Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1845

1845. szeptermber - Oldalszámok - 2

2 Jelen k. intézmény az illető egyházmegyék által szokott módon köröztetni, 's egyszersmind és különö­sen , a kerületi főiskola' 's losonczi lyceumi igazgatóságával közöltetni rendeltetett. 4. Ft. Nagy Mihály Superintendens úr mint a' tatai egyházmegye' előbbi esperese, és Popp János úr ugyan azon egyházmegye' tanácsnoka jelentik, hogy az 1844-diki tatai közgyűlés 79. pont alatti végzete következtében, ugyanazon évi főiskolai közvizsgálatokat kihallgatván, mind az illető tanitó urak részéről sikeres munkásságot, mind a' tanulók részéről dicséretes szorgalmat tapasztaltak, kijelentvén egyszersmind azon óhajtásukat, miszerint a' görög és római literatura gyakorlati tanítását továbbra is teljes erőben föntartatni kivánnák. A' közvizsgálatok eredményéről benyújtott eme kedvező jelentés örömmel fogadtatván, többire tudomá­sul szolgál. 5. Főtiszt. Nagy Mihály Superintendens úr benyújtván azon, a' n. m. m. k. h. Tanácshoz fölterjesztelt fölirási szerkezetet, miszerint azt arról, hogy a' rittbergi, devecseri, szaniszlói, léhi, és linczi részint heiv. részint ágostai vall. községek számára gyűjtetni legfelsőbb helyen rendelt segedelmi pénz a' n. győri kir. kincstárba befizettetett, egyszersmind szóval is jelenté, hogy a' befizetésről szóló illető nyugtatványok f. e. julius 15-dikén legfölsőbb hely­re már el is küldettek. Ezen jelentés tudomásul vetetik. 6. Ft, Superintendens Nagy Mihály úr szóval jelenté, mikép ft. és nagyságos szoboszlai Pap István debreczeni Superintendens úr már megküldötte kezéhez azon jeles hitszónoki beszédeket, mcllyeket a' közelebbi alkalommal Komáromban tartott püspök-iktatás ünnepélyével elmondott, 's mellyeket az ugyanakkor, és ott tartott közgyűlés kinyomatni rendelt. Melly alkalommal tisztelendő Széki Béla főiskolai hittanár úr is jelenté, hogy az ő akkor tartott hitbeszéde is, melly hasonlag kinyomatni rendeltetett, szinte készen van. Szoboszlai Pap István úr ő nságának megküldött beszéde tek. Eőri Szabó Gábor segédgondnok úrnak olly utasítással adatott át, hogy azt tdő Széki Béla úr beszédével együtt, a' szokott censura közbejöttével, a' főiskolai könyvsajtó útján nyomassa ki, azoknak czimszerkezelére, 's külső alakjok elrendezésére tdő Széki Béla hittanár úr megbízatván. 7. Ft. Nagy Mihály Superintendens, Eőri Szabó Gábor segédgondnok, Seregély Dániel esperes, Széki Béla főiskolai hittanár, Liszkai József hittanár és Beöthy Zsigmond tanácsbiró urak, inint a' í. e. junius 17-dikén tar. tott kerületi közgyűlésből kiküldött választmány, hivatalosan jelentik, mikép f. e. augusztus 17-dikén az egyházi és világi főjegyzők megválasztását érdeklő egyházi szavazat fölbontása 's összevetése végett összeülvén, 's e' tárgy­bani munkálódásukat teljes nyilvánossággal vezetvén, a' felbontott és érvényesebbnek talált szavazatoknak követ­kező eredményére jutottak; jelesül az egyházi főjegyzői hivatalt illetőleg, a' fönebbi közgyűlés által kijelölt egyé­nek közöl nt. Bali Mihály esperes úr nyert 128 szavazatokat, Matolcsi Sándor alesperes úr 66-ot, 's Márton Gá­bor esperes úr 61 -el; e' szerint tehát Bali Mihály úr az összes, vagy jelenleg begyült és érvényeseknek talált 255 szavazatnak felénél többet, 's igy általános többséget nyert. Továbbá jelentik, hogy a'világi főjegyzői hivatalra nézve a' szavazatok több egyénre ágaztak el; nevezetesen tek. Csépán Antal úr 86 szavazatot nyert, Szabó János úr 40-et, Mórocza Dániel úr 38-at, Tóth Lajos úr 19-et, Sebestyén Gábor úr 18-at, ilj. Pázmándy Dienes úr 12-őt, Veghélius Imre úr 11-et, Cseresnyés István úr 8-at, Karácsony Antal úr 5-öt, Sárközy József úr 4-et, Cserne Ká­roly úr 4-et, Beöthy Zsigmond úr 3-at; továbbá egyet egyet betűrend szerint a'következők, u. in. Halász Sámuel, Hollósy László, Kenesey Antal, Kocsi Horváth Sámuel, Madarassy Móricz, Nagy Ignácz, Sáry Gergely, Szathmá­ry Dániel, Tarczy Lajos és Thaly Lajos urak. És igy Csépán Antal és Szabó János urak nyervén ezek közt legna­gyobb viszonos szótöbbséget, a' választmányi tagok véleménye szerint, a' közgyűlési végzés értelmében, a' kettő leendenc ujabb szavazás és választás alá bocsátandó. A' benyújtott választmányi munkálatnak, melly egészen a' közelebb múlt kö/gyülés' utasításának, 's vég­zések értelmében történt, eredményérőli ezen jelentés jóváhagyatván, a' most érintett közgyűlési végzé­sek és utasítások zsinórmértékét követve, az egyházi főjegyzőre nézve beadott szavazatok általános többségnél fogva, nt. Bali Mihály esperes úr, az egyházi részről, főjegyzőnek ezennel kijelentetett, 's mint ki ez alkalommal Pápa mezővárosában jelen volt, főjegyzői széke elfoglalására azonnal, egy kiren­delt küldöttség által, a' jelen gyűlésbe mégis hivatott; ki a' küldöttség kíséretében megjelenvén, addig is, mig főjegyzői esküjét a' rendes közgyűlés előtt letenné, a' szavazatoknak benne központosult bizo­dalmát, érzékeny és lelkes szavakkal köszöné meg; fölesketése nagyobb nyilvánosság tekintetéből is a' közelebb tartandó közgyűlésre halasztatván. Egyébiránt a' világi főjegyzőre hegyült szavazatokat ille­tőleg, megbizatik ft. Nagy Mihály Superintendens úr, hogy az egyházmegyékhez intézendő körlevelé­ben olly utasitást bocsásson ki, hogy a' legnagyobb viszonos szólöbbséget nyert két egyén, Csépán Antal és Szabó János urak, főjegyzőknek kijelöltetvén, az ezen két egyén valamellyikét választó szavazatok, az illető egyházak, esperesek és segédgondnokok részéről, a'f. e. September 23-dikán Székes Fehér­vár városában tartandó közgyűlésre okvetlenül 's hiánytalanul beküldessenek; az egyházi, 's már a' kö­zelebb mult komáromi közgyűlés alkalmával kijelölt aljegyzői egyénekre nézve a' választás ugyanazon módon és időhen történvén. Jegyzette Beöthy Zsigmond helyettes jegyző. 8. A' helv. hitvallású tiszamelléki ft. egyházkerület f. e. Április 23-dik 's több napjain Miskolczon tartott köz­gyűléséből költ atyafiságos levelében, jegyzőkönyvi kivonat kísérete mellett, hálaérzelemmel értesíti egyházkerü­letünket a' felől, milly kellemesen hatott rá, egyházkerületünknek azon tettben nyilvánult segélyzési készsége, mi­szerint atyafiságos fölszólítása következtében, a' tűz állal teteinesen károsult miskolczi egyházi fölsegélésére, nem­csak kebelében segedel-net gyűjteni, hanem azt, az illető helyen 718 vfor. összegben már kézbesíteni is szíves­kedett, mellyért is szíves köszönetét, buzgó áldáskivánások közt, ünnepélyesen nyilvánítja. Tudomásul vetetik. 9. Ugyan a' tiszamelléki f. t. egyházkerület, fönebb érintett közgyűlése 105-dik szánni határozata nyomán, az

Next

/
Oldalképek
Tartalom