A Somogyi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1933. augusztus

- 35 — 3. Inditványoztatott, hogy minden iskola részére, ahol még nem történt volna meg, szereztessék be a kötelező tanterv utasítás. Az indítvány elfogadtatott azzal, hogy mondja ki az egyházmegyei közgyűlés a kötelező tanterv utasítás be­szerzését minden iskolánál, a beiratási díj terhére, az is­kolai könyvtár részére. 4. A tanügyi bizottsági jelentésben kitüntetett egyes túl­zsúfolt iskolákat figyelembe véve, javasolja a bizottság, hogy az egyházmegyei közgyűlés hivja fel figyelmüket azoknak az egyházaknak, amelyekben 70-en felül vannak a gyer­mekek egy tanteremben és egy tanító vezetés alatt, hogy iskolájuk fejlesztésére tegyék meg a lépéseket. 5. Több tárgy nem lévén, elnök a XC. zsoltár utolsó ver­sének eléneklése után, a gyűlést bezárta. Kmf. Ulakcsai Äntal Szabó Bálint s. k. taniigy-biz. jegyző, tanügy-biz. elnök. Tudomásul szolgál. Missziói ügyek. 79. Olvastatott az egyházmegyei missziói bízottság gyűlésének jegyzőkönyve a következőkben: Jegyzőkönyv. Felvétett Csurgón, 1933. augusztus hó 8-án a belsősomogyi ref. egyházmegye missziói bizottságának évi rendes gyűlése alkalmával. Jelen vannak: Halka Sándor esperes, mint elnök, Kovács József lelkész, mint előadó, B. Major János, H, Nagy Sándor, Schmidt Béla lelkészek, Bosznay Ferenc, Kun Ede, Lőczy Lajos tanítók, Bene Kálmán dr., Magay Ferenc dr., mint m. b. tagok, Boross István dr., Halka Sándorné, Galgóczy János, Imre László, Rácz Dezső, Ütő Mihály, Szabó Béla dr., Gaál István, Tóth Sándor mint vendégek, Burián István, Csonka Jenő, Darab Dezső, Darab Ferenc, Farkas Sándor, Kádár Lajos, Keresztes Gyula, Madarász Endre, Sárosi István, Somogyi György, Szabó Bálint, Szilágyi Árpád, Vida Dániel, Győr Sándor lelkészek, Csíre Nagy István, Kisgyura János, Kulcsár Gyula, Pataky r Géza, Soltra János, vitéz Szatóky Lajos, Tönkő László, Ulakcsai Antal, Varga Pál tanítók, mint a missz. értekezlet tagjai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom