Rendőri Lapok, 1911 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1911-01-01 / 1. szám

VIII. évfolyam. Szatmár, 1911. január hó 1. 1-ső szám. Kéziratok, de csiík is szak­szerű czikkek a főkapitányhoz adandók be. Megjelenik minden hónap Szabályrendelet a házi szemét kihordásáról.* Tekintetes Városi Tanács ! Bernáth Mórnak 5770—1910. sz. a. kiadott kérvényére, valamint a törvényhatósági bizottság­nak 220 — 1910. kgy. számú határozata folytán kelt s az udvari szemét kihordás kötelezővé téte­lére vonatkozó 11411-1910. felhívásra van sze­rencsém előterjesztésemet a következőkben meg­tenni : Mindenekelőtt előre bocsátom, hogy abban a közvetlen meggyőződésben, hogy a mi közönsé­günk indolenciája, a közönség nagy részének a tisztasággal szemben tanúsított érzéketlensége miatt az udvarok tisztántartását, megfelelő alkalmas szeméttartók építését semmiféle bírságolások árán, a magán udvaroknak hatósági kényszer utján való tisztogatás utján sem lehetett biztosítani; — már évekkel ezelőtt kísérletet tettem arra nézve, hogy minden kényszer nélkül a nagy közönséget saját jól felfogott érdekében tömöritsem a célból, hogy hogy önkéntesen vállalják a hatósági felügyelet alatt teljesített udvar takarítási költségeket; azon­ban ez oly kis mérvben vezetett eredményre, hogy az általános köztisztasági tekinteteket alig befolyá­solta, mert hiszen leginkább azok vállalták a köte­lezettségeket, kik különben is tisztán szokták tar­tani udvarukat s elhatározásukat inkább kényelmi tekintetek befolyásolták. * A törvényhatósági bizottság akként rendelkezik egyik határozatában, hogy a szabályrendelet tervezetek előbb kinyomandók s a bizottsági tagoknak megkülden­dők. Miután a R. L. minden bizottsági tagnak megkül­detnek, az emlitett közgyűlési határozatnak eleget teszünk akkor, midőn a Rendőri Lapokban a szabályrendelet tervezetét leközöljük. Csakugyan nem marad más hátra, mint szabályrendeletileg kötelezni a lakosságot annak tűrésére, hogy a leginkább fertőző szemét napon­kénti kihordása hatóságilag eszközöltessék. Ezen kötelezettséget a városnak csak azon részére kívánom kiterjeszteni, hol a telkek aprób­bak, s a lakosság zsúfoltabban lakik. Ezen határ­vonalat a Mátyás király és Wesselónyi-utcákkai tartom megállapitandónak. A szabályrendelet tervezettel nemcsak a házi szemétnek a kihordását akartam biztosítani, hanem — kivéve a hótakaritást — az egész város terü­letén a járda tisztántartását is, mert azt tapasz­taltam, hogy a járdáknak rendszertelen seperte- tése lehetetlenné teszi az utcák tisztántartását is, amennyiben a járdákat akkor szokták leseperni, mikor már az utca területe felsepertetett. Az itt csatolt számvevőségi jelentés szerbit a kimutatott 10.000 lakrészből körül-belül 8000 vehető figyelembe a járulék kivetésénél, s ha át­lag havi 40 filléres megterhelést veszünk szo­bánként, akkor 3200 korona a havi 38400 korona az évi befolyó járulók. Bernát Mór kérvényére bátor vagyok elő­terjeszteni, hogy az az előterjesztett alakjában tárgyalás alapjául nem szolgálhat, mert hogy ő abban az esetben, ha a szabályrendelet az előter­jesztett módon elfogadtatik, — megbizassék a szemétkiliordással a szabályrendeletben biztosított járulékokért, ez idő szerint oly. beláthatatlan ered­ményekkel végződhetne, melylyel a hatóság vagy egy aránytalan jövedelemhez juttatná a vállalko­zót, vagy esetleg a vállalkozó vagyoni romlására vezetne, de a kérelemhez képest rövid utón való megbízása egyenesen szabályellenes volna. A kezelésnek két módja volna: vagy hatósá­gilag kezeltetnék a szemét kihordás, mely esetben RENDŐRI LAPOK. I A RENDŐRFŐKAPITÁNYI HIVATAL TISZTIKARÁNAK, \ RENDŐR- ÉS CSENDŐR-LEGÉNYSÉGÉNEK SZAKLAPJA, j Összeállítja: Tankóczi Gyula főkapitány felügyelete alatt a hivatal tisztikara. '

Next

/
Oldalképek
Tartalom