Rangs- und Eintheilungs-Liste der k. u. k. Kriegs-Marine 1901.02.15 (Wien, 1901)

Rangs-Liste

24 SEE-GADETTEN. Geb.­Jahr Dient seit Rang Letzte Seecmp, beendet 55 Reden, Günther Freih. v., ® ................................ 1880 1/7 98 1/7 98 am 2/2 1901 Tscliernatsch v. H och well en, Wilhelm, ®,® 1878 1/7 98 1/7 98 — Matkovié, Jakob, ® .............................................. 1 879 1/7 98 1/7 98 21/101900 Weisbach, August ® .......................................... 1 879 1/7 98 1/7 98 30/1 1901 Levetzow, Heinrich Freih. v., ®......................... 1 879 1/7 98 1/7 98 20/101900 co Defranceschi, Julius, ® ...................................... 1 879 1/7 98 1/7 98 30/1 1901 Boyneburg-Lengsfeld, Rieh. Freih. v. ,0, ®, ® 1878 10/9 97 1/2 99 /9 1900 Je 1 očnik, Bernhard, ®, ® ..............................■ .. 1 879 24/9 97 1/2 99 — Hossner, Rudolf, ®, ® ........................................ 1 879 21/9 97 1/2 99 — Petelenz, Geslaus, ®, ®...................................... 1 879 21/9 97 1/2 99 — 65 Berger, Hermann, ®.............................................. 1 879 24/9 97 1/2 99 • — Schallaschek, Hubert, ® .................................. 1878 21/9 97 1/2 99 — Bena, Victor, ®....................................................... 1878 27/9 97 1/2 99 — Mazuranič, Božidar, ®........................................ 1 879 24/9 97 1/2 99 — Jediná, Hermann Ritt, v., ®................................ 1881 1/7 99 1/7 99 — 7° Suppantschitsch, Wolfgang ® ....................... 1 881 1/7 99 1/7 99 — Leschanowsky, Edgar, 0, ®........................... 1 881 1/7 99 1/7 99 — Dittrich, Bruno, ®................................................. 1880 1/7 99 1/7 99 — Prochaska, Erich, ®, O 1.................................... 1880 1/7 99 1/7 99 — Ehrenwei th, Hubert v., ®.................................. 1880 1/7 99 1/7 99 — 75 Petri, Ernst, 0 2 .................................................... 1 880 1/7 99 1/7 99 — Heinz, Albert........................................................... 1879 1/7 99 1/7 99 — Kloss, Hugo............................................................. 1881 1/7 99 1/7 99­Straub, Günther Ritt, v................................................. 1880 1/7 99 1/7 99­Wellisch, Georg.................................................... 1 880 1/7 99 1/7 99 — 80 Willenik, Hermann............................................. 1 879 1/7 99 1/7 99 — Müller, Dagobert............................................................ 1889 1/7 99 1/7 99 — Li ster, Pilades................................................................. 1879 1/7 99 1/7 99 — Hild v. Galanta, Franz .............................................. 1880 1/7 99 1/7 99 — Leist, Franz..................................................................... 1880 1/7 99 1/7 99 — 8r> A gos ton d e Ki s -Jó ka, Alexius .......................... 1 880 1/7 99 1/7 99 — Joris, Josef........................................................................ 1881 1/7 99 1/7 99­Slocovich, Hektor....................................................... 1881 1/7 99 1/7 99­Hofmann, Alfred v....................................................... 1 880 1/7 99 1/7 99­Gýlek, Rudolf................................................................... 1880 1/7 99 1/7 99 — ‘•'OGohanz, Siegfried.................................................. 1 880 1/7 99 1/7 99 — Rössel, Johann, ® ................................................ 1 878 23/9 98 1/2 1900-

Next

/
Oldalképek
Tartalom