A Dunamelleki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1930-1933.

1933. november 18.

170 Károly, Jalsoviczky Sándor, bátori Sigray Béla, Imre Sándor dr.,. Szabó Béla dr. III. bírói tanács tárgyai: 1. Aszalós Gyula luzsoki lelkész és Nagy Margit luzsoki ta­nítónő kéreste. 35/1933. bír. sz. 2. Kispeterdi egyház keresete Sylvester Gábor volt tanítója ellen. 36/1933. bír. sz. Előadó és jegyző: Pataky Tibor dr. Ítéletek és végzések a következők: 1. A Dunamelléki Egyházkerület rendes bírósága, mint fegyelmi bíróság a külsősomogyi egyházmegyei bíróságnak 1933. évi május hó 23-án Molnár Károly nagyszékelyi tanító ellen hozott fegyelmi ítéletét felebbezés folytán felülvizsgálván: 1933. november hó 20-án tartott ülésében a következő végzést hozta: Egyházkerületi bíróság felhívja az elsőfokú bíróság el­nökségét arra, hogy Molnár Károlyt testi és szellemi egészsé­gének megállapítása végett tisztiorvossal vizsgáltassa meg s erről szóló tisztiorvosi véleményt terjessze fel az egyházkerü­leti bíróság elnökségéhez. 2. A Dunamelléki Református Egyházkerület bírósága, mint fe­gyelmi bíróság a néhai dr. Buday Dezső hivatalvesztésre ítélt kecs­keméti jogakadémiai tanár rehabilitáltatása érdekében dr. Buday Dezsőné és társai által beadott újrafelvételi kérelmet a konventi bí­róságnak, mint fellebbviteli bíróságnak a dunamelléki egyházkerületi bíróság 4/1932. sz. elsőfokon elutasító végzését feloldó 21/1933. számú határozata folytán 1933. november hó 20-án tartott ülésében újból tárgyalás alá vette és a következő végzést hozta: Az egyházkerületi bíróság az Egyetemes Konvent rendes bíróságának 21/1933. sz. végzésében foglalt felhívására meg­állapítja, hogy a kecskeméti kir. törvényszék szabályszerűen lefolytatott eljárás után dr. Buday Dezsőt 612/1923. sz. vég­ítéletével holttá nyilvánította és elhalálozásának idejét 1919: december hó 31-ben állapította meg. A bíróság ezen végzését a konventi bírósághoz felterjeszti. 3. A Dunamelléki Egyházkerület bírósága, mint feljebb­viteli bíróság, a solti egyházmegye bíróságának, mint fegyelmi bíró­ságnak Kunszentmiklóson, 1933. évi szeptember hó 7-én Koncsics József volt bogyiszlói tanítónak, jelenleg molványi előkönyörgő ta­nítónak perújítási ügyében hozott végzését — Koncsics József felebbe­zése folytán — Budapesten, 1933. évi november hó 20-án — 34/1933.

Next

/
Oldalképek
Tartalom