Andrássy Antal - Szili Ferenc: A barcsi és a nagyatádi járás községtörténeti lexikona - Iskola és Levéltár 19. (Kaposvár, 1983)

Nagyatádi járás - Bolhás

48 ­BOLHÁS Az 1332-37-es tized.jegyzékben szerepelt elsőként. 1366-ban Villa Bolhás néven említik. 1389-ben a segesdi királynői urada­lomhoz tartozott Bolhaas néven. 1417-ben Balhas alakban fordult elő. 1437-ben szerepelt Bolhás néven ismét, amikor plébánosát említették. A berzencei Lórántfiak 1460-ban zálogként a Marcza- li családtól kapták, 1486-ban pedig a Forster család birtokában található. 1488-ban Mátyás király birtoka, és plébánosát emlí­tik. 1495-ben a Báthori családé, majd a XVI. század elején Mar- czali László a birtokosa. Az ő halála után 1512-ben Pernesz! Imre és fiai birtokolták. 1577-ben Pernesz! Andrást I, Rudolf új adománylevéllel birtokaiban megerősítette. 1660-ban Pernesz! István idegenné tette bolhási birtokát, Kanizsai Miklósnak ide­genítette el. 1695-ben Pernesz! Zsigmond és nőtestvére, Babócsay Ferencné voltak a birtokosai. A török időben kétszer elpusztult a falu. Valószínűleg a felszabadításkor már néptelen volt. Az 1715. évi országos összeírásban nem szerepelt, 1726-1733 között Bolhás a Perneszi családé, később azonban eladósodás és házasság révén a Tallián családé lett. 1747-ben Bolhás község panaszt emelt az uralkodónál, hogy a katolikusok elvették a templomukat. 1756-ban vizeki Tallián Ig­nác tábornok a község birtokosa. A XVIII. század végétől a köz­ségben egyre több földbirtokost találunk, 1776: Bakó Mihályt, 1830; gr. Zichy Pált, I860: hg. Odescalchi Artúrt, majd hg, Fes­tetics Taszilót és gr, Somssich Imrét találjuk a XX. század ele­jén a földbirtokosok között. Az 1784-87. évi népszámláláskor a házak száma 73, a lakosoké pedig 568 fő volt. Az úrbérrendezést 1846-ban a gr. Zichy család­dal kezdte a község, befejezték 1848-ban. A jobbágyfelszabadí­táskor 33 jobbágy- és 3 zsellércsalád szabadult fel. 1830 táján Tallián Ignác épített a községben kúriát. 1851-ben pedig a re­formátusok a leégett korábbi fatemplom helyére egy 400 férőhe­lyes templomot építettek, 1850-ig a marcali járáshoz, 1850-től 1870-ig a csurgói járás­hoz tartozott, 1850-ben 602 lakosa, húsz év múlva pedig 74 ház­ban 1009 lakosa volt a községnek. Két évig ismét a marcali járás községe. 1872-től a nagyatádi járáshoz tartozott, 1901-től nap­jainkig Somogyszobbal közös közigazgatása van Bolhásnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom