Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1845

1845. január - Oldalszámok - 2

2 ezen példás közbizodalom nyilvánítása által benne fölgerjedt buzgalomtól, szent kötelességé.ek isme­rendi ugyan, Pál apostolként, mindennek minden lenni, és mindenkinek egyenlőkép szolgálni: de azt még sem ígérheti, hogy egyéniségeknek is ép úgy szolgáljon, mint a' nagy közönségnek: továbbá, áthatva a' kor' haladási szellemétől, az üdvös és szükséges javításoknak soha ellen nem szegülend. Melly elv- és érzelemnyilatkozatokat, szinte közhelyeslés és éljenzés követé. * 3) A' superintsndensi szavazatok" nyilvános felbontását, az új főpásztornak ünnepélyes beigtatásáról, és más ide tartozó intézkedésekrőli tanácskozás követé. Voltak, kik a' protestantismusnak egyszerűséget követő, és majd minden külsőséget mellőző szelleméből indulva ki, indítványozták, hogy nélkülözzük mi, ezen lőpap beigtalás alkalmával, a harmadik egyházkerületből nagy költséggel idehozandó Superintendens általi beigtatást, hanem f. t. egyházkörünk tel­jes önállásátitekintve, új főpapunkat szenteljék föl azok, kik őt jelen egyházi méltóságra emelték. Voltak azonban számosabban, kik az ártallan 's szívreható külsőségeket és szertartásokat, még az egyszerű protestantismusban sem látták sem helyteleneknek, sem szokatlanoknak; sőt Superintendens tevést illetőleg azokat canonszereseknek, és a' régijgyakorlat által megszenteltleknek is állították, idézve az 1-ső osztálybeli kilenczedik Canont, melly illyes ünne­pély' alkalmával, több püspök'jelenlétét, de ha az meg nem eshetnék, legalább egynek kézrávetését s áldását, vagy chirothesiáját parancsolja. Annál inkább ragaszkodtak pedig sokan ezen ősgyakorlathoz, minél bizonyosb az, hogy ezen ünnepély' megtartását, a' legközelebbi, 's Palotán tartott közgyűlés is, a 18-dik szám alatt már megrendelte. Illyen nézetekből, 's elvekből kiindulva , megállapodott a köztanács abban, hogy az eddigi ősgyakor­lattól el nem távozva, n. tek. főgondnok úr legyen szíves, egy hivatalos levél által, ez ünnepélyre meghívni debreczeni Superintendens főtiszt. Szoboszlai Pap István urat, tudtára adván tisztelt főpász­tornak a' Komáromban tartandó közgyűlésünk' határnapját, melly határozatszerűleg, a'jövő junius hó* 17-dikére tetetett, tisztelettel megkérvén a' már többször említett férfiút, méltóztatnék ezen beigtatást saját becses személyében véghez vinni, és minket szíves készségéről előleg értesítni, valamint az elő­fordulható, s őt útjában netalán gátló akadályról is, melly utolsó esetben a' följebb kitűzött határnap természettel meg% ráItozandik. 4) A* legközelebbi számmal egybefüggőleg határozattá lőn az is, hogy főtiszt. Nagy Mihály urnák, túl a' dunai Superintendenssé lett választatása, a' n. m. m. k. h. Tanácsnak egy alázatos föliratban minél előbb fölterjesztessék, valamint az is, hogy tisztelt úr tek. Komárom vármegyében, Kocs nevű helységben lakván, a hivatalos, és említett n. m. Főkormányszék által ezután a dunántuli egyházkerülethez küldendő intézményeket, Neszmélyen és Tatán, mint legutolsó posta állomásokon keresztül veendi. Tudományul szolgál; valamint az is , hogy többször tisztelt új Superintendens urnák megválasztatása, a' többi három f. t. kerületekkel is, atyafiságos értesítés által tudatandó. 5) A' fönnebbi előadások szerint, f. t. Egyházkerületünkben, mind a' fő, mind az aljegyző hivatalok megüresed­vén , ezeknek alkalmas egyénekkel betöltésének szüksége föltűnt. Főtiszt. Superintendens úr tehát megkéretett ez érdemben két rendbeli, egymás utánni körlevél' ki­bocsátására; olly móddal, hogy előbb fő, azután az aljegyző választassák; és ha az első szavazás' al­kalmával általános többséget senki sem nyerne, a' viszonylagos többséget nyerendő egyének közül, há­rom, mind a' két ízbeni szavazás tárgyául újra kijelöltessék. Valamint az egyházi fő, úgy az aljegy­zőre teendő szavazatok még a' f. évi Junius' 17-kére rendelt közgyűlés napja előtt, egy öt személyből álló , 's főgondnok úr által nevezendő választmány által lesznek ugyan fölbontandók : a' szavazatok mindazáltal, a' most érintett közgyűlésbe bemutatandók. 6) Szinte a tatai egyházvidékben az esperesi hivatal megürülvén, ennek minél előbbi betöltése szükségesnek itél tetett: csupán az tetetett kérdésbe: minő formaság tartassék meg ez érdemben? az-e, mellyet eddigelé egyházkerü­letünk követett a' Superintendensi körlevél' kibocsátásával, és ez által az egyházvidéki ekklézsiáknak a' szavazásra felszólításával? vagy pedig a' már már életbe lépendő képviseleti rendszer' elvei szerint, elismertetvén az esperessé­geknek abbeli szabadsága, minélfogva ezután magukat, bármi tagjok hiányozzék is , kiegészíthetik, egyházmegyei minden tiszteket választó szavazatokat felbonthatnak, a' többséget, mikor van, kijelenthetik, és főbb hivatalnoki vá­lasztásaikat csupán tudomás végett kötelesek, az egyházkerületi gyűlésre fölterjeszteni. Végeztetett, hogy mivel a' képviseleti rendszer' főelvét már a' mult 1844-ik évben Tata mezővárosá­ban tartott egyházkerületi közgyűlés a' 3-ik szám alatt elfogadta, és életbe is léptette: a' tatai egy­házvidékbeli esperes választás, most és ezentúl, az említett két módok közül az utolsó szerint lesz létesítendő. 7) A' legközelebbi számmal összefüggőleg, esperes Bali Mihály úr által kérdésbe tétetvén: hogy valljon a' következendő esperesi közgyűlések már a' képviseleti rendszer' elvei szerint tartassanak-e meg mindenütt, vagy pedig még most csak a' régibb gyakorlat szerint? Megpendittetvén ez érdekes tárgy, e' fölött élénk vita keletkezett. Voltak sokan, kik állítotlák, hogy nem lehet eléggé sietnünk, a' képviselet' eszméjének minél előbb életbe léptetésével, már csak azért is, inert ha mi arra várakozunk, hogy ennek a' nem tudni mikor tartatható zsinat adjon életet, úgy haladási elveink ellenére, igen sokban elmaradunk; annál inkább,hogy az 1843-ik évben Komáromban tartott közgyűlés' jegyzőkönyvé­nek 4-ik, az 1844-ik évben Tata mezővárosban tartott e' kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének pedig 3-ik számjai e' kérdést teljesen eldöntvén, e' tárgyat már tisztába hozták. Voltak azonban számosabban, ollyanok, kik útalva a' Pa­lotán tartott legközelebbi közgyűlésnek a' 67-ik szám alatt kelt határozatára, melly tisztelve az egyházak' és egyház­megyék'jogait, megengedte, hogy mindenik egyház és egyházvidék e' tárgyhoz előbb hozzá szólhasson, és csak ak­kor kivánt kötelező törvénnyel élni, mikor már az általános közakarat előtte eléggé tudva leend : ezen idő' elérkezése elölt pedig az egész képviseleti tervet, csak megengedő , nem pedig kötelező intézkedésnek tekintették. Ez okoknál fogva, a' főtanács czélirányosnak Ítélte, a' kibocsátandó esperesi körlevelekben annak meg­említését, hogy az egyes ekklézsiáknak még most szabad tetszésökre bízza, éljenek-e ezen képviselé­si szép jogukkal, vagy nem ? egyszersmind az esperes és gondnok urakat oda figyelmezteti, munkál­janak arra egész erővel és tehetséggel, hogy a' teljesb szólás szabadság' és nyilvánosság' megenge­dése , sőt ezekre alkalom nyújtás állal a' kihágásokra , és netalán pártoskodásra tágas út és mód ne nyittassák. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom