A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1940.

1940. április 17.

372 1940. április 19. — 296. művelődési mozgalmakban, ilyen munkát buzgón végeztek népművelődési előadásokon, egyesületekben, a rádióban, stb. Irodalmilag is működtek a tanárok, szak- és egyéb cikkeket írtak folyóiratokba és más lapokba. De­dinszky Gizella dr. (Budapest) a Magyar Női Szemle színházi rovatve­zetője volt, a makói tanárok munkatársai a „Harangzúgás" című lapnak. H. Fekete Péternek (Hajdúböszörmény) a tanév folyamán két önálló fü­zete jelent meg (Az árvák napja és A hajdúk és a Hajdúkerület története) Vajas Klárának (Nyíregyháza) versei jelentek meg vallásos lapokban, Nagy Sándor János (Debrecen) mint szobrász képzőművészeti alkotá­sokkal tünt ki. Dr. Révész Imréné (Debrecen) a jugoszláviai reformátu­sok új énekes könyvének szerkesztésében több ének átdolgozásával vett részt. VI. Az iskola nevelő munkája, a) Testi nevelés. Az iskolák a szo­rosan vett tantervi anyagon kivül is különféle módon és eszközökkel igye­keztek a testnevelés ügyét mennél eredményesebben szolgálni. Több in­tézetnek nemcsak sportköre van, hanem annak különböző szakosztálya is, így Szentendrén céllövő, labdarúgó, asztali tennisz és atlétikai osztály van. Nagyobb fellendülés látszik ez évben az úszás gyakorlása terén; Makó ez évben is a Maroson gyakoroltatta az úszást, de úszótanfolyamot szervezett Nagykőrös és a debreceni leányiskola is. Tenniszpálya van Nyíregyházán és Pápán, korcsolyapálya Hajdúböszörményben, Nyíregy­házán, Pápán és Pécsett. Korcsolyapályát minden iskola csinálhatna, mert ahhoz csak udvar szükséges, az meg van Budapest kivételével min­denütt; az összes óraközi szüneteket is korcsolyázással tölthetnék a ta­nulók, ami nagy testi felfrissülést jelentene. — Hajdúböszörményben be­vezették a kosárlabdát. Helyi iskolaközi tornaversenyen Makó és Nagy­kőrös vett részt, mely utóbbi a céllövészetet is gyakorolta a két felső osz­tályban. A legintenzívebb testi nevelés a debreceni fiúiskolában folyik, ahol atlétika, labdarúgás, kosárlabda, korcsolyázás, úszás, asztali tennisz és céllövészet gyakoroltatik a sportágakból. Résztvett az iskola a MOTESZ jelvényszerző versenyén, úszójelvényszerző versenyen, kerületi labdarúgó bajnoki versenyen, hol első helyezést is ért el, azonkívül a hősök napi kegyeleti stafétafutásban. b) Értelmi nevelés. Az iskolák az előre kidolgozott tanmenetek alap­ján mindenütt elvégezték a teljes tantervi anyagot s igyekeztek a tan­termi munkát a gyakorlati élettel kapcsolatba hozni, amint az a polgári iskola gyakorlati jellegénél fogva szükséges is. A tantárgyfelosztások, órarendek mindenkor beterjeszttettek jóváhagyás alá. Az órarendek azon­ban nem minden esetben felelnek meg a Rendtartás követelményeinek. Bár a Rendtartás kötelezően elrendeli, hogy egy tanárnak naponként há­rom óránál többet csak közbeiktatott szünetórával lehet beosztani, van

Next

/
Oldalképek
Tartalom