Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1943

1943. október - Oldalszámok - m01_25

— 25 ­nyelv, egyházközségiek, iskolák és magánosok egy-egy hadi­árvának felneveléséről gondoskodhassanak. Szeretettel kérem egyházkerületünk minden egyházközségét és minden egyes tag­ját, hogy szíve és tehetsége szerint még fokozottabb mérték­ben támogassa a Szeretetszövetséget magasztos célkitűzéseinek Valósításában. Fő- és középiskoláink mult évi munkájáról az | skolai igazgató urak által nagy gonddal szerkesztett Év- ügyek s VII. könyvek, a látogatásokról, tanulmányi eredmény­ről a közgyűlésünk napirendjén szereplő jelentések és jegyző­könyvek, elemi iskoláink tanító és nevelő munkájáról az es­peresi, illetve tanügyi bizottsági jelentések kimerítő hűséges ké­pet adnak. Az 1943—44. tanév beiratási eredménye még nem ismeretes, mert a vallás-és közoktatásügyi miniszter úr 9222— 1943. számú rendeletével a beiratást október hó 28—29. és 30. napjaira, az iskolai év megkezdését november hó 3. napjában állapította meg'. Pápai főiskolánkban a gimnáziumi építkezések befejezte után hozzákezdtünk nagy nehézségek között a nőnevelőintézet épületének kibővítéséhez. Erre annyival inkább szükség van, mert a leányinternátus céljaira berendezett Baranyay-féle házun­kat katonai hatóságok irodai helyiségül lefoglalták, a növendé­kek létszáma pedig örvendetes emelkedést mutat annyira, hogy a jelentkezőket az intézet igazgatósága már nem tudja felvenni. Az egyházkerületi és főiskolai építőbizottságnak az egyház­kerületi tanács folyó évi július hó 7-én tartott ülése elé terjesz­tett jelentése óta (5. pont), a veszprémi államépítészeti hiva­tal részvételével a nőnevelőintézeti építkezés vállalatba adása megtörtént Kunt testvérek építési vállalkozóknak 148.862 P összegben. EJzuttal a gyakorló elemi iskola tantermeinek a kívánalmaknak megfelelő átalakítása, a díszteremnek mozgat­ható deszkafalakkal három polgári iskolai tanteremre osztása, a konyha és régi ebédlő fölé egy nagy — egyelőre internátusi hálószobául szolgáló — ebédlőteremnek építése és a tüzelő­anysagoknak felszállíthatása végett egy emelőnek készíttetése van folyamatban. A munkálatok remélhetőleg október végérc teljesen befejeződnek. Theologiai akadémiánk első évfolyamára hét ifjú iratkozott be. Igaz ugyan, hogy a hallgatók összlétszáma alacsony (23), ennek azonban az az oka, hogy a III. évfolyamon öt, a IV. évfo­lyamon pedig csupán három a hallgatók száma. A jövő tan­évvel megnyílik az ötödik évfolyam is, így az 1943/44. tanév végével nem kerülnek ki új segédlelkészek, de segédlelkész-

Next

/
Oldalképek
Tartalom