Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1916-1920.

1917. május 9.

57 javaslatára, a felügyelő tanárnak az internátusi létszámra, az ifjúság ellátására és az internátus gazdasági életére vonatkozó jelentését megnyugvással és elismeréssel tudomásul veszi, a jó­lelkű adakozóknak köszönetét nyilvánítja. A világi internisták tartásdíjának négy személves szobákban 1400 K-ra, két személyes szobákban 1700 K-ra való fölemelését megerősíti, azzal a hozzáadással, hogy ha a megélhetési viszonyok évközben javulnak, a theol. választmány az ellátási díjakat a második félévre a körülményekhez képest leszállíthatja. A theologusok ellátási díját azonban nem emeli, hanem az 1916/17-dik évre megállapított 500 és 425* korona összegben, illetve a Laky alapból 600 és 500 K-ra való kiegészítéssel válto­zatlanul hagyja. 70. Olvastatik a kecskeméti ref. jogakadémia igazgató-taná­csának és a tanügyi bizottság jogakadémiai szakosztályának elő­terjesztése, mely szerint a kecskeméti jogakadémia igazgatójává három év tartamára dr. Joó Gyula nv. r. tanár eddigi igazgató, he­lyettes igazgatóvá egy év tartamára dr. Buday Dezső ny. r. tanár választattak meg; mindkettő f. év szeptember hó 1-től kezdődő hatállyal. Kérik a választás tudomásul vételét. Tudomásul szolgál. 71. Olvastatik a kecskeméti ref. jogakadémia igazgató-tanácsának é< a tanügyi bizottság jogakad. szakosztályának előterjesztése dr. Marton Géza máramarosszigeti ny. r. jogtanárnak a jogakadémián megüresedett jogi tanszékre ny. r. tanárrá történt megválasztása s a választás tudomásul vétele tárgyában. Tudomásul szolgál. 72. A kecskeméti jogakadémia igazgató-tanácsának folterjesz­tése értelmében az egy házkerületi közgyűlés a jogakadémia igazgató-ta­nácsába 1917. szept. 1-től kezdődő hatállyal hat év tartamára Takács József egvházker. főjegyzőt ós Győrffy Balázs tanács­bírót küldi ki.] 73. Egyházkerületi közgyűlés tanítóképzőintézeti szakosztálya előterjeszti a nagykőrösi és dunamelléki ref. elemi népisk. tanító­képzőintézet tanári testületének ama kérelmét, amelyben a testület a két fönntartótól: a dunamelléki ref. egyházkerülettől és a nagy­kőrösi ref. egyháztól a családi pótlék megadását kéri 1917. évi szep­tember hó 1-től kezdődőleg oly mértékben, mint azt az állam a maga alkalmazottai számára biztosítja. Kapcsolatosan előterjeszti az inté­zet igazgató-tanácsának eme kérelmet pártoló javaslatát. E kérelemre vonatkozólag a következőket terjeszti elő : A szak­osztály annyival is inkább, mert a mult évi őszi egyházkerületi közgyűlés 169. sz. határozatával a fönntartó-testületeket ily irányban

Next

/
Oldalképek
Tartalom