Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 11. (Kaposvár, 1980)

Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai

és Justinától származó örököseié lehet.° Antimus és fiai tudatosan gyarapították águk külön birtokait, így ez a birtoktest 1400 körül már 9 birtokból, illetve rész­birtokból (Tapsony, Terebezd, Terpcc, Szenyér, Edde, Miklósfalva, Fejéregyház, Tikos és Vízvölgy) állt. Ezekhez járultak a 15. század közepéig Arad, Mórocfal­va, Sitke, Merke, Kerektó, Gyümölcsény, Vétye és Baráti birtokok, illetve birtok­részek is. 1460 körül Antimus László Szenyéren várkastélyt (castellum) építtetett, amely a kialakulóban levő uradalom központja lett. László halála után az idő­közben részben idegen kézre került birtokokat nagybátyja: János örökölte, aki 1482-ben eladta azokat Wesaki Perotusnak, az esztergomi érsekség jövedelmei administrator-ának. Perotus 1489-ben megvásárolta Szobi Mihálytól szobi birtok­együttesét (Szob, Merke, Inke, Kerektó birtokokat, illetve birtokrészeket) és eze­ket is Szenyérhez csatolta. Perotus a megnövelt uradalmat 1497-ben eladta Tamás egri püspök, királyi fő- és titkos kancellárnak, valamint neposainak: Erdődy Bá­lintnak, Péternek, Pálnak és Jánosnak. Bakócz Tamás az uradalmat végrendeleti­leg örök adományként az esztergomi székesegyház déli oldalánál általa építtetett gyümölcsoltó Boldogasszony-kápolnára hagyta. 6 A káptalan a birtokok egy ré­szére a török uralom után is érvényesíteni tudta jogait és ezeket a legutóbbi idő­kig birtokolta. E két uradalom, mint a család alkotása, túlélte a családot. Mint látni fog­juk, a családnak viszonylag kevés tagja játszott szerepet céltudatos tevékenysé­gével az uradalmak létrehozásában. Ezekről természetesen több adat maradt fenn. Sok családtagnak éppen csak létezéséről vannak adataink. Egyes esetekben biztosra vehető, hogy gyermekkorban haltak meg, más esetben viszont feltételez­hető, hogy utód nélkül haltak meg vagy elszegényedve olyan körülmények közé jutottak, amikor a birtok védelme, gyarapítása és más, azzal kapcsolatos gondok már nem igényelték oklevelek létrejöttét. A család megnevezése Korszakunkban következetesen használt családnevekről még nem lehet be­szélni. A 15. század közepéig lényegében valamelyik birtokról nevezték magukat az egyes családtagok. A legrégibb megnevezés: Almai (de Alma). Ez az alak közel száz éven át, 1244 és 1323 között fordul elő. 7 A következő névalak az Almamelléki (de iuxta Alma és de Almamellek). A latin alak jelenik meg előbb (1313), 7 utolsó ismert előfordulása 1575. ö A ma­gyaros alak 1344-ben tűnik fel" és 1377-ig használatos. 10 Az első két név tehát a család birtokai között folyó Alma patakra utal. Tulajdonképpen a patakkal kapcsolatos az annak szigetén létesült Sziget nevű településről vett névalak is, a Szigeti (de Zygeth). Ennek első előfordulása 1383­ból ismeretes 11 és az utolsó családtag: Antimus János esetenként használta elő­névként, utoljára 1480-ban, 12 amikor az addig használt tapsonyi előnév nem il­lette meg, mert de facto nem birtokolta Tapsonyt. Egy alkalommal találkozunk az Almaszigeti (de Almazygeth) névalakkal is 1411-ben. 13 A földrajzi alapú családnevek között külön helyet foglal el a Szentkoz­madamjáni (de Zenthcosmadamian) névalak. Ezt viseli Antimus mester 1347-ben Tapsony megszerzésekor. Antimus e névvel másodszor, egyben a családtagok kö-

Next

/
Oldalképek
Tartalom