Reformátusok Lapja - Egyesületi szám, 1924 (2. évfolyam, 3-12. szám)

1924-01-01 / 3. szám

REFORMÁTUSOK LAPJA EGYESÜLETI SZÁM PUBLISHED EVERY MONTH — MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN EGYSZER Publ. Office: 1234 Wisconsin Ave., Pittsburgh, Pa. — Editor: Rév. A. Harsányi, 1234 Wisconsin Ave., So. Hill Sta., Pittsburgh, Pa. VOLUME II. ÉVFOLYAM___________________ 1924 JANUÁR___________________________NO. 3. SZÁM Acceptance for mailing at spec, rate of postage provided for in section 1103,—Act of Oct.3,1917,authorized Dec. 21,1923, at P.O. Pittsburgh, Pa. ELNÖKI JELENTES. AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYESÜLET OSZTÁLYAIHOZ ! KEDVES TESTVÉREK! Isten jóvoltából újra elmúlt az örökkévalóságból egy év és jelen soraimmal az 1923 év utolsó haváról kapcsolatban keresem meg kedves Testvéreimet. Az elmúlt 1923 év Egyesületünk történetében mindenképpen gazdag év volt. Megszaporitotta Isten tagjainkat, megszaporitotta vagyonúnkat igen szépen. Árvaházunk mellett szép helyet vásá­roltunk és azon megnyitjuk a közel jövőben az aggok menházát. Közgyűlésünk történelmet csinált nagyszabású intézkedéseivel és valóban hálatelt szívvel borulunk le Isten előtt és köszönjük meg véghctetlen jóságát, mellyel minket elhalmozott. A titkári irodában a munkálatok mennek az uj rátára való át­menet következtében beállott óriási munkával. Mire e sorok nap­világot látnak, minden osztálynál ott lesz az uj Névnapló, a tagok neve előtt az uj rátával. Én általam is kéri a titkár ur az összes osztály jegyző tagtestvéreket, hogy beküldendő jelentéseiken a névsort mindig abban a sorrendben szíveskedjenek irni, amint az a Névnaplóban van. Ezzel sokat segíthetnek óriási munkával elbo­rított titkárunknak, mert a könyvelés sokkal könnyebben megy, ha a jelentéseken a nevek abban a sorrendben vannak, amint az a nap­lóban van. / Titkárunk értesített, hogy van néhány olyan osztályunk, ahol bele vannak nyugodva abba, hogy az illetékek fel lettek emelve, de semmi szin alatt nem akarják megfizetni az Árvaházra a havi tiz centeket. Ezeknek az osztályoknak a következő a mondani valóm: Ha oly kevés bennük a szeretet, hogy havonta tiz centet saj­nálnak az amerikai magyarság egyetlen egy szeretet intézményétől, ne is fizessék meg a havi tiz centeket. Majd annak rendje és mód­ja szerint fel lesznek függesztve és ki lesznek törölve. Mi csak örülni fogunk, hogy Egyesületünk megszabadul az ilyen szeretet­­nélküli emberektől. Mert vegyék az ilyenek tudomásul, hogy az ilyen tagokra nincsen szüksége az Amerikai Magyar Református Egyesületnek. Én egy percig sem akarnék elnöke lenne az Egye­sületnek, ha ilyen tagja csak egy is volna az Egyesületünknek. Nem keresztyén testületbe való az ilyen alak és legjobb lesz, ha mennél előbb kimarad. Megmondtam...! Az uj alapszabályok és nyugtakönyvek még nem érkeztek meg a nyomdából, de reményleg, hogy mire soraimat olvassák a Test­vérek, akkorra már szét lesznek azok küldve a titkári hivatalból. Jó lesz, ha a szabályokat mindenki szorgalmasan elolvassa és meg­tudja, hogy mik a jogai és kötelességei. Hiszen azt mindenkinek tudnia kellene és bizony elég kár, hogy a legtöbb Testvér a kezébe sem veszi az alapszabályokat azután, hogy' a gyűlésről hazavitte és eltette azt. Hivatalos lapunk szerkesztője panaszolja, hogy még igen sok osztálytól nem kapta meg a tagok postacímeit és következőleg nem küldheti a lapot a tagok postacímére. Jól tudom ér^ azt, hogy baj van a címek összegyűjtésével, de hát valakinek; meg kell azt tenni és senki sem teheti meg alkalmatosabban, mint az osztályok jegy­zői. Én nem mehetek plézről-plézre, sem a Szerkesztő urat nem küldhetem el, mert temérdek sok pénzbe kerülne és ezért ismétel­ten kérem az osztály jegyző Testvéreket, hogy' szíveskedjenek a címeket összeszedni és a Szerkesztő úrhoz eljuttatni. Nagy dolgok előtt állunk amerikai magyarságunk egyleti éle­tét illetőleg. A Verhovay Egylet kezdeményezésére egy bizottság jött össze a nagyobb magyar egyletek egyesítésére vonatkozólag. A bizottság már tartott egy gyűlést és mi is képviselve voltunk azon. Hogy mi lesz a következménye, azt még nem tudhatjuk, de annyit mondhatok, hogy! mi nem leszünk a jó eszme elrontói. Ha csak lehet módot találni az eszme megvalósítására, mi azon leszünk, hogy ez megvalósulják. Az újévben minden jót, sok boldogságot kívánva, maradok Johnstown, Pa., 1924 január 20-án. Testvéri szeretettel: Kövér Sándor, elnök. AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA a Református Egyesület Liginieri nagy convencióján egyhangú lelkesedéssel újra elválasztatott az Egyesület EGYETLEN HIVATALOS LAPJÁUL. AZ EGYESÜLETI HAVI ÉRTESÍTŐT MINDEN TAG INGYEN KAPJA saját címére,' ha az osztály titkára a címet beküldi kiadóhivatalunkba. A heti 16 oldalas, gazdag tartalmú, érdekes közlemé­nyekben bővelkedő AMERIKAI MAGYAR REFOR­MÁTUSOK LAPJÁNAK előfizetési dija egész évre: KÉT DOLLÁR. — JÓ REFORMÁTUS EMBER PÁRTOLJA AZ EGYHÁZI LAPOT! Rendelje meg ezt a szép egyházi lapot még ma! 1234 WISCONSIN AVE., SO. HILL STA., PITTSBURGH, PA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom