A Barsi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1921, 1922, 1923, 1924

32 egyházi hatóságoknak minden lépése, mit jobb tankönyvek kiada­tása iránt tett eredménytelen. Felhívja a bizottság tagjait, hogy a tanügyi kormány által kiadott és iskoláinkra oktrojált tankönyvekről terjesszék elő véle­ményes javaslatukat. Huszár Károly és Szinay Sándor külön-külön részletesen kidolgozott bírálatot és javaslatot adnak. Végh István és Szabó S. Zsigmond pedig felszólalásukban fejtik ki véleményüket. A bizottság minden szempontból birá'at tárgyává teszi a kötelező használatra rendelt Bucsenec féle olvasó könyvet, Reme­nlk féle földrajzot és Timár Szaniszló honismertetését. A bizottság egybehangzó véleménye szerint nevezeti tan­könyvek tartalmilag, irályilag s pedagogialag mélyen alatta vannak iskoláinkban eddig használt tankönyveknek. Helyesírási hibáktól, értelmetlenségektől, magyartalanságoktól hemzsegő fércmunkák, melyek használata mellett iskoláink kultursorvadásba esnek. Hozzávéve a magyarság faji karakterét, önérzetét, nyelvét sértő kitételeket, melyekkel a könyvek fűszerezve vannak s való­ságos kútmérgező szerepük van iskoláinkban : — minden eszközzel, teljes erővel azon kell lennünk, hogy az ilyen kultúrának, nevelés­nek szégyenére való tankönyvek iskoláinkból kirekesztessenek. Ebben az értelemben tesz a bizottság javaslatot az egyház­megyei közgyűlés elé. Hogy t. i. 1.) Egyházmegyénk s a fölöttes egyházi hatóságok követel­jék a tanügyi kormánynál, hogy autonomikus jogunknál fogva magunk irathassunk iskoláink részére tankönyveket. 2.) Egyházmegyénk a tankönyvek kérdését állandóan napi­renden tartsa. E végre nevezzen ki szakémberekből egy állandó bizottságot, melynek célja az approbált iskolai tankönyvek tanul­mányozása s legyen kötelessége, hogy a megjelent új könyvek bírálatát használat előtt az egyházmegye esperesének bemutassa. Jegyzette : Kmf. SZINAY SÁNDOR, CSEKEY DÁVID, felkért jegyző. —. h. esperes Helyeslőleg tudomásul vétetik s a bizottság javaslata elfogadtatik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom