Márton Erzsébet (szerk.): Múzeumi Hírlevél, 2002 (23. évfolyam, 1-11. szám)

2002-06-01 / 6. szám

m Múzeumi Hírlevél j© zonyítani tudta felismeréseit is és megvívta a maga harcát korának azon hatalmasaival, akik személyes presztízs érdekből kételkedtek a hamisítók leleple­zésében. Ha vannak is átfedések tanulmányainkban, ennek a nyilvánvaló oka csak az lehet, hogy minden szőnyi hamisítással kapcsolatos írásmű Ősforrása Alapi Gyula első cikke a Múzeumi és Könyvtári Ér­tesítő 1915. évi évfolyamában. 1972-ben Fülep Ferenc a Magyar Nemzeti Múzeum akkori főigazgatója engedélyezte szá­momra a múzeum csonttárgyainak a feldolgozását és publikálását (ld. Catalogi Musei Nationalis Hun­­garici Ser. Archaelogica II. 1994). Én a tárgyak pub­likálásának jogát senkinek sem engedtem át. A fa­­ragványok egy csoportját, a brigetioi leleteket az Acta Archaelogica 1987. évi számában közöltem. Ez időben elkészültek a hamisítványok fényképei is. Tervezett munkámról az Esti Hírlap 1988. már­cius 23. számában jelent meg interjú. Brigetioi ha­misítványokról többször kértek tőlem szakvéle­ményt: 1992. július 10-én Maróti Éva (Szentendre, Ferenczy István Múzeum) a ráckevei Árpád Mú­zeum számára, Pető Mária (ld. Pető M. Faux objects d'os en provance de Hongrie dans la collection du Musée National de Lisboa, 2000). Borhy Lászlóval a katalógusokban (Acta Ar­­haelogica Brigetionensia) a 10. képen látható agyag­figura kapcsán beszéltünk először a csonthamisít­ványokról. Ezért joggal feltételeztem, hogy heidel­­bergi tartózkodása alatt, ennek - az általa hamisí­­tottnak vélt tárgynak a feldolgozásához kért tőlem Borhy László fotókat a csonthamisítványokról. A fényképekhez mellékelt válaszlevelemben említettem, hogy magam is örülök annak, ha Nyugat-Európá­­ban hallanak a szőnyi hamisítványokról, mert az Ar­chäologisches Korrespondenzblatt 1984. évi számá­ban ismét eredeti leletként közöltek egy biztosan ha­mis szőnyi faragványt. Erdőkürti Zsuzsanna kérésemre készített fo­tóit, a már említett Arch. Korrespondenzblatt 1996. évi számában láttam viszont. Bár a szerző megkö­szönte egy lábjegyzetben a fényképeimet - miköz­ben azok felhasználásának céljáról és helyéről elő­zőleg nem tájékoztatott - és a Magyar Nemzeti Mú­zeumtól nem kért engedélyt sem a fotók, sem a mú­zeumban nyilvántartott leletek publikálására. A szá­momra készült Erdőkürti fotók addig nyomtatás­ban nem jelentek meg, tehát elsődleges közlés tör­tént. A fényképek kérése még a kívülállók számára is egyértelművé teszi, hogy Borhy László pontosan tudatában volt annak, hogy foglalkozom a brige­tioi hamisítványokkal, mert másképp nem tőlem kérte volt a fotókat. A fényképen látható leletek el­rendezése, a már elkészült kéziratom felépítésének a tematikáját követte. Ennek a kéziratnak a beveze­tése lett később könyvem utolsó fejezete. A mainzi tanulmány szerzője, akkor még fi­atal, kezdő kollégának számított. Végső soron tu­domásul vettem a megváltoztathatatlan tényeket, a fényképeim döbbent megpillantása után becsuktam a folyóiratot, és azóta sem nyitottam ki újra. Napi­rendre tértem a történtek fölött. Alapi megállapítá­sai közkincsek, Bónis Éva anyagismeret óráin gene­rációk ismerték meg első kézből ezeket a tárgyakat, és az általam megírt cikknek elsősorban muzeoló­­giai-módszertani céljai lettek volna. Hiszen legfőbb problémának nem azt tartom, hogy kiállításokon és raktárakban még mindig őriznek eredetiként nyilvántartott szőnyi hamisítványokat. Számomra az a jóvátehetetlen hiba, ha eredeti csontfaragvá­­nyokat selejteznek, törölnek, mert azokat hamisít­ványnak tartják. A könyvemben nem idéztem Borhy László ta­nulmányát, de tudnunk kell, hogy az Enciklopédia Kiadó Muszeion sorozata magyar nyelven készült tu­dományos igénnyel írt, de mégiscsak ismeretterjesztő sorozat. Ha tudományos cikket írtam volna, ahol a teljesség igénye elvárható, biztosan idézem Borhy László cikkét, de egy, a nagyközönségnek szánt könyv­ben azokat a tanulmányokat kell idézni, amelyeket a szerző valóban elolvasott, és amelyekben leírt adatokra hivatkozik. Valószínűleg az Acta Archaelogica Brigen­­tionensia kötetére is ritkán fogok hivatkozni, mivel a leletek között csontműhelyre utaló adat nincs és a kiállításon látható metszeten jól kivehető a beásott hulladék gödör profilja. Azt hiszem, hogy aki hitelét mindig a mö­götte álló munkára, több évtizedes, több ezres nagy­ságrendű anyaggyűjtésre alapozza, munkája önma­gában, bármilyen indíttatású rágalmazással, vádas­kodással szemben megvédi. T. Bíró Mária 210

Next

/
Oldalképek
Tartalom