Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1942

1942. október - Oldalszámok - m01_3

- 3 — Igaz örömmel jelentem, hogy Kormányzó úr Kitün­Őfóméltósága dr. Szilassy Béla egyházkerületi fő- ütések, gondnok úrnak a Magyar Érdemrend Középke- személy­resztjét adományozta; dr. Nagy Béla egyházme- valtozaso k­gyei gondnok úr vitézzé avattatott; Csizmadia Károly mosorn­magyaróvári lelkipásztort a hitélet és társadalmi élet szolgála­tában szerzett érdemei elismeréséül a Magyar Érdemrend Lo­vagkeresztjével-, Szabó S. Zsigmond, Szabó Zsigmond, Szabó István, Kovács Sebestyén József lelkipásztorokat, dr. Kersék János egyházmegyei ügyészt, Varga László pápai ref. gimná­ziumi tanárt és Kömley László ig.-tanítót a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki a Kormányzó ür. Köszöntsük a kitün­tetetteket mélyen érzett hittestvéri szeretettel. Az egyházkerületi közgyűlés által rám ruházott jogkörben, az esperes urak előterjesztésére igazgatói címmel ruháztam fel és erről kinevezési okiratb&n értesítettem Rudolf László patai-, Márkus Sándor hetesi-, Gyulai Sándor nagybajomi-, Szelle Géza felsőgelléri-, Györffy Lajos negyedi-, Tóth Sándorné szül. Pre­kopa Adél nagymadi-, vitéz Gábos Béla nádasdladányi-, Mol­nár Gyula magyaralmási-, Nemes Sándorné szül. Biró Piroska székesfehérvári-, Kiss László kömlődi- és Szabó József kiráíy­szentistváni tanítókat, illetve tanítónőket. A kitüntetések szíves tudomásulvételét kérem. A tiszáninneni református egyházkerület Istenben boldo­gult Farkas István helyébe nagy egyértelműséggel megválasz­totta püspökének dr. Enyedy Andor miskolci lelkipásztor urat s tisztségébe a folyó évi február hó 20-án Miskolcon ünnepé­lyesen felszentelte és beiktatta. Az egyházi közéletünk terén eddig is becses szolgálatot végzett új püspököt köszöntsük atyafiságos szeretettel és azzal a bizonyossággal, hogy nála a tiszáninneni egyházkerület hajójának kormányrúd ja a viharos időkben is jó kezekben van. Aki a több szolgálatra elhívta, az Ürnak gondviselő szeretetébe, megsegítő hatalmas erejébe kér­jük imádságunkban őt is, egyházkerületét is. A dunáninneni evangélikus egyházkerület D. Kovács Sán­dor helyébe Kardos Gyula balassagyarmati főesperes urat püspöknek, dr. sztranyavai Sztranyavszky Sándor helyett dras­kóci és laszkári Laszkáry Gyula urat egyházkerületi felügyelő­nek megválasztotta, s méltóságukba a folyó évi október hó 1. napján Balassagyarmaton tartott évi rendes közgyűlésében be­iktatta. A testvéri egyházkerület két vezető férfiát az új, magas munkaterén szeretettel és mély tisztelettel köszöntjük azon re­ményben, hogy a két egyházkerület között eddig is fennállott í*

Next

/
Oldalképek
Tartalom