Reformátusok Lapja, 1892 (2. évfolyam, 25-51. szám)

1892-09-17 / 36. szám

8 REFORMÁTUSOK LAPJA — Apácza harcz Nagy-Váradon. A biharmegyei nőegylet közgyűlésén másodízben harczolták meg az apáczaharczot B. Gerliczy Felixné és Tisza Kálmánnó. A döntő harcz azonban szept. 25-ikén lesz a nőegylet rendkívüli közgyűlésében. Mint az előzményekből követ­keztetni lehet, a nőegylet árvaházában csakugyan apáczák fogjak nevelni az árvákat, de ezzel be fog állani a sza­kadás a nőegylet kebelében. Igazán sajnálatra méltó l állapotok, de hát Nagy-Váradon most nagy divatja va­gyon az apáczáknak. Felemlítjük itt, hogy az egykor kiváló mértékben protestáns N.-Váradra 1771-ben, a szin- ■ tén erős protestáns jellegű Szatmárra 1842-ben telepít­tettek be az apáczák s ma mindkét helyen katholizálták a női társadalmat nagyobb részben. Most viszik be épen az apáczákat N.-Károlyba, a jövő tanévre Debre- czenbe. Mindenütt a nővilágot katholizálják, hogy aztán 1 saját nőinkkel és leányainkkal verjenek le bennünket. Ezért kellene sietni azzal a nagyváradi protestáns felső j leányiskolával. — A nagy-károlyi apácza-zárda leányiskolája még meg sem nyílt s már a szülők a miatt panaszkodnak, hogy a kath. egyházfi hónapok óta házról-házra jár a városban s a kath. szülőket a gyermekek előleges beje- j lentésére ösztönzi azon czélból, hogy betelvén a szám,) más vallásu leányok be ne fogadtassanak, holott Nagy- Károly város oly feltétel mellett járult 3000 írttal az in­tézet alapításához, hogy abból egyik felekezet gyermekeij sem zárhatók ki. Egészen rendenlévő dolognak tarta­nék, ha az apáczák keze alatt csakis kath. leányok ta- \ nulnának Nagy-Károlyban, a más vallás leányok szá-1 mára pedig egyelőre ott van a szatmármegyei nőipariskola, hol bizonyosan életrevalóbb leányok képeztetnek, mint | a zárdában. — Lelkészavatás Debreczenben. Közöljük mi is j azon 93 ifjú lelkésztársunk névsorát, kik augusztus 27-én a debreczeni ref. nagytemplomban avattattak fel lelkészi hivatalukba. A felavatott lelkészek neveinek jegyzéke egyházmegyénkint következő: a.-szabojcsi egyházmegye: Bertalan Gabor tisza-csegei, Nagy Lajos nagy-falui, Veres Géza nádudvari. Békésbánáti egyházmegye: Böszörményi Béla battonyai, Futó Zoltán temesvári, Bay Jócsef gyula- várii, Nagy Károly ref.-kovácsházai, Asztalos Sándor csorvási, Bereczk Sándor szegedi, Ilyés Endre mezőbe- rényi. Beregi egyházmegye: Balogh Sándor vámosatyai, Tóth Béla hetyeni,-Sütő Miklós kajdanói, Kőrössy Sán­dor mezővárii, Vigvári Mihály nagyberegi, ifjú Lánczy József halábori, Bartha József kisbégányi, Szabó András bilkei, Jászter József m.-jánosii, Szabó Károly dédai, Gerzsenyi István kislónyai, Dóka Imre guti. Bihari egy­házmegye : Bódogh János kismarjai, Sulyok István nagy­váradi, Háger Miklós darvasi, Doma Gyula fugyii, Szo- kolay Béla hegyközkovácsii, Bélteky Géza nyüvedi, Kiss Antal berettyó-szentmártoni, Kovács János furtai. Deb>- reczeni egyházmegye: Biber József eszlári, Miskolczi László gáborjáni, Szűcs László vértesi. Ermelléki egy­házmegye : t'zabó József hegyköz-szentmiklósi, Csuka Ferencz apátkereszturi, K. Szabó József alsó-ábrányi, Jakab József éradonyi. Felső-szabolcsi egyházmegye: Ormós István eperjeskoi, Vas Mihály gégényi, Veres Já­nos balsai. Erdélyi Imre ramocsaházai, Kézi András kék­esei, Vitéz Gyula lorántházai, Biró János anarcsi, Kriston Sándor besenyődi, Újlaki Lajos benki, Nagy Kálmán lövőpetrii, Bakó István thuzséri, Hatvani Pál gyulaji, Gönczy István pazonyi, Görombei István cserepes-kenézi. Heves-nagy-kunsági egyházmegye: Kutas Bálint török­szentmiklósi, Szabó Sándor turkevei, Pap Károly rákóczii, Gyüre László tisza-derzsi, Medgyaszay Gyula nagy-kun- madarasi, Szügyi Dániel dévaványai, Sarkadi István kun- hegyesi, Török Imre tiszaroffi. Máramaros ugocsai egy­házmegye : Szép Ferencz tisza-ujhelyi, Szekeres Sándor íorgolányi, Szikszay Zoltán máramaros-szigeti, Tóth Gá­bor nevetlenfalui, Szigethy Zoltán huszti. Nagy-bányai egyházmegye: Ferenczy Gyula krassói, Magoss Ferencz egrii, Varga Zsigmond kishodosi, Joó Kálmán szárazbe- reki, Sepsy Géza adorjáni, Király Gyula mikolai. Nagy­károlyi egyházmegye: Takács Ferencz szaniszlói, Kor­mány Lajos géresi, Kincses István, mátészalkai, Taat Albert domahidai, Kalmár Ferencz krasznaszentmiklósi. Nagyszalontai egyházmegye: Kozma Zsigmond mező­sasi, Leellősy István bajji, Hunyady László feketetóti, Kiss Györgv szakáli. Boros Gábor árpádi, Szilágyi Sán­dor borossebesi, Kolumbán Áron kötegyáni, Nagy Endre sarkadkereszturi. Miklóssy Béla erdőgyaraki, Szatmári egyházmegye: Ozsváth Pat zsarolyáni, Szabó Lajos fülpösi, Kovács Lajos panyolai, Fábián Károly febérgyar mati, Sáfár Imre atyai, Adorján Zoltán porcsalmai. Deb­reczeni főiskola: Sass Béla theol tanár, Nagy Zsigmond főgimnáziumi tanár. Nagyváradon : Domokos Károly, val­lástanár. — Templomszentelés Máramarosszigeten Ünnepe volt e hó 11-én a máramarosszigeti ev. ,ref. egyház hívei­nek. E napon szentelte fel Kiss Áron püspök dísze­sen átalakított templomukat. A szertartás rendkívüli ünnepségekkel járt. A püspököt, ki mintegy 40 lel­kész kíséretében e hó 10-én érkezett Máramarosszi- getre, Lónyai János főispán üdvözölte, majd Szap- lonczay Miklós alispán s Mandics József polgármester szólt hozzá. A vasúti pályaháznál lovasbandérium s a polgárság nagy sokasága várta a főpapot, ki szün­telen hangzó éljenzés között hajtatott a fellobogózott városba. Este kivilágítást s fáklya menetet rendez­tek tiszteletére, mely alkalommal Kökényesdy Mi­hály dr. intézett hozzá beszédet. Másnap reggel a templomban gyülezett a nép, hol Tabajdy Lajos szat­mári lelkész szép beszéde után megkató imát mondott a püspök s fölszentelte az Istenházát. Az egyházi ! szertartás után fényes lakoma volt, este pedig sikerült bál a városi vigadóban. Az ünnepély lefolyásáról bővebb tudósítást jövő számunkban fogunk hozni. ' — Protestáns néplap. A „Prot. egyházi és iskolai Lap“ Írja: a fővárosban komoly egyházi féfiak szo­lid és zajtalan akcziót indítottak meg egy prot. nép­lapnak, illetőleg egy nyomdának részvények utján j való alapítására, mely egész erővel szolgálná szeretett egyházunk és szent vallásunk érdekeit. Az ügy elő­készítése szépen halad s alapos a remény, hogy a tél folyamán már megkezdheti működését a sokak által sürgetett és várva várt protestáns néplap, mely­nek gyors felvirágzása érdekében nagyon kívánatos, hogy a vidéki és fővárosi akczió kezetfogva és egyet- értőleg haladjon előre! — Örömmel vesszük tudomá­sul e mozgalmat. Vajha az ige mielőbb testet öltene! — Németország lakossága. A legújabb számítások szerint a német birodalomnak 48.428,470 lakosa van. Ebből 31.02(5.810 protestáns, 17,674,921 kátholikus, 567.884 zsidó, s a többi más kér. vallásu. — Tóth István szatmári ref. s. lelkész Berettyó­újfaluban foglalt el s. lelkészi állomást. Sajnáljuk tá­vozását körünkből, aki többek közt lapunk mellett is mint korrektor működött s midőn önzetlen fáradozá- siért nyilvánosan is köszönetét mondunk, kívánjuk egyszersmind, hogy legyen boldog uj állomásán és mielébb evezzen be egy jó alföldi parochia csendes kikötőjébe. Az ékép megüresedett szatmári s. lelkészi állomást tiszteles Peren ez i Imre ur foglalta el, ki szives volt lapunk korrektúráját elvállalni. Üdvözöl­jük öt is melegen egyházmegyénkben, találja fel kö­zöttünk megelégedését! — Lövid hírek. V á r y Szabó Sámuel tisza- földvári lelkész a Pápán felállítandó református felsőbb leányiskolára ötszáz forintot ajándékozott. — Az A v a s-f e 1 s ő f a 1 u b a n építendő ref. templomra az avasi közbirtokosság 500 irtot adományozott. Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Biki Károly. F ö m u n k a t á r s a k : F. Varga Lajos és Katona Péter. Szatmárit, nyomatott a „Szabadsajtó“ nyomdában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom