Somogy megye múltjából - Levéltári Évkönyv 38. (Kaposvár, 2007)

Nagy-Tóth Mária: Valentianus Purgolt, a Batthyányak újkeresztény orvosának levelei 1622-1636

und jungen herrschafft im Gottes schütz. .. " 28 Aztán a szokásos formában elbúcsúzik: maradok tisz­telettel alázatos szolgája: „V. Purgolltt." A legtöbb levél végén a dátum két napot jelöl, például: Wien, 12/22. April, ao: 1622 29 (Bécs, 1622. április 12/22.). A levélíró ugyanis egyszerre használta a julianus és a gregoriánus naptár szerinti számítást. A naptárreformot egy pápai bizottság javaslata alapján 1582. október 4-én léptették életbe. A korrigálás eredményeként október 4-e után azonnal október 15-e következett. 30 A Gergely-naptár használatát Magyarországon az 1588. évi országgyűlés 28. törvénycikke iktatta törvénybe, Erdélyben pedig 1590-ben fogadta el az országgyűlés 31 . Németországban a katolikus rendek már 1584-ben el­fogadták az új naptár használatát, a protestánsok viszont a XVII. század végéig tartották magukat a régi naptárhoz, az evangélikus rendek pedig 1699-ben is csupán all napi különbség kiküszöbölését mondták ki, de a teljes reformot még akkor sem fogadták el 32 A leveleket olvasva egy rendkívül széles látókörű és jól informált orvos képe tárul elénk: nem­csak az ekkor dúló harmincéves háborúról (1618-1648), annak első és második szakaszában lezajló eseményeiről tájékoztatta Batthyányi, de szólt a gazdaságról, kereskedelemről, nemesi házasságok­ról, a bécsi udvar politikai eseményeiről stb. Tartalmukat tekintve bár a levelek nagyon sokszínűek, de sok új információt a korról eddig megjelentetett munkákhoz képest nem tartalmaznak, inkább alátámasztják azok megállapításait. A családra vonatkozó levelek közül felhívjuk a figyelmet egy latin nyelvű tumulusra, 1636-ból és egy szintén latin nyelvű levélre 1624-ből, melyek közül előbbiből Batthyány Ádám, utóbbiból pedig Batthyány (II.) Ferenc fiának haláláról értesülünk. Egy 1625-ben kelt német nyelvű levélben Batthyány (II.) Ferenc másik fiának halála miatt sajnálkozott. Egy másik levélben (1635) Purgolt szolgálatait ajánlotta fel Batthyány özvegyének, Poppel Éva asszonynak. 33 Barmyány Ádám (1610-1659) és Formentini Auróra Katalin (?-1653) kisfia, Battiiyány Ferenc, aki 1635 novemberében született, arénában, azaz vesehomokban hunyt el 1636. június 2-án Rohoncon 34 . A kisfiú ha­lála miatt a belga jezsuita atya, Johann Wiltheim is sajnálatát fejezte ki 1636. június 23-án kelt levelében 35 . Batthyány (II.) Ferenc 1624-ben elhunyt kisfiának neve nem ismert. Takáts Sándor annyit je­gyez meg róla, hogy a gyermek nem élt sokáig 36 . Thurzó Szaniszló 1624. február 29-én, Bécsből írt levelében 37 még örvendezett a gyermek születésének. Batthyány (II.) Ferenc másik fiának haláláról tudósít az 1625. január 22-én kelt német nyelvű levél. A gyermek, akiről szó esik, az 1613-ban született Gábor, aki mindössze 11 évet élt: 1624. de­cember 27-én hunyt el 38 . A levélben Purgolt a temetési beszédről, a sírfeliratról, az előkészületekről tett említést. Megemlíti Sollm (Salm) grófjának részvétnyilvánítását is. Három levélben 39 írt a Batthyány által keresett nevelőről, akit fia, Ádám mellé szánt. Olyan ne­velőt kerestek, aki jól tudott latinul és tanította volna Ádámnak a nyelvet. Purgolt érdeklődésére azt 28 Uo. 38806. 29 Uo. 38806. 30 A történelem segédtudományai, [szerk. Bertényi Iván] Bp., 1998. 100. p. 31 Uo. 32 Uo. 33 tumulus, i (lat.): sírhalom, sírdomb, itt inkább sírfelirat MOL Batthyány család missilisei. P 1314. Purgollt Bálint levelezése. 38808., 38817., 38827. 34 Batthyány Ádám születési dátuma: 1610. február 14. In: Koltai András: Adam Batthyány und seine Bibliothek. Eisenstadt, 2002. 14. p. Fiúként volt elsőszülött gyermeke Ádámnak Ferenc. Ádám fiának születési időpontja. In: Fazekas István: Bat­thyány I. Ádám és gyermekei. In: Óra, szablya, nyoszolya - Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17-18. században, [szerk, Zimányi Vera]. Társadalom - és Művelődéstörténeti Tanulmányok 9. Bp., 1994. 92. p. aréna: vesehomok. In: „Minden doktorságot csak ebből késértek" - Szemelvények a XVI-XVII. század magyar nyelvű orvosi kézikönyveiből. Vál., utószó. Szlatkv Mária. Bp., 1983. 441. p. 35 Fazekas, 1994. 92. p. 36 Takáts Sándor: Zrínyi Miklós nevelőanyja. Bp., 1917. 111. p. 37 Uo. 38 Kincses, 1993.27. p. Magyar Országos Levéltár „P" szekciója: Családok, intézmények és testületek. Batthyány család levéltára. 1313 Genealógiák 56. cs. 35. Lad. 171. sz. alatt található Batthyány Ferencnek a gyermek temetésére hívó levele, melynek címzettje ismeretlen. Németújvár, 1625. január 10. 39 MOL Batthyány család missilisei. P 1314. Purgollt Bálint levelezése 38820. 38822-38823.

Next

/
Oldalképek
Tartalom