Múzsák - Múzeumi Magazin 1979 (Budapest, 1979)

1979 / 1. szám

Sok megkapó szépségű tája van a hazának, de a Bükk hegység Szil­vásváradnál nyíló nyugati kapuja, a Szalajka-patak ábrándos lejtésű völgye kétségkívül az egyik legre­gényesebb. Szélesre tárulkozva in­dul el a község alól, patakja lassan folydogál kényelmes medrében, de aztán lassacskán mindinkább ösz- szezárul a völgy, és sebes vize már zuhatagozva árad. A gyors patak mindegyre apró lépcsőkön, kicsiny mésztufa-gátakon szökell alá, két partján vörös acsalapu és égszín­kék mocsári nefelejcs. Ahol kissé kiöblösödik a völgy, ott apró tavakká szélesedik a patak. Mozdulatlan vizükben vörössel pety- tyezett ezüst testű pisztrángok sur­rannak el a környező hegycsúcsok reszketeg árnyképe alatt. A legfelső halastó után keskeny szurdokká szűkül a völgy, s a bal oldali sziklafal emberderéknyi ha- sadé'kán a Sziklaforrás harsogó, habzó vize tör elő. öt méter ma­gasról dobja le magát a kürtőből előtörő vastag vízsugár; a hegység föld alatti járatain végigfutva szö­kik elő sötét barlangjából. „Minden szépségek kútfeje'' - nemhiába ne­vezte így egyik leírója e tájat. Pár lépéssel odább, egy oldalvölgy betorkollásánál az ország egyetlen erdei múzeuma fogad. Azért létesí­tették, hogy megőrizzék benne a régi erdőkitermelés hagyományait. Az érdekes szabadtéri múzeum ki­állított tárgyai között ott vannak a fakitermelés és fafeldolgozás kez­detleges eszközei, a rönkvágás, talpfafaragás, bányabordaléc-hasí- tás, donga- és zsindelykészítés szer­számai, s a favágók, mész- és szén­égetők korhűen berendezett kunyhói. A hegység testébe egyre mélyeb­ben vágódó völgy a Bükk legma­gasabb ormai alá vezet. Majd ezer méteres csúcsok állják körül min­denfelől a katlanszerűen végződő völgyet, melynek névadó patakja itt buggyan elő az Istállóskő erdős oldaláról. Néhány métert fut lefelé, aztán megalkotja a táj legmegka- póbb látványosságát, a tizenkét lép­csős vízesést. Egy lapos mésztufa dombról úgy ereszkedik le a patak vize, hogy egymás alatt sorakozó kagylószerű medencékbe zuhog. Ha a Szalajka-forrás fölött felka­paszkodunk a meredek hegyoldalon az Istállóskő barlangjához, az em­beri művelődés egyik legősibb állo­máshelyére érkezünk. A zord éghaj­latú utolsó jégkorszakban itt élt a Bükk ősembere. Az IstáIlóskői barlang fölött dom­borodik a Bükk legmagasabb orma, az Istállóskő-erőse. Ez. már itt a nagyfennsík, a tojásdad alakú ha­talmas plató, amely hazánk legma­gasabb hegységévé teszi a Bükköt, noha egyetlen csúcsa sem emelke­dik ezer méterig. De több mint húsz 900 méter magas orom magasodik a fennsík 700—800 méter magasság­ban elnyúló mészkőtábláján. A Bükk legteteje ez a fennsík, s olyan, mint egy óriási asztal. Sok kerek, tál alakú bemélyedés, töbör sorakozik rajta, ahogy a lyukacsos, repedezett mészkőbe szivárgó csa­padékvíz föld alatti munkája nyo­mán itt is, ott is beroggyant a fel­szín. A töbrök tányérjaiban össze­gyűlő vizek lecsorognak a hegység mélyébe, a föld alatt folytatják to­vább útjukat, a Bükk karsztos üre­geiben gyűlnek össze, hogy a fenn­sík lábánál bővizű forrásokként bu- gyogjanak elő. A fennsík növénytanilag is érde­kes része a Bükknek. Hatalmas rét­je, a füves, vadvirágos Nagymező kárpáti, alpi jellegű növényritkasá­gokat őriz. Az enciánnak négy faja él itt, s a nagyobb töbrök, víznye­lők környékén találunk vörös áfo­nyát, havasi ribizkét és bérei rózsát is. A fennsík peremét hatalmas fél­körben ülik körül a „Kövek”-nek nevezett toronyszerű mészkőszirtek; a Tarkő, a Peskő, a Bélkő, az Is- lóskő, a Bálvány, az örvénykő és a többiek. Akármelyik Kőre lépünk föl, kitárul előttünk Fodor József bükki látványa; „Iszonyatos nagy csönd. Amerre nézel, / Csak erdő, erdő és erdő megint; / Zúgos ka­nyar újabb kanyarba vész el, / Míg n hegyhullám hegyhullámnak int . . ." Az örvénykő Jókai emlékét őrzi. A sziklaorom tövében megbúvó kicsi hegyi faluban, Tardonán töl­tötte 1849. utolsó öt hónapját öz üldözött író. A Bükk-fennsík fellegvárszerű mész­kőtáblájába vésődött patakvölgyek közül az’ egyenes futású Garadna­3

Next

/
Oldalképek
Tartalom