A spanyolok 9000 embert - Spinola is visszavonult -, a vé­dők pedig 6000 embert vesztettek, és mindkét oldalon fogságba került néhány katonai parancsnok. A várost végül a spanyol csapatok Spinola vezetésével 1625 júniusában 110 foglalták el. A franciák 1625 tavaszán Genovába (spanyol szövetséges) küldtek csapatokat, a savoyai herceg megsegítésére. 111 1629-ben II. Ferdinánd úgynevezett restitúciós rendelet adott ld. Ennek értelmében minden 1555 óta protestáns kézre került katolikus egyházi birtokot vissza kellett adni. 112 Ez sokak érdekét sértette. A másik súlyos hibát az 1630-as regensburgi birodalmi gyűlésen követte el a császár, amikor többek között a bajorok és a franciák támogatása mellett menesztette sikeres hadvezérét, Wallens­teint. Akkor, amikor küszöbön állt a svéd támadás. A negyedik szakasz Gusztáv Adolf svéd király győzelmeivel indult. 1631. szeptember 21-én Breitenfeldnél hatalmas vereséget mért Tilly seregére, majd elfoglalta Münchent, közben a szászok Csehországot pusztították és Prágát hódoltatták. 113 Wallensteint visszahívták, s kiűzte a szászokat Csehországból. Majd a két sereg Nürnbergnél nézett három hónapon át egymással farkasszemet, mire a svédek elvonultak Windsheimbe 114 . Wallenstein nem követte őket, Lipcsébe vonult hadaival. Gusztáv Adolf seregeit Erfurtnál egyesítve Lützennél megütközött a császári hadvezérrel (1632. no­vember 6). A svéd uralkodó seregei megnyerték a csatát, bár ő maga elesett. A csata elvesztése nem növelte a bizalmat Wallensteinnel szemben, ellenkezőleg, ellenfelei összefogtak és 1634. február 25-ére virradóra sógorával, a katolikus Trckával, s híveivel, a szintén katolikus Kinskyvel, Ilowval és Neumannal Eger (Cheb) városában meggyilkolták. 115 1634 szeptemberében Nördlingennél 116 a své­dek újból megütköztek a császári haderővel, de ezt a csatát a császáriak nyerték meg. A svédek szövetségre léptek a franciákkal, a szászok és a dánok pedig átálltak a császár oldalára. 1636-ban Wittstocknál a svédek Johann Banér vezetésével csatát nyertek, majd 1642-ben Lennart 102 Csikány, 2005. 12. p. Dessau: a mai Németország (Szászország­Anhalt) területén található település. 103 Lutter am Barenberge: a mai Németország (Alsószászország) területén található település. 104 Gonda- Niederhauser, 1977. 83. p. 105 MOL Batthyány család missilisei. P 1314. Purgollt Bálint levelezése. 38824-38825. 106 A magyar nemzet története. Hatodik kötet, [szerk.: Szilágyi Sándor] Bp., 1898. (továbbiakban: Szilágyi, 1898) 366. p. 107 MOL Batthyány család missilisei. P 1314. Purgollt Bálint levelezése 38825. 108 Szilágyi, 1898. 370. p. 109 Uo. 110 Parker, 1988. 95. p. 111 MOL Batthyány család missilisei. P 1314. Purgollt Bálint levelezése. 38824.; Parker, 1988. 71. p. 112 Gonda - Niederhauser, 1977. 83. p. 113 Csikány, 2005. 13. p. 114 Windsheim: a mai Németország (Bajorország) területén található település. 1 15 Zöllner. 1998. 167. p. Adam Erdinann 'Freka, gróf í?-l634). Wallenstein lovassági tábornoka. Wilhelm Kinsky von Wichinitz, gróf (?-1634). Cseh államférfi. Christian flow, gróf (1585 k-1634). A császári hadsereg vezértábornagya. Neumann (Niemann) Heinrich (P-1634). Császári lovaskapitány, Wallenstein kancellárja. 116 Nördlingen: a mai Németország (Bajorország) területén található település.

Next

/
Oldalképek
Tartalom