Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1913.

1913. október 18.

,192 1913 október 21-én. — 218. 219. vános rendes tanárnak dr. Buday Dezső egye­temi magántanár, volt kir. törvénvszéki jegyző, a dr. Kovács Pál által eddig betöltött magyar közigazgatási jog, statisztika és művelődés­történeti tanszékre nyilvános rendkívüli tanár­nak dr. Csekey István volt szolnokvármegyei tb. szolgabíró, választattak meg egyhangúlag. Végül a tanintézet javára tett kulturális adományokért köszönetét és elismerését fe­jezi ki. 218. Olvastatott a jogakadémia tanulmányi, vizs­gálati és fegyelmi szabályainak a jogakadémia igaz­gatótanácsa által készített tervezete és a főiskolai szak­osztálynak erre vonatkozó javaslata. Az egyházkerületi közgyűlés a főiskolai szakosztály javaslatának elfogadásával a be­mutatott szabálymódosítási tervezetet, a melyik a vallás- és közoktatásügyi kormány által léte­sített és már életbe is léptetett intézkedéseken kívül lényegbevágó változtatásokat nem tar­talmaz, egész terjedelmében elfogadja és meg­erősítés végett az egyetemes ref. konventhez folterjeszti. 210. Olvastatott a kunszentmiklósi gimnázium fenntartó-testületének a Tanügyi bizottság középiskolai szakosztálya által letárgyalt és bemutatott következő felterjesztése: Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! A kanszentmiklósi református gimnáziumot fenntartó kunszentmiklósi református egyház presbitériuma 1913 márcz. 16-án tartott gyűlésében elhatározta, hogy négy osztályú algimnáziumát teljes főgimnáziummá fejleszti ki. A presbitérium ezen határozatát az egyházközség képvise­letének közgyűlése 1913 márczius 30-án jóváhagyta és magáévá tette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom