A Dunamelleki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1934-1936.

1936. november 19.

1936. november 20. — 148—149—150. 107 missziói gyülekezeti napokat, amelyek önként vállalkozó lelkipászto­rok segítségével november hó 8-tól. 15-éig tartattak 30 baranyai egy­házközségben. Ebben a missziói munkában résztvettek a következő lelkipásztorok: Muraközy Gyula, Sebestyén Andor budapesti, Szabó Miklós rákospalotai, Konrád György felsőmocsoládi, Papp Géza szaík­szentmártoni, Kovács Ferenc kiskunfélegyházai lelkipásztorok, Kal­már Lajos S. D. G. főtitkár, Békefi Benő segédtitkár, Nagy Ákos,. Kovácsy József, Csukás Endre, Ruzsás Lajos, Vikár Zoltán, Dizseri Sándor, Imreh Károly, Horváth Rezső, Gyenes János, Papp Ákos, vi­téz Varga László, Komlósi Ernő, Szigethy Károly felsőbaranyai lel­kipásztorok. Egyházkerületi közgyűlés az egyke bizottság jelentését tudomásul veszi, a) felhívja a számszéket, hogy az egyházkerületi sta­tisztikai helyzetrajz munkálataira a jövő évben kb. 100 P szükségletre keressen fedezetet, b) megismétli a 91/$193é rsz. határozatát azzal, hogy a theológiai akadémiától és tanítóképzőitől jelentést kér arra nézve, hogy a határozat végrehajtására milyen tantervi intéz­kedés történt. 149. Lelkészi főjegyző helyettese jelenti, hogy tegnap, novem­ber 19-én este y 27 órakor a lelkészszentelés istentisztelet keretében megtartatott. A jelentkezett és elfogadott lelkipásztorok hivatali eskü­jüket letették s őket püspök úr lelkésziszolgálatukra ünnepélyeseír felszentelte. Az istentiszteleten az igét Benkő István rákospalotai lelkipásztor hirdette. Püspök úr a felszentelési díjakat az özvegy papnék gyorsse­gély-alapjának adományozta. Egyházkerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. A felszentelt lelkészeket lelkipásztori szolgálatukra Isten áldá­sával véglég kibocsátja. Köszönetét fejezi ki püspök úrnak a gyorssegély-alap gyarapításáért s Benkő István lelkipász­tornak építő igehirdetéséért. 150. A segélykérvényi bizottság a következő segélyezéseket ja­vasolja egyházkerületi közgyűlésnek a Baldácsy-alap terhére: Kiosztásra kerül 5.890.— P. Felsöbaranyai egyházmegye: Egyházak: Máriagyüd 100.— P, Babarc 50.— P, Peterd 50.— P. Lelkészek: Horváth Zoltán bisséi lelkész, Kálmán Farkas gyüdi lelkész, 80—80.— P, Józan Sándor katádfai lelkész 60.— P. Lelkészözvegyek: Poór Mihályné 80.— P, Böhönyei Istvánné, Horváth Antalné, Kurucz Sándorné, Kotzó Jánosné, .Vas Molnár Ist-

Next

/
Oldalképek
Tartalom