A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1879. március

6 Piri ten, Hajmási Pélerné szül. Bolla Zsuzsanna 10 frt, Palkó Erzsébet tO forintot hagyott. Kis-Piriten. hol Hajmási Péterné 5 forintot hagyott. Örvendetes tudomásul szolgál. Az egyházlátogatás nem csak örvendetes, hanem szomorító tényeket is észlelt. Igyekezett a hiányokat orvosolni tanács vagy intéssel, vagy épen rendelkezéssel a hol a mint kellett. Így: a) Szerecsenben, Péren. Dudaron a templom javítás sürgölő­leg ajánltalolf. b) Tápon megrendeltetett, hogy a meghajolt, leomlással fenyegető templom stukatort az elöljáróság felelőség terhe alatt megcsináltassa. c) Mezőörs i elöljáróságnak meghagyatott, hogy pangásban levő mag­tárát rendbe hozza. b) A m.-b.-s z e n t k i r á 1 y i egyház elöljárósága figyelmeztetve lett, hogy Zsargó Ferencz volt gondnok által elkezelt 36 frt 45 krt ez évben okvetlen behajtsa, vagy behajtassa. e) Ajkán a fa ügyrendbe hozása és a számadás újra átnézése, hite­lesítése meghagyatott. f) Tósoki tanító Nagy Lajos ur a gyáinojda pénztárába 63 frt 19 krra menő évi járulék összeggel tartozván ezen összegnek lefizetésére Ítéltetett és pedig úgy. hogy a tanítói' készpénzfizetésből 3 éven keresztül a gondnok leend köteles a fenti összeg '/ 3-dát átadni az egyházlátogatásnak. g) N o s z 1 o p o n az iskola építés sürgöltetett. h) Nórápon meghagyatott a tanítónak, hogy az iskolában többé ne lakjék. Az egyházlátogatás a h-ig terjedő rendelkezését az egyházmegye magáévá teszi, és határozati erőre emeli. lO. Sziics Dezső. Csabi Miklós. Vikár János, Barthalos Kálmán, hittan­szakot Pápán végzett ifjak azért kérelmeznek, hogy az egyházmegye őket be­keblezze. illetve az első vizsgát tolók felvegye. Miután az esperesi jelentésből kitűnik, hogy a csetényi, pápai, deres­kei, nagypiríti lelkész urak segédet kérnek, — miután kérelmöket tá­mogató okaik meggyőzőknek találtatván segéd tarthatási jogot nyer­tek, —- miután az 1867: 158. ker. jegyzőkönyv 6. sz. jelezte szükség­előállott, végre miután nevezett kérelmező ifjak bizonyítványai is rend­ben találtattak, kimondatott, hogy a gyűlés szine előtt megvizsgáltas­sanak. A vizsga letevése után titkos szavazattal következő sorrendet s általános osztályzatot nyertek és érdemeltek u. m. 1. Csabi Miklós főisk. senior jeles. 2. Barthalos Kálmán jó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom