A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1937.

1937. május 3-4.

1937. május 4. — 322—323—324. 415. községeket s ugyanezen határozatával Geszteréd, Nyirpazony, Apagy, Szabolcsbáka és Szabolcsveresmart egyházközségek kérvényét kedvező elin té zés re aj ánlj a. A tiszántúli püspök úr 1937. április 7-én 1335/1937. szám alatt kelt iratával a teljes összeget Nagyrév számára kéri engedélyezni. Az egyetemes konvent a tőkesegélyosztó-bizottság javas­latára a Nyírtéttől felszabadult évii 1000.— pengőt az 1937. év­vel kezdődő 25 egymásután következő évre, építési adóssága törlesztésére Nagyrév részére megszavazza, a többi kérvényt pedig nyilvántartásiba véteti. 374. Az egyetemes konvent a siófoki 'leányegyházközség részére a 403/1930. számú határozatával egy 22.000.— pengős költséggel vég­zendő iskolaépítés céljára évi 750.— pengő tőkekamatsegélyt szavazott meg. A tőkekamatsegély két első évi részlete az egyházközségnek ideig­lenes iskolája berendezésére ki is fizettetett. A 346/1936. számú kon­venti határozat ezt a megszavazott, de éveken át igénybe nem vett tőke­kamatsegélyt Siófok számára még egy évre fenntartotta. Az egyházközség az iskolaépítést most előterjesztett kérelme sze­rint egy 17.500.— pengős épület megvételével akarja megoldani. Ezen megoldás esetén az egyházközség évi 750.— pengő segélye aránylago­san évi 600.— pengőre volna leszállítandó, mégpedig az 1930. évtől számítandó hatállyal. Az egyházközség a vásárlandó épület átalakítási költségeire tekintettel kéri az eredetileg megszavazott évi 750.— P tőke­kamatsegély leszállításának mellőzését. Az egyetemes konvent a siófoki leányegyházközség évi 750.— pengő tőkekamatsegélyét az 1930. évtől számítandó ha­tállyal évi 600.— pengőre szállítja le s ezen évi 600.— pengő­ben megállapított tőkekamatsegély igénybevételére végső határ­időül 1937. december 31. napját állapítja meg. 375. Tárgyaltatott a pestihidegkúti fiókegyházközségnek a duna­melléki püspök úr 5452/1936, szám alatt kelt iratával előterjesztett az a kérése, hogy a 403/1930. sz. konventii határozattal a siófoki leányegy­házközség részére megszavazott évi 750.— pengő tőkekamatsegélynek ezen egyházközség által fel nem vett 1932—1936. évi részletei a siófoki leányegyházközségtől megvonassanak és a szépen fejlődő, mintegy 600 lélekkel bíró pesthidegkúti fiókegyházközség részére gyülekezeti ház építésére adassanak. Az egyetemes konvent a kérést ebben az alakban nem tel­jesíti, mert a siófoki leányegyháziközség tőkekamatsegélyét az

Next

/
Oldalképek
Tartalom