Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1845

1845. november - Oldalszámok - 6

6 Péter tanuló ifjak iránti kegyes intézménye, szokott úton kihirdettetni, és a'pápai 's losonczi iskolák' igazgatóságá­val közöltetni határozta!ván, hogy ez megtörtént Tudomásul bejegyeztetik. 26) Ugyan a' f. é. rév-komáromi juniusi közgyűlés jegyzőkönyve 53-dik pontja alatti határozat' nyomán fölkér­vén ft. Superintendens úr, udvari ügyviselő Barkassy Imre urat, a' Vitézféle 3 főbb iskoláink Academiákra menő s«­niorai utileveleik' kiválthatására tett ezer vforintnyi alapítványt illetőleg, néhai Szűcs István volt udvari iigyviselő úr­nak — ki 1829-<lik évben, akkori Superintendens néhai b. e. Tóth Ferencz úrhoz küldött saját levelében világosan írja, mikép a' fönebbi 1000 vforint hagyománynak, nagyméltóságú gróf vajai Vay Ábrahám ő kegyelmessége által lett fölvé­teléről szóló adósságlevél ő nála van Bécsben — utódait, vagy az adóslevél' előállítására, vagy az emiitett öszszeg megtérítésére törvény útján kötelezni: ennek következtében előmutatta főt. Superintendens úr Barkassy Imre úrnak f. e­November 5-dikéről ez érdemben hozzá intézett válaszlevelét, mellyben néhai Szűcs István úrnak b. e. Tóth Ferencz úrhoz intézett, 's fönebb érinteti levelét kéri lemásoltatva, 's hiteles formában, hozzá fölküldetni, valamint az adósle­vélnek másolatát is, hogy így annál hatályosabban írhasson gróf Vay Ábrahám ő kegyelmességéhez, reménylvén, hogy ez úton haladva, nem leend szükség biróra szorulni. Főt. Superintendens úrra bizatik néhai Szűcs István úrnak 1829 dikben költ, 's fönebb érintett levelét, az 1843-diki rév-komáromi közgyűlés okiratai közül lemásoltatva, 's hitelesített formában, udvari ügy­viselő Barkassy Imre úrnak Bécsbe használat végett megküldeni. 27) Ugyanazon jegyzőkönyv 54-dik pontja alatt, a' pápai tanuló ifjúságot illető, 's eredetiben a' főiskolai taná­csai közlött panaszleveleknek, a' jegyzőkönyvhöz kapcsolás végett, újólag megrendelt viszszaküldése, a főiskolai igaz­gatóság által teljesítetvén Tudomásul vetetik. 28) Még is azon jegyzőkönyv 66-dik pontja II-dik száma A.) betűje alatt, a' linczi ev. gyülekezet, rithbergi kö­zönség', devecseri, szaniszlói, és léhi gyülekezetek' számára gyűlt kegyes adományokról szóló nyuglatványoknak, a' n. m. m. k. h. Tanácshozi fölterjesztése főt. Superintendens úrra bízatván, hogy ez teljesítetett Tudomásul bejegyeztetik. 29) Ugyanazon jegyzőkönyv 68-dik pontja II-dik száma alatt, a' számvevői hivatal által, az egyházmegyékben különbféle nevezetek alatt bészedett egyes adományok' öszszegéről készített kegyes adományi táblák, a' 9 egyházme­gyék' kormányához, ugyan annyi hiteles másolatban, megküldetni rendeltetvén, hogy ezen rendelet végrehajtatott Tudomásul szolgál. 30) Ugyan azon jegyzőkönyv 68-dik pontja F.) betűje alatt az 1. Számban, barsi egyházmegye pénzlárnoka' azon kérelmére, hogy az eladás végett kezelése alatt álló, egyébiránt a' kerületi főiskola' javára fordítandó némű könyveket fele árra leszálítni, vagy más egyház­megyékbe átszálítni szabadjon, a' könyveknek pápára leendő viszszaküldése, — 2. A' Kömlődről el vitt gabona' árra, az illető segélygyüjtő diák által, az egyházmegyénél be nem jelentet­vén, annak oltani bejelentése, 3. Őrségi esperes úr, egyházmegyéje által négy példányban, már régebben elvitt Áhítatosság' óráiról, jele­nen felelni nem tudván, azokat kinyomozni, reájok ügyelni, 's felölök az egyházkerületi főgyülést ér­t esi Ini 4. Szinte őrségi esperes úr, néhai Fülöp Sámuel esperes úr' hátramaradt vagyonábul negyedik kiadású ká­ték' árrába 37 for. 30 kr., 6-dik kiadású káték árrába pedig 25 for. 15 kr., öszszesen 65 vfor. 45 kro­kat letartóztatni, és az illető helyre beszolgáltatni rendeltetvén Hogy mindezen határozatok az illető uraknak megküldettek, tudomásul följegyeztetik. 31) Ugyan azon jegyzőkönyv 69-dik pontja alatti határozat szerint, főpénztárnok úr, Thaly Antal táblabíró és urodalmi ügyvéd urnák, az egyházkerületi pénztárból költsön felvett 1000 vforintról szóló eredeti adóslevelét, főt. Su­perintendens úrhoz beadta. Tudományul szolgál. 32) Ugyan azon jegyzőkönyv 70-dik ponlja határozata nyomán, főt. Superintendens úr az egyházkerületi levél­tári irományok' teljes sorozata mellett, valósággal átvette. Tudományul szolgál. 33) Ugyan azon jegyzőkönyv 71 és 72-dik pontjai értelmében Holakker János ós Riedel Adolf elutasított ifja­kat tárgyazó k. intezmények a' kerületi iskoláknak megküldettek Tudományul szolgál. 34) Ugyan azon jegyzőkönyv 86-dik pontja alatti rendelet szerint, kocsi jobbágy lakos Sebestyén József és Mi­hály testvér atyafiaknak, a' Szilassyféle alapítvány' fölvételéről szóló eredeti kötelezvényük föt. Superintendens úr­hoz beadatolt Tudományul szolgál. 35) Még is azon jegyzőkönyv 90-dik ponlja alatti határozat nyomán, hedrahelyi lelkész Bosznai Sándor úr, falusi elemi iskolák' számára készített munkácskája iránt, Tarczy Lajos és Bocsor István tanár urak, kiknek az vizsgálat és véleményadás végett átadatott, észrevételeiket Írásban beadván, 's abban az említett könyvet, módszere és tartalma' tekintetéből, el nem fogadhatónak nyilatkoztatván, A' kéziratot, a' tisztelt szerzőhözi átszolgáltatás végett, belső somogyi alesperes úrnak megküldet­. ni határoztatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom