A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1941.

1941. május 6-8.

1941. május 7. — 228—229—230. 241 megye kérelmét, a tanítóknak a nyári szünidőre tanulmányi utazás céljából vasúti szabadjegy engedélyezése érdekében. Az egyetemes konvent, arra való tekintettel, hogy a vasúti szabadjegy engedélyezése nemcsak a református ta­nítókat, hanem a többi tanítókat is érinti, csupán csak a református tanítókkal kivételttevésre irányuló közbenjárást az államkormányzatnál sikerrevezetőnek nem tartja, üyen irányú lépést nem tesz. 229.(25.) A tiszántúli egyházkerület 335/1940. sz. alatt felter­jeszti a szentesi egyházközségnek a tanítói nyugdíjintézeti járulékok kirovása ellen a békés-bánáti egyházmegye útján előterjesztett pana­szát. A szentesi egyházközség 1940. január 5-én kelt elszámolási ki­mutatásában közölte az állami hatóságokkal, hogy iskoláiban 21 ta­nító működik, s azt is feltüntette, hogy ezek közül Bereczky Emília, Gyarmathy László és Gyulai Ilona nem rendszeresített álláson 1938. november 12-től 1939. június 30-ig csak az osztályok zsúfoltságának megszüntetésére ideiglenesen alkalmaztattak. A nyugdíjintézet az egyházközséget ezen állások után 9, összesen 27 pengő járulékkal terhelte meg, az 1939. július 1-től 1940. július 20-ig eső időtartamra is, holott a fennálló rendelkezések értelmében az iskolafenntartó csak a rendszeresített állások után kötelezhető nyugdíjintézeti já­rulékok fizetésére. A kivetés ellen a püspöki hivatal felterjesztéssel élt, melyre a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 14.595/1940. szám alatt közli, hogy a 20 tanerő után a járulék előírása helyesen történt. A szentesi egyházközség a megállapítás ellen az egyházi főha­tóság segítségét kéri, s jelzi, hogy a jogorvoslat biztosítása végett panaszát a közigazgatási bírósághoz is felterjesztette. Az egyházkerület a panaszt indokoltnak tartja s kéri az egye­temes konventet, hogy a tévesen kivetett nyugdíjjárulékok törlésére kérje meg a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat. Az egyetemes konvent e tárgyban a közigazgatási bí­róság döntését megvárja. 230.(26.) A tiszántúli egyházkerület püspöke a 254/1940. számú konventi határozatra pótlólag felterjeszti az egyházkerület 403/1939. számú jelentését az iskolai beiratási dijak és népiskolai könyvtárak mult évi állapotáról. Az egyházkerület megállapítja, hogy Nyiráb­rány, Tiszadob, Csaroda, Tiszaadony, Apagy, Balkány, Nyirkércs, Nyirpazony, Paszab és Penyige az internátusi alapra nem eszközöl­16

Next

/
Oldalképek
Tartalom