Márton Erzsébet (szerk.): Múzeumi Hírlevél, 2002 (23. évfolyam, 1-11. szám)

2002-01-01 / 1. szám

&, JTúzeumi Hírlevél m Tükör__________________________ Svl/iríj 1Aj Adventtól Újévig Bécs (Wien) Az ICOM tagsággal rendelkező muzeológusok szokásos évi bécsi kirándulása ezúttal Adventre esett. (S a hó is esett, útközben.) Megtekintettük az új múzeumi negyedet, s ki­ki temperamentuma szerint reagált a szokatlan épület­­együttesre. Merő ellentmondás, hogy a Christkindlibe bur­kolózó bécsi kedély és derű hogyan birkózik meg e ne­kem cseppet sem barátságos épülettömbbel. (A mese szerint eddig másfél millió ember fordult meg a falak között, egy részük múzeum látogatóként, más részük csak betért mulatni az időt.) Kis gonoszkodással azt állapítottuk meg, hogy a mi Lovardánk - a Magyar Természettudományi Múzeum épületének átalakítása - ezúttal jobban sikerült. Kiállításnézőre indultunk hagyományosabb te­repre, a Kunsthistorisches Museumba (Egyiptomi ara­nyak), a hevesebb vérmérsékletűek a Felfedezők, kalan­dorok címet viselő kiállításra a Kunstgalerei-be (a Leo­pold Museum kedden zárva volt). Akiben mély nyomokat hagyott a Városháza előtti tér kivilágított képe, ne felejtsen el bejelentkezni a Magistrat der Stadt Wien-ben, a 7. Régészet és a számí­tógép c., 2002-ben rendezendő éves konferenciára (1. review). Pest(Ofen) Idén kétszáz éves fennállását ünnepelheti a magyar muzeológia. Ezért 2002. évi számainkat a Magyar Nem­zeti Múzeum valamikor teljes gyűjteményeinek is szen­teljük. Hadd idézzünk A Magyar Nemzeti Múzeum Múltja és Jelene - alapításának századik évfordulója al­kalmából. c. könyvből: „А XVIII. és XIX. század mezsgyéjén megin­dult nemzeti újjáéledésünk egyik legnemesebb alakja a nagy műveltségű, dúsgazdag magyar főúr: gróf Széché­nyi Ferencz magyar kir. Főkamarás mester volt. Ő tel­jesen átértette a tudományos alapra fektetett míveltség erejét és hatalmát - meggyőző erővel nyilatkozott meg benne annak a tudata, hogy a nemzeti életünk visszaál­lítására irányuló mozgalom csak úgy és akkor lehet si­keres, ha az ország szívében Pesten, mint annak fővá­rosában egy közművelődési tudományos központot, egy nemzeti könyvtárt létesít - és tényleg gróf Széchényi Ferencz nagynevű elődeinek hazafias és a tudományok iránt lelkesedő példáján indulva, komolyan átgondolt szándékkal, tervszerűen készítette elő nagy nemzeti ala­pítványát.” (Részlet) írták a Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselői. Kiadták Budapesten, 1902-ben Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Könyvnyomdájában. Az említett „közművelődési tudományos központ” kétszáz éves fennállásának ünnepségsorozatát az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett kiállítás nyitja meg. A szerk. Címlapképünk: Johann Ender: Gróf Széchényi Ferencz portréja (készült 1823-ban fiai, Lajos, Pál és István megrendelésére Rómában. A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona.) MÚZEUMI HÍRLEVÉL 2002. JANUÁR Ърг Kiadja a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar Nemzeti Múzeum. Megjelenik havonta. ~ Támogató: a Nemzeti Kulturális Alapprogram . Lapzárta: 2001. december 20. VVn r-? Felelős kiadó: Cselovszki Zoltán Felelős szerkesztő: Marton Erzsébet Olvasószerkesztő: Fehér Agnes Szerkesztőbizottság: Szikossy Ferenc (elnök), Bajkay Éva, Bencze Géza, Bodó Sándor, Deák Ildikó, Káldy Mária, Nagy László, Sárközy Gabriella, T. Biró Katalin, Vásárhelyi Tamás Szerkesztőségi titkár: Tóth Ágnes. A szerkesztőség címe: 1015 Budapest, Színház u. 5-9. II. em. 203. 1250 Budapest, Pf. 6. Előfizethető a szerkesztőségben igényelhető átutalási postautalványon. Ára: 2500 Ft/év Tel./Fax: 375-61-84, Tel.: 375-80-48 E-mail: marton@ace.hu HU-ISSN 1217-8209 Megjelent: 1150 példányban, 3,5 (A/5) ív terjedelemben Nyomdai előkészítés: Intruder Kft. Tördelő: Kaposvári Franciska Készült a Mester Nyomdában A folyóiratban megjelenő írások a szerzők véleményét tükrözik, amely nem szükségképpen egyezik a szerkesztők nézeteivel. A Hírlevélben közölt képek az adott múzeumból és az Internetről származnak. Internet: http://www.koi.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom