Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1945-49

1948 - 1948. november - Püspöki jelentés

— 217 — szíve utolsó dobbanásáig önfeláldozó életű igazgatójának elhunytáról. Korszakalkotó munkájának kellő méltatására nincs helyünk, áldásos mun* kálkodását a történelem fogja értékelni, nevét és emlékét mindaddig százak és e^rek áldják, amíg Szeretetszövetség lesz és ennek árvaházaiban s egyéb intézeteiben árvák és gyámolra szoruló testvéreink otthont találnak, gondos nevelésben, vagy ápolásban részesülnek. — Hazaköltözött Jakab Áron nyug. nagypiriti lelkipásztor, a pápai egyházmegye volt érdemes esperese, egyházkerületünk lelkészi jegyzője, Makkay Sándor nógrádverőcei lelki* pásztor, Kövy Árpád volt losonci, Városlődre beosztott, Váczy Pál nagy* vázsonyi 1 lelkipásztor, Nagy István perőcsényi segédlelkész, Kovács Gyula az őrségi egyházmegye volt gondnoka, dr. Fekete Imre egyházmegyei tanácsbíró és egyházkerületi képviselő, dr- Vámos Dezső egyházmegyei tanácsbíró és egyházkerületi képviselő, dr- Lakos Béla ny. pápai ref. gimn. tanár iés Fazekas Sándor nyug. csurgói gimn. tanár, c. igazgató- Az egy* házkerületi közgyűlés örökítse meg emléküket, értékes szolgálatukat jegyző* könyvének lapjain­A személyi változások során az első hely legyen változások II azé, aki első közöttünk: dr- Ravasz László dunamel* léki református püspök, az egyetemes konvent és a zsinat lelkészi elnöke 27 évi szolgálat után e minőségében nyugdíjazását kérte a dunamelléki egy* házkerülettől. Konventi és zsinati lelkészi elnöki tisztéről lemondott. Le* mondását mind a konvent, mind a zsinat őszinte fájdalommal vette tudó* másul. Áldásos működését azonban, mint a Kálvin*téri gyülekezet lelki* pásztora, továbbra is folytatja- Mi kortársai csodáltuk rendkívüli tehetsé* gét, élveztük lelkének gazdag gyümölcseit. Világviszonylatban is a pro* testantizmus legnagyobb értékei közé tartozik. Eddigi munkájáért szálljon köszönetünk az Ürhoz és a búcsúzó felé, élete további folyamán legyen Isten áldása, hogy mint lelkipásztor és egyházi író sokakat meggazdagít* hasson és Isten dicsőségére szolgálhasson. — Nyugalomba vonult D.Kapi Béla a dunántúli evangélikus egyházkerület püspöke, az evangélikus egyház* qgyetem lelkészi elnöke is- D. Kapi Béla nemcsak az evangélikus egyház* nak, hanem a magyar protestántizmusfnak is kimagasló értéke és áldásos munkása. Mi dunántúliak, akiknek alkalmunk volt vele hosszabb időt együtt .tölteni, megismertük nagy tudása, missziói lelkülete mellett meleg baráti .szívét is, aki mindig testvért látott bennünk és boldog örömmel segített a munka terhének hordozásában. Búcsúzzunk tőle szeretettel, kérve élete további folyamára Isten áldását, s legyen szabad remélnünk, hogy lelkének gazdag tárházából szíve utolsó dobbanásáig épen úgy fog juttatni', mint .eddig, református tisztelőinek és barátainak is. — Soltész Elemér pro* testáns vtábori püspök áldásokban gazdag szolgálatának 25 éves évfordulóját folyó évi február havában töltötte be. Az évforduló alkalmával meleg szeretettel köszöntöttem. A jelen sorok írása közben értesültem arrót, hogy szolgálatától, nyuga'omba vonulva, véglegesen megvált. Munkás éle*

Next

/
Oldalképek
Tartalom