A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1938.

1938. április 27-28.

98 1938. április 27. — 86—87—88—89. Tiszántúli egyházkerület: Bucsatelep, gyülekezeti ház építésére 1.000.— P Császló, iskolaépítésre 1.000.— Gyüre, iskolajavításra 1.000.— Nyírbátor Nyirvasvári szórványban imaház építésére . . 1.000.— Nyirjákó, templom és iskola javításából származott adós­ság törlesztésére 1.000.— Nyirpazony, templomjavításra 1.000.— Rozsály, iskolaépítésre 1.000.— Szamosbecs, templom javításra 1.000.— Tiszaderzs, iskolaépítésre 1.000.— Összesen: 9.000.— P Összesítés: Dunamelléki egyházkerület 6.700.— P Dunántúli egyházkerület 6.900.— Tiszáninneni egyházkerület 5.000.— Tiszántúli egyházkerület 9.000.— Együtt: 27.600.— P A bizottság a kérvények -elbírálásánál igyekezett szem előtt tartani az egyetemes konventnek azt a határozatát, amely szerint közalapi egy­szersmindenkori segélyt — az elemi csapásokból származó kár esetén kí­vül — csak a templomot vagy iskolát építő, javító, illetve az ebből szár­mazó adóssággal küzdő egyházközségek részére lehet folyósítani. Ezenkívül a régi gyakorlatnak megfelelően érdemi elbírálás nélkül mellőzte azoknak az egyházközségeknek a kérelmét, amelyek az utolsó három évben közalapi egyszersmindenkori segélyben részesültek, amelyek tőkesegélyt kapnak és amelyeknek közalapi járulékhátraléka van. Több egyházközség kérését pedig azért nem lehetett teljesíteni, mert lelkészi, tanítói lakás, illetve ezekhez tartozó melléképületek építésére, javítására vagy az ezek elvégzésével kapcsolatban keletkezett adósságok törleszté­sére kértek segélyt. A nem teljesített kérések a következők: Dunamelléki egyházkerület: Kémes, lelkészlakás és melléképületek javítására kért segélyt. Dunántúli egyházkerület: Barabásszeg, templomjavításrá kért 300 P-t, az összes javítási költség 600 P, az egyházközség vagyonának értéke közel 112.000 P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom