A Somogyi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1933. augusztus

— 34 — 77. Olvastatott az egyházkerület 1932. évi 179. sz. határozata, mely szerint az iskolákban a nehéz gaz­dasági helyzet folytán az olvasókönyveken (A. B. C.) és hittankönyveken kívül más tankönyv beszerzése el­engedhető, a szegény gyermekektől nem kell beiratási díjat szedni s a több könyvkereskedéssel bíró helyen ne csak egy könyvesboltra, hanem minden könyvkeres­kedésre hívják fel a tanítók a gyermekek figyelmét. Tudomásul szolgál, 78. Olvastatott az egyházmegyei tanügyi bizott­sági gyűlés jegyzőkönyve a következőkben: Jegyzőkönyv. Felvétetett Csurgón, 1933. augusztus 8-án a belsósomogyi ref. egyházmegye tanügyi bizottsága évi rendes gyűlése alkalmával. Jelen voltak: Halka Sándor esperes elnök, Szabó Bálint tan. biz. elnök, Dr. Szabó Béla, Sárosi István, vitéz Szalóky Lajos, Madarász Endre, Darab Dezső, Darab Ferenc, Tönkő László, Csire Nagy István, Bosznai Ferenc, Pataky Géza, Varga Pál, Csonka Jenő, Kovács József, B. Major János, Kisgyura János, Farkas Sándor, Schmidt Béla, Czuni József és Ulakcsai Antal rendes tagok, Dr. Magay Ferenc, Kun Ede, Tóth Sándor, Halka Sándorné, Lőczy Lajos, Vida Dániel, Soltra János, Győr Sándor, Szilágyi Árpád, Kulcsár Gyula, Kádár Lajos, Gál István, Ütő Mihály, Fekete Károly, Buríán István, Rácz Dezső és Galgóczy János mint vendégek. 1. A 63. dicséret eléneklése és Halka Sándor esperes imája után, Szabó Bálint a tanügyi bizottság elnöke előterjesz­tette az 1932—33. tanévről szóló jelentését s mivel azt már elő­zőleg minden tanügyi biz. tag nyomtatásban kézhez kapta, azt ismerve, tudomásul vette és elfogadta. 2. Olvastatott a 3. iskolai kör értekezletének javaslata amely szerint kéri a tanügyi bizottság hozzájárulását és elfoga­dásra való előterjesztését azon óhajának, hogy a köri tanítói értekezleteken ne csak a kör tanítóinak, hanem a kör lelké­szeinek is kötelező legyen a megjelenés. Tanügyi bizottság a javaslatot elfogadta és határozat­hozatal céljából felterjeszti az egyházmegyei közgyűlés elé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom