Tárgymutató A Dunamelléki Evangélikus Református Egyházkerület Jegyzőkönyveihez az 1843-ik évtől kezdve

Sz

Szalay József — Szaporcza-tésenfai. 359 kólára 1861. II. 5. 29, — a hagyományt vonakodik kiadni a dunán­túli egyházkerület 1866. 22, — jelentés, hogy a végrendelet másolata nem küldetett meg 1867. I. 81, — végrendelet hiteles másolatának megszerzéséről 1869. 115, — a hagyatéki úgy elintézése szorgal­mazandó a dunántúli egyházkerületnél 1874. I. 68. Szalay József papi vizsga tehetésérti kérelme 1878. 116, — első papi vizsgát tett 1879. 11. Szalay Kálmán kápláni vizsgát tett s felszenteltetett 1844. 2­6.. — dr. Szabolcsra rendeltetett helyetteslelkésznek 1851/2. supr. napló 20. Szalay Pálné szül. V. Faragó Zsuzsánna adománya és alapít­ványa a nagykőrösi népiskola építésére és az abban működő tanító fize­tésének alapjára 1880. 85. Szalay Sándor kápláni vizsgát tett s felszenteltetett 1846. II. 9. 10. 19.. — baracskai ideiglenes lelkészszé neveztetett 1850. supr. napló 17, — egyházkerületi tanácsbiró lett, felesküszik 1867. I. 6. 7, — egvházker. tanácsbiróságról lemond 1870. 8, — tanfelügyelő lett 1870. 12. 43, — halála 1871. 14. Szalkszentmártoni egyház Fodor Pál tanító azonnali elmoz­díttatását kéri 1863. I. t 18, — lelkészi föld adójának a lelkész általi fizetése tárgyábani kérelme 1866. t. 9. Szalontai (Nagy- ref.) gymnasium nyilvános jogáról 1887. 1. 28. Szallós Mihály szalkszentmártoni lelkész halála 1866. 11, Szaniszlói egyház segélyezésre ajánltatik 1843. 14. s). Szanki leányegyház elöljárói kérik Fodor István elrendelését, Fodor lemondását bejelentette 1873. 100, — panasza Dómján János lelkésztanító ellen, esperes megbizatik vizsgálattartással 1880. 112,­az egyháznak a kecskeméti egyházmegyébe kebelezéséről 1882. 1. 83, — egyház ügyeinek rendbehozásáról esperesi jelentés 1882. 11. 51, — segélyt kér, előjegyeztetik 1883. I. 88, — folyamodik Tóth Pál tanítókáplán ellen 1884. 11. 105. — Szánk és Móriczgát társ­egyházak lesznek, Móriczgát a solti egyházmegyéből a kecskemétibe kebeleztetik 1886. 60. Szanyi István katádfai lelkész lett csere utján 1848. I. 54. Szaporcza-tésenfai társegyház panasza Munkácsi Dániel lel­kész ellen, vissza az egyházmegyére 1843. 150, — az egyházmegye jelenti, hogy az ügy megszűnt 1844. 56. — Szaporczától Tésenfa külön akar válni 1848. I. 107, — ismét, Munkácsy helyett más lel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom