Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 10. (Kaposvár, 1979)

Borsa István: A szenyéri uradalom Mohács előtti oklevelei (Második, befejező közlemény)

Potenciana Czyrag Tamás felesége György - Ozsvát ! Ilona Zych-i Benedek felesége László Borbála Isthwanfy István anyja Thewrewk Ambrus felesége Margit Klára Papíron, megpecsételés nyoma nélkül. - EKM 30-;— pag. 143. (DF 264673.) Egykorú másolata uo. 144. pag. (DF 264 674.) - Eltérő írásmód: Anthimus, Zychy, Isthwanffy. - Kiegészítés: Az ifjabb János neve alatt megjegyzés, hogy ő adta el Zynyer-t Perotus-nak; Török Ambrus neve után jelezve, hogy fia: Imre.* A lap alján: Ladislaus Anthimus de Tapson. *Helyes ugyan, hogy Török Ambrus fia Imre volt, de ennek anyja nem Anti- mus János leánya: Ilona, hanem az előző feleség: alsóvityai Kis László leánya: Veronika volt. 265. i486, augusztus i. (in f. ad vine. Petri), Korothna. Zapolya-i Imre, a Szepesség (terre Scepusiensis) örökös ispánja, nádor és a kunok bí­rája kéri a somogyi (Simigiensis) egyház konventjét, hogy küldje ki megbízottját, akinek je­lenlétében a megye egyik választott és esküdt nemese mint királyi ember az új törvény ren­delkezései szerint (iuxta vkn et formam generalis novi decreti) a megye nemeseitől, meg­felelő helyzetű (boni status et honeste conditionis) nem nemeseitől, a szomszédoktól s akik­től jónak látják, eskü alatt tudják meg Wesagh-i Perotus panaszai ügyében az igazat és ezt írják meg. Az első panasz szerint három éve múlt Margit-nap táján (1483. júl. 13.) an­nak, hogy ZenthErsebeth-i néhai Theryek András és fia: Elek ismeretlen oknál fogva le- kaszáltatta a Somogy megyei Zenyer birtokon lakó Kis (parvus) Illés nevű jobbágya rétjének egy részét. Amikor a lekaszált szénát el akarták szállítani, s ezt a jobbágy meg akarta aka­dályozni, Péter intézőt (provisor curie) és másokat fegyveresen Kis Illésre küldték. (Az in­téző társai voltak: Zalay Ambrus, Kempe Antal, Hoczman Péter, Ispán Bálint, Zalay Miklós és Beky András familiárisok, Zakach Mihály, Thoth Mihály, Gellyen István, Zalay Barnabás, Gálos András, Geczer Bálint, Byczer Pál, Thoth Balázs és Izak Simon jobbágyok, Baxoch-i Miklós familiárisai: Gywrko, Zekeres János, Balogd-i Bálint és Péter.) Nevezettek a panaszos Elyesy Miklós nevű Thapson-i jobbágyát, aki Kis Illéssel volt, kegyetlenül meggyilkolták, rá­adásul néhai Theryek András és fia: Elek nem engedték meg, hogy a jobbágy holttestét a Beke-An thymos Miklós , János János f Kata!'- 1 Theryek Elek h anyja Fruzsina Hedvig 121

Next

/
Oldalképek
Tartalom