Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 21. (Kaposvár, 1990)

Tóth Péter: Somogy vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei (1658—1718)

a Godina-örökösök, valamint Maries Ferenc és Kolossá János ­kérelmezték, hogy az adóterhek tekintetében válasszák külön őket az uradalomtól, s hogy javaik arányában fizessenek adót. E kérelemre a közgyűlés a következő határozatot hozta: a jelen esztendőre a nevezettek osszanak fel maguk között száz forintot és adják ezt az összeget a vármegye adószedőjének a kezébe. 55. A. 55-57. A másoló megjegyzése szerint ennek a közgyűlésnek egyetlen további irata sem maradt fenn, leszámítva Zala vármegye 4 pontból álló panaszlevelet, amelyet teljes terjedelmében le is másolt a kötetben. A panasz valamennyi pontja a vármegye egyes helységeire nehezedő beszállási terhekkel kapcsolatos. Zala és Somogy vármegyék generalis congregatiója 1710. február 28. Keszthely. 56. A. 57. A közgyűlésen név szerint felsorolt jelenlévők: Bessenyey László zalai alispán; Madarász László somogyi helyettes alispán; Bogyai György; Vladár András a csáktornyai uradalom részéről; Vibner Pál a somogyi kincstári javak küldötteként; Lengyel Miklós; Somogyi Ádám Veszprém vármegye részéről; Preszegh András, Foréntos Zsigmond és Marton István, a két vármegye szolgabírái; Sidy Mihály; Schrancz Kristóf; végül Sárközy János. 57.. A. 58. Felolvasták Vas vármegye levelét, amelynek tárgya a következő: nem régiben tolvaj módon ellopták Akach Zsigmond úr valamely jószágait és azokat az Alsólendván lakó Görögh Mihály vásárolta meg; egy részük még most is a nevezett kezénél van, más részüket pedig a városban és másutt eladta. Vas vármegye vizsgálatot és elégtételt kér ebben az ügyben Zalától. 58. A. 58-60. Felolvasták Veszprém vármegye meghatalmazó levelét, amelyet helyet­tes alispánja, Somogyi Ádám számára adott ki; a levél arra hatalmazza fel a nevezettet, hogy Zala és Somogy vármegyék közgyűlésén tárgyaláso­kat folytasson a Parajthianus- és a Demitrianus-féle katonaság ellátásával kapcsolatban. A megbízólevelet teljes terjedelmében bemásolták a kötetbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom