Rendőri Lapok, 1908 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1908-11-01 / 11. szám

11-ik szám. 5-ik oldal. RENDŐR Elszámolás a tűzoltó kongressusról. A nagy 28 ívre terjedő számadási munka befejezés alatt áll, mert folyik annak megvizsgálása, melyehez hatósági biztosul a városi tanács Litteczky István számvevőt küldötte ki. Megvizsgálás után a számadás egész terje­delmében ki fog nyomatni s a Rendőri Lapok jövő számának mellékletét fogja képezni. Utcarendezés. A Zárda-utca egy pár közrendé szeli érzék nélkül való lakója a felgyülemlett szemetét állandóan az utcára szórja s ezzel valóságos ázsiai állapotokat teremt. A főkapitány felhívta a csendőr­parancsnokságot, hogy kisérje figyelemmel s adandó alkalommal éljen feljelentéssel a köztisztasági intézke­déseket nem respektáló zárda-utcai lakókkal szemben. Ugyanez utcán a belvizek által előidézett árkok feltöl- téséröl is gondoskodás tétetett. Iparos tanonczok felügyelete. Addig is mig az iparos tanoncziskola megfelelő elhelyezéséről gondos­kodás tétetik, kiváló s állandó figyelmet kell fordítani a közbiztonsági közegeknek, hogy ez idöszerint a há- romutcza-közi és a Kinizsy-utczai iskolákban elhelyezve levő iparostanoncziskolák növendékei, ne zavarják a közcsendet és rendet, ne rongálják az épületek falait. Ezen időszaki felhívásokat, azért ismételjük a Rendőri Lapokban,hogy ne a közönség részéről történjék a szo­kásos figyelmeztetés, hanem ezúton tatrsuk ébren a közbiztonsági közegeknek az iparos tanoncziskolákra irányuló figyelmét. Y adászj egy tulaj donosok Szatmárváros területén: Cholnoky Imre kir. közjegyző, ifj. Cholnoky Imre ügyvédjelölt, Horváth József gyógyszerész. Nagy József rendőrtisztv., Nagy Lajos birtokos, Ragályi Kálmán keresk. segéd, Koós Gábor kereskedő, Sepsy Miklós birtokos, Bartha Kálmán gazd. tanácsos, Soltész Miklós városgazda, Lehoczky József ny. gimn tanár, Molnár Imre joghallgató, Mátray Lajos gimn. tanár, Szombathy Ödön ny. főszolgabíró, Márton Lázár fogházfelügyelő, Melczer Kálmán máv. mozdonyvezető, Banner Antal máv. főmérnök, Leitner Emil kir. al- ügyész, ifj. Jákó Sándor kir. ügyész, Borbás Pál birto­kos, Borbás Lajos birtokos, dr. Nagy Barna ügyvéd, ifj. Ványi János kömives, Ványi János kőmives, Schott Henrik gépjavitóműhely tulajd., Haller Ferenc magán- tisztviselő, Csaba Adorján főszolgabíró, Bartók László gyógyszerész, dr. Domahidy Pál birtokos, Pajka Vilmos járási számvevő, Böszörményi Endre ny. főszolgabíró, Weszelovszky Béla épitövállalkozó, Makay Sándor lovasrendőrtiszt, Tankóczi Gyula főkapitány, Kugler Lajos birtokos, Csömör Elemér kát. mérnök, Bódy István kát. mérnök, Páskuj Gerö kereskedő, Páskuj Imre kereskedő, id. Fehér Károly gazdálkodó, Kótai Pál szakiskolai igazgató, dr. Lengyel Alajos ügyvéd, Uray Géza ügyvéd, dr. Lükő Béla egyetemi tanár­segéd, Weszelovszky Géza épitövállalkozó, Tavassy Gyula honvédszázados, Blatniczky Dezső mérnök, dr. Vajay Imre orvos, dr. Helmeczy József ügyvédjelölt, Losonczy József gőzmalomigazg., Sepsy Sándor ny. vm. árvaszéki ülnök. Ezen kimutatást az ellenőrzés gyakorlása céljából tesszük közzé. I LAPOK Utcák tisztántartása. A köztisztaság és az álta­lános egészségügyi viszonyok emelésének érdekében a főkapitány a következő rendeletet adta ki: Szigorúan utasítom Mónus Lajost, mint az utca­seprők felügyelőjét, hogy a város utcáinak tisztán­tartására nagyobb gondot fordítson, különösen a Csokonay utcát azonnal takarittassa ki, mert az jelen­legi állapotban botrányosan piszkos. Elrendelem továbbá, hogy az utcaseprők az ut­cai átjárók és szekér-kocsi utakat nappal csak akként seperhetik, ha azokat először fellocsolták, mivel ellen­eseiben az egész utca levegőjét elárasztó port vernek fel, mely a közegészségre káros hatással van. Miről Mónus Lajost felelősségrevonás terhe alatt miheztartás végett értesíteni rendelem. Húsárak október hónapban. Marha-hus Borju-hus Sertés-hus K i K f K f Berky István 1.12 1.36 Braun Hermán 1.04 1.20 —.— Bölönyi László 1.20 1.44 1.36 Balogh István 1.12 1.36 1.28 Barabás M. Béla 1.04 1.44 1.36 Bakk István 1.12 1.36 1.36 Csízek Ferencz —.— —.— 1.36 Dereczeni Zsigmond 1.04 1.36 1.36 Elek József 1.04 1.28 1.36 Fekete János 1.12 1.36 1.36 Fogarassy István 1.12 1.28 1.28 Gyapai József —.— — 1.36 Gyurkán Mátyás 1.12 1.36 Gyenge János 1.36 Husszövetkezet 1.12 1.20 —.— Halász István 1.04 1.20 1.36 Jaczkó Zoltán 1.04 1.44 1.36 Jaczkó Lajos 1.04 1.36 1.36 Kerekes Ferencz növ.-.96 1.36 1.36 Komáromy István 1.12 1.44 1.36 Kerékgyártó István 1.20 1.44 1.36 Kiss Gábor 1.04 —.— 1.28 Kuhajda Péter —.— 1.36 Lévay József 1.12 1.52 1.36 Lányi József 1.04 1.36 1.36 Lányi Béla 1.04 1.44 1.36 Matolcsi Sámuel 1.28 1.60 1.36 Márkus Samu 1.04 1.28 —.— Majoros Mihály 1.04 —' 1.36 Miklusovszky Antal 1.04 1.44 1.36 Schultz János 1.04 —.— 1.36 Szegedi István 1.04 1.40 1.36 Scholtz Emil —.— —.— 1.36 Szabó József 1.12 1.44 1.36 Szóbél Márkusz 1.12 1.20 —.— Szimonisz Albert növ. 0.96 —.— ___#___. Érintkezés Boszniával. Belülminiszteri ab­ból az alkalomból, hogy itteni hatóság részéről Bosz- nia-herczegovina területén fekvő egyik község elöljáró­ságához intézett megkeresés csak kormányhatósági

Next

/
Oldalképek
Tartalom