A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1877-1887.

1886. október 18-24.

yiyiuűüjii ŰU. óó. c) Tiszáninneni egyházkerületből: 267. Batta Béniámin, szemere-litkai lelkész, szegé- forint nyebb folyamodók miatt nem segélyezhető — 268. Bojtár Sámuel péderi lelkésznek saját egy­háza is képes lévén fizetését emelni, nem segélyeztetik — 269. Nemes Lajos, kovácsvágási lelkész, bárha kü­lön kérvényt intézett is a segélymegadásáért, szegényebb folya­modók miatt nem segélyezhető — 270. Péderi Ferencz, szkárosi tűzkárt vallott lel­kész, segélyeztetik 100 271. Sütő Károly, mérai népes családu és súlyos riszonyok közé jutott lelkész, segélyeztetik 150 272. Szádeczki Sámuel, pusztafalui lelkész, segé­lyeztetik 50 273. Szaniszló Pál, novaji lelkész, népes egyháza maga is képes lévén lelkésze csekély fizetését emelni, nem se­gélyeztetik — 274. Szuhaj Sándor, csobádi, csekély fizetésű és súlyos körülmények közé jutott lelkész, segélyeztetik 50 275. Tatár Mihály, csenyétei lelkész, egyik egyházi íatósága által sem ajánltatván, nem segélyeztetik — 276. Demeter János, martonyii lelkész, segélyeztetik 50 277. Nagy Sánd or, szakácsi lelkész, segélyeztetik 50 278. Ónodi István, meszesi csekély dijazásu, súlyos viszonyok közé jutott agg lelkész, segélyeztetik 100 279. Rozgonyi József, sajó-ivánkai lelkész, még súlyosabb viszonyok közt élő folyamodók miatt nem segé­lyezhető — 280. Bartók János, g.-kisfaludi lelkész, fizetése kö­zépszerűnek mondható, s népes gyülekezete, mely egyházi adóval nincs túlterhelve, maga is emelheti, ennélfogva nem segélyeztetik — 281. Yajányi Ján os, páskaházi levita, tekintve ter­íes szolgálatát egy nagyobb vidéken, segélyeztetik 100 282. Ardai J. Dánie 1, zsarnói lelkész, segélyeztetik 80 283. Imre István, szinpetrii lelkész, községének há­romszori j leégése miatt súlyos viszonyok közé jutván, segé­lyeztetik" * " 100 284. Kaposi György, jablonczai csekély fizetésű, igen népes családu lelkész, segélyeztetik 100 285. Lovass Sámuel, sziliczei lelkész, egyik egyházi hatósága által sem ajánltatván, nem segélyeztetik —

Next

/
Oldalképek
Tartalom